Keď lesníci a ochranári spolupracujú

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

Keď lesníci a ochranári spolupracujú ...


14. novembra 2017 - Národné lesnícke centrum plánuje zrekonštruovať významnú lesnícku
budovu. Zohľadňuje pri tom aj výskyt chránených živočíchov.
Národné lesnícke centrum (NLC) získalo od Ministerstva životného prostredia Slovenskej
republiky (MŽP SR) povolenie na odstránenie hniezd chránenej belorítky obyčajnej (
Delichton
urbica
) z budovy na Sokolskej ulici vo Zvolene, ktorá je prirodzeným miestom výskytu tohto
vtáctva. Budova je zároveň historickou pamiatkou a významným lesníckym miestom. Je však
v stave, ktorý si vyžaduje výrazné rekonštrukčné práce ako aj zabezpečenie energetického
štandardu budovy. Nie len v rámci rekonštrukcie, ale aj z hľadiska ochrany, bezpečnosti,
hygieny a zdravia zamestnancov je potrebné urobiť odstránenie hniezd belorítok a to v súlade
s platnou legislatívou na úseku ochrany prírody.
So zámerom optimalizovania zásahu, tj. minimalizovania negatívneho dopadu pre živočíchy
a maximalizovania efektívnosti, NLC oslovilo Štátnu ochranu prírody (ŠOP SR) o pomoc pri
hľadaní najoptimálnejšieho spôsobu riešenia danej situácie. Konštruktívnym prístupom vedenia
Chránenej krajinnej oblasti Poľana (CHKO Poľana) a iniciatívou NLC sa podarilo nájsť
kompromis medzi požiadavkami smerom k tomuto chránenému živočíchovi, ochranou zdravia
zamestnancov a technológiou plánovanej rekonštrukcie budovy. Týka sa to nielen belorítky, ale
v prípade potvrdenia výskytu aj ďalších chránených druhov (napr. netopiere) tak, aby bola
zabezpečená ich ochrana.
Následne, na základe dohovoru so ŠOP SR ako aj vydaného rozhodnutia, NLC ako
kompenzáciu vytvorí nové, vhodné miesta pre hniezdenie a ponechá časti budovy s možnosťou
následného hniezdenia belorítok tak, aby hniezdenie nekolidovalo s využívaním budovy.
Úspešnou realizáciou rekonštrukcie sa zabezpečí potrebná úprava historickej a pre lesníctvo i
Zvolen významnej budovy a zabezpečí sa kvalitnejšie prostredie aj pre zamestnancov NLC.
Zároveň sa napomôže vytvoriť udržateľný spôsob prežitiu belorítok, malých vtáčikov z čeľade
lastovičkovité, ktoré už neodmysliteľne patria k tejto historickej budove a zároveň dopĺňajú aj
kolorit mesta.
Národné lesnícke centrum vzniklo v roku 2006 a sídli vo Zvolene. Mesto sa už pred
tým dlhodobo a intenzívne snažilo o umiestnenie lesného riaditeľstva a zemskej taxácie na
svoje územie. Stalo sa tak napokon od roku 1942, kedy sa do novej budovy na Sokolskej ulici
presťahovalo Riaditeľstvo štátnych lesov zo Žarnovice. K tomu sa o dva roky na to pridalo aj
Ústredné riaditeľstvo štátnych lesov a majetkov Slovenskej krajiny. To v budove sídlilo do roku

1948. Odvtedy sa tu nachádzali niektoré oddelenia oblastnej lesnej správy. V roku 1950
pribudlo ústredie lesnej taxácie, od roku 1952 aj Lesoprojekta, ktorá nadviazala na 200 ročné
tradície obhospodarovania lesov podľa riadnych, odborných lesných hospodárskych plánov.
Dnes tu sídlia ústavy NLC. Ďalšie pracoviská inštitúcie NLC sa nachádzajú aj v budove na ulici
T. G. Masaryka, blízko autobusovej stanice.


-nlc-
  

NSRV ARVI NSRV
tomenu