Výberové konanie riaditeľa ULZI

skipmenu

tomenu

Generálny riaditeľ štátnej príspevkovej organizácie MP SR – Národné lesnícke centrum so sídlom T. G. Masaryka 2175/22, 960 92  Zvolen

vyhlasuje

v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov (ďalej zákon)

výberové konanie na miesto vedúceho zamestnanca

vo funkcii:

riaditeľ Národného lesníckeho centra – Ústavu lesných zdrojov a informatiky Zvolen

G/2017/2038/16

      Do výberového konania sa môže prihlásiť uchádzač, ktorý v zmysle § 3 zákona spĺňa nasledovné predpoklady na výkon práce vo verejnom záujme:

1.      má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,

2.      je bezúhonný,

3.      spĺňa kvalifikačné predpoklady,

4.      je zdravotne spôsobilý na výkon práce, o ktorú sa uchádza.

 

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa (technického a lesníckeho zamerania vítané),

 

Iné kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovanou funkciou:

·         skúsenosti z oblasti manažovania a riadenia ľudských zdrojov min 5 rokov,

·         skúsenosti z oblasti informatiky, budovania informačných systémov, geografických informačných systémov alebo diaľkového prieskumu zeme,

·         ovládanie práce s PC (Word, Excel, Internet, SQL) na pokročilej úrovni,

·         znalosť svetového jazyka vítaná,

·         vodičský preukaz skupiny „B“.

Zoznam požadovaných dokladov:

1.      písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,

2.      výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace,

3.      doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, resp. jeho overená fotokópia,

4.      profesijný štruktúrovaný životopis,

5.      písomné čestné vyhlásenie uchádzača o zdravotnej spôsobilosti na výkon práce, o ktorú sa uchádza,

6.      písomné čestné vyhlásenie uchádzača, že je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu,

7.      písomné čestné vyhlásenie uchádzača o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti, v doklade o najvyššom nadobudnutom vzdelaní a profesijnom štruktúrovanom životopise,

8.      písomný súhlas uchádzača o tom, že Národné lesnícke centrum môže spracúvať jeho osobné údaje na účely výberového konania do ukončenia výberového konania, po ukončení výberového konania budú jeho osobné údaje zlikvidované formou skartácie.

Miesto výkonu práce:      Národné lesnícke centrum – Ústav lesných zdrojov a informatiky Zvolen, Zvolen.

Lehota na podanie písomnej žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi: do 20. marca 2017.

      Žiadosť je možné podať osobne v podateľni Národného lesníckeho centra, T. G. Masaryka 2175/22, 960 92  Zvolen v pracovných dňoch od 7.00 do 15.00 h, resp. poslať poštou na vyššie uvedenú adresu. Rozhodujúci je dátum doručenia prihlášky do výberového konania, t. j. najneskôr do 20. marca 2017. Na obálku je potrebné uviesť „VK 1/2017“. Prihlásení uchádzači, ktorí budú spĺňať vyššie uvedené požiadavky, budú na výberové konanie pozvaní písomne s uvedením dátumu, miesta a hodiny výberového konania.

Predbežný termín výberového konania je stanovený na 30. 03. 2017.

Ďalšie informácie na tel. čísle 045/5314 164.

Predpokladané obsadenie funkcie je od 03. 04. 2017.

 

 

Vo Zvolene 06. 03. 2017

 

Bc. Ing. Ľuboš Halvoň, PhD.

generálny riaditeľ

PDF

NSRV ARVI NSRV
tomenu