výberové konanie na vedúceho zamestnanca vo funkcii: námestník generálneho riaditeľa pre služby a logistiku

skipmenu

tomenu

Generálny riaditeľ štátnej príspevkovej organizácie MPRV SR – Národné lesnícke centrum so sídlom T. G. Masaryka 2175/22, 960 92  Zvolen

vyhlasuje

v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov (ďalej zákon)

výberové konanie na vedúceho zamestnanca

vo funkcii:

námestník generálneho riaditeľa pre služby a logistiku

G/20178342/16

     Do výberového konania sa môže prihlásiť uchádzač, ktorý v zmysle § 3 zákona spĺňa nasledovné predpoklady na výkon práce vo verejnom záujme:

1.    má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,

2.    je bezúhonný,

3.    spĺňa kvalifikačné predpoklady,

4.    je zdravotne spôsobilý na výkon práce, o ktorú sa uchádza.

Kvalifikačné predpoklady:    vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

                                                (technického a lesníckeho zamerania vítané).           

Iné kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovanou funkciou:

·      skúsenosti s riadením v oblasti organizácie a logistiky,

·      skúsenosti s riadením v oblasti ekonomiky a správy majetku štátu,

·      skúsenosti z oblasti manažovania a riadenia ľudských zdrojov,

·      ovládanie práce s PC (Word, Excel, Internet) na pokročilej úrovni,

·      prehľad v zákonoch: o výkone práce vo verejnom záujme, o správe majetku štátu, verejnom obstarávaní, Zákonníka práce, Obchodného zákonníka,

·      odborná prax min 10 rokov,

·      vodičský preukaz skupiny „B“, znalosť svetového jazyka.

Zoznam požadovaných dokladov:

1.    písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,

2.    výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace,

3.    doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, resp. jeho overenú fotokópiu,

4.    profesijný štruktúrovaný životopis,

5.    písomné čestné vyhlásenie uchádzača o zdravotnej spôsobilosti na výkon práce, o ktorú sa uchádza,

6.    písomné čestné vyhlásenie uchádzača, že je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu,

7.    písomné čestné vyhlásenie uchádzača o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti, v doklade o najvyššom nadobudnutom vzdelaní a profesijnom štruktúrovanom životopise,

8.    písomný súhlas uchádzača o tom, že Národné lesnícke centrum môže spracúvať jeho osobné údaje na účely výberového konania do ukončenia výberového konania, po ukončení výberového konania budú jeho osobné údaje zlikvidované formou skartácie.

Miesto výkonu práce:             Národné lesnícke centrum, Zvolen.

Lehota na podanie písomnej žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi: do 06. 09. 2017

     Žiadosť je možné podať osobne v podateľni Národného lesníckeho centra, T. G. Masaryka 2175/22, 960 92  Zvolen v pracovných dňoch od 7.00 do 15.00 h, resp. poslať poštou na vyššie uvedenú adresu. Rozhodujúci je dátum doručenia prihlášky do výberového konania, t. j. najneskôr do 06. 09. 2017. Na obálku je potrebné uviesť „VK 2/2017“. Prihlásení uchádzači budú na výberové konanie, ktorého termín je predbežne stanovený na 14. 09. 2017, pozvaní písomne. Ďalšie informácie na tel. čísle 045/5314 164, 0902922086, kontaktná osoba Mgr. Katarína Sujová, PhD. vedúca útvaru generálneho riaditeľa.

Predpokladané obsadenie funkcie je od 18. 09. 2017.

 

      Vo Zvolene 23. 08. 2017

 

Bc. Ing. Ľuboš Halvoň, PhD.

generálny riaditeľ

PDF

NSRV ARVI NSRV
tomenu