Ponuka prebytočného majetku 14.5.2013

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveň |    Vytlačiť

P o n u k a

prebytočného nehnuteľného majetku štátu v správe Národného lesníckeho centra,

zverejnená v Hospodárskych novinách dňa 14.5.2013

 

Národné lesnícke centrum, ul. T. G. Masaryka 22, 960 92  Zvolen vyhlasuje v zmysle § 8a zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu, osobitné ponukové konanie, prípadne i opakované osobitné ponukové konanie na prevod vlastníctva  prebytočného nehnuteľného majetku štátu v jeho správe, ktorými sú:

 

1.  Budovy v Žiline – prevádzkovú budovu so súp. č. 2911, administratívnu budovu so súp. č. 3620, garáže so súp. č. 6197, 6271, 6272, 6273, 6274, 6276, 6277, 6278, 6279 apozemky – CKN parc. č. 3894/1, 3894/2, 3894/3, 3894/4, 3894/5, 3894/6, 3894/7, 3894/8, 3894/9, 3894/10, 3894/11, 3894/12 a 3894/13, zast. plochy a nádvoria, o celkovej výmere 2 545 m2. Vedené sú na LV č. 475 k.ú. Žilina.  Primeraná cena: 381 000,-- €.

 

2. Budovy v Prešove: administratívna budova so súp. č. 1312, garáže so súp. č. 8952, 8953 apozemky - CKN parc. č. 84, 85, 86/1, 86/2, zast. plochy a nádvoria,o celkovej výmere 1781 m2. Nehnuteľnosti sú vedené na LV č. 514 k.ú. Solivar. Primeraná cena: 287 000,--€.

 

3. Pozemok v Prešove - CKN parc. č. 86/3, zastav. plochy a nádvoria, o výmere 577 m2.Nehnuteľnosti sú vedené na LV č. 514 k.ú. Solivar.Primeraná cena: 33 100,--€.

 

4. Pozemokvo Zvolene - CKN parc. č. 2612, zast. plochy a nádvoria, o výmere 311 m2. Vedený je na LV č. 2533 k.ú. Zvolen. Primeraná cena: 15 200,-- €.

 

5. Pozemokv Banskej Štiavnici - CKN parc. č. 4867, zast. plochy a nádvoria, o výmere 449 m2. Vedený je na LV č. 2452 k.ú. Banská Štiavnica. Primeraná cena: 12 300,-- €.

 

Cenovú ponuku nech záujemcovia doručia do Národného lesníckeho centra, T.G.Masaryka  22 - Zvolen v zalepenej obálke označenej heslom „Prebytočný nehnuteľný majetok štátu – (s uvedením objektu)“ s označením „neotvárať“ najneskôr  do 27.5.2013. Ponuka, ktorá nebude obsahovať jednu pevnú výšku kúpnej ceny a finančnú zábezpeku, nebude akceptovaná.  

           

Výber uchádzačov sa uskutoční v súlade s § 8a zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení jeho neskorších zmien a doplnkov. Kupujúcim sa stane ten, kto ponúkne najvyššiu kúpnu cenu.

 

V súlade s § 8a ods. 2 písm. a) zákona o správe majetku štátu si NLC vyhradzuje právo zrušiť osobitné ponukové konanie. NLC od záujemcov požaduje zloženie finančnej zábezpeky vo výške 10% primeranej ceny, ktorú bude viesť na osobitnom účte vedenom v Štátnej pokladnici pod číslom: 7000317827/8180.Táto finančná zábezpeka, prepadne v prospech správcu majetku štátu ako zmluvná pokuta, ak kupujúci nezaplatí dohodnutú kúpnu cenu na základe platne uzavretej kúpnej zmluvy riadne a včas.

V prípade záujmu o bližšie informácie alebo o obhliadku objektu kontaktujte Ing. Rudolfa Belka na tel. č.: 045/5202330 alebo 0902920004.

 

Vo Zvolene, dňa 14.5.2013

   Ing. Martin Moravčík, CSc.

generálny riaditeľ

NSRV ARVI NSRV
tomenu