Upozornenie

skipmenu
Nachádzate sa :

tomenu

Upozorňujeme, že dňa 21. 1. 2015 bolo zverejnené vo Vestníku verejného obstarávania č. 15/2015 oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania na Vyhotovenie programov starostlivosti o lesy, s platnosťou PSL od 1. 1. 2016 - 31. 12. 2025.
Súťažné podklady je možné stiahnuť na stránke Úradu pre verejné obstarávanie, v profile verejného obstarávateľa. Následne je potrebné zaslať na NLC žiadosť o vydanie súťažných podkladov, podľa pokynov v predmetnom oznámení.

Prístupy:

Link na SP v profile ÚVO (pdf.formát):

https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/zdokument/9427/147219/1
 

Link na SP na  webe nlcsk.org (doc.formát):

/nlc_sk/aktuality_m/verejne_obstaravanie/profil-verejneho-obstaravatela/nadlimitne-zakazky.aspx

NSRV ARVI NSRV
tomenu