vyberove konanie UHUL

skipmenu

tomenu

Generálny riaditeľ štátnej príspevkovej organizácie MPRV SR – Národné lesnícke centrum so sídlom T. G. Masaryka 2175/22, 960 92  Zvolen

vyhlasuje

v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov (ďalej zákon)

výberové konanie na obsadenie vedúceho zamestnanca

vo funkcii:

riaditeľ Národného lesníckeho centra – Ústavu pre hospodársku úpravu lesov Zvolen

 

      Do výberového konania sa môže prihlásiť uchádzač, ktorý v zmysle § 3 zákona spĺňa nasledovné predpoklady na výkon práce vo verejnom záujme:

1. má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,

2. je bezúhonný,

3. spĺňa kvalifikačné predpoklady,

4. je zdravotne spôsobilý na výkon práce, o ktorú sa uchádza.

 

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého alebo tretieho stupňa lesníckeho zamerania.

Iné kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovanou funkciou:

· prax v Národnom lesníckeho centre, alebo v podobnej inštitúcii min. 10 rokov,

· skúsenosti v oblasti riadenia ľudských zdrojov min. 15 rokov,

· odborná spôsobilosť podľa § 42 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch na vyhotovovanie programov starostlivosti a prax vo vyhotovovaní programov starostlivosti                        min. 10 rokov,

· odborná spôsobilosť podľa § 47 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch, vrátane zápisu v registri odborných lesných hospodárov,

· prax v oblasti metodických činností hospodárskej úpravy lesov min. 10 rokov,

· práca s programovým balíkom na vyhotovenie PSL (LHPTAX, PT, Topol) na profesionálnej úrovni,

· ovládanie práce s PC (Word, Excel, Internet, elektronická pošta) na užívateľskej úrovni,

· prax v oblasti komplexného zisťovania stavu lesa a prax vo verejnom obstarávaní vítaná, 

· znalosť svetového jazyka vítaná,

· vodičský preukaz skupiny „B“.

Zoznam požadovaných dokladov:

1. písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,

2. výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace,

3. doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, resp. jeho overenú fotokópiu,

4. doklad o odbornej spôsobilosti podľa § 42 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch, resp. jeho overenú fotokópiu,

5. doklad o odbornej spôsobilosti podľa § 47 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch, resp. jeho overenú fotokópiu,

6. profesijný štruktúrovaný životopis,

7. písomné čestné vyhlásenie uchádzača o zdravotnej spôsobilosti na výkon práce, o ktorú sa uchádza,

8. písomné čestné vyhlásenie uchádzača, že je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu,

                    9. písomné čestné vyhlásenie uchádzača o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti,

                      v doklade o najvyššom nadobudnutom vzdelaní a profesijnom štruktúrovanom životopise,

10. písomný súhlas uchádzača o tom, že Národné lesnícke centrum môže spracúvať jeho osobné údaje na účely výberového konania do ukončenia výberového                       konania, po ukončení výberového konania budú jeho osobné údaje zlikvidované formou skartácie.

Miesto výkonu práce:           Národné lesnícke centrum – Ústav pre hospodársku úpravu lesov Zvolen, Zvolen.

Lehota na podanie písomnej žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi: do 21. októbra. 2015.

      Žiadosť je možné podať osobne v podateľni Národného lesníckeho centra, T. G. Masaryka 2175/22, 960 92  Zvolen v pracovných dňoch od 6.00 do 17.00 hod, resp. poslať poštou na vyššie uvedenú adresu. Rozhodujúci je dátum doručenia prihlášky do výberového konania, t. j. najneskôr do 21. októbra 2015. Na obálku je potrebné uviesť „VK 1/2015“. Prihlásení uchádzači, ktorí budú spĺňať vyššie uvedené požiadavky, budú na výberové konanie pozvaní písomne s uvedením dátumu, miesta a hodiny výberového konania.

Predbežný termín výberového konania je stanovený na 30. 10. 2015.

Ďalšie informácie na tel. čísle 045/5314 123, kontaktná osoba Ing. Mária Škvarková – referát personálny.

Predpokladané obsadenie funkcie je od 01. 11. 2015.

 

Vo Zvolene 06. 10. 2015

 

 

 

Ing. Ľuboš Németh

generálny riaditeľ

NSRV ARVI NSRV
tomenu