Zverejnenie datasetov za projekty

skipmenu

tomenu

Datasety o vyuzivani fondov a dotacnych schem NLC Zvolen final.xls

 

List + uznesenie vlady.pdf

Datasety za 1Q. 2016

Datasety za 2Q. 2016

Datasety za 1Q. 2017

Detect language » Slovak
 
 
Detect language » Slovak
 
NSRV ARVI NSRV
tomenu