Najvyšší predstavitelia českého a slovenského lesníctva rokovali o ďalšej spolupráci

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

Najvyšší predstavitelia českého a slovenského lesníctva rokovali o ďalšej spolupráci.


7. – 8. novembra 2017 sa na zámku v Křtinách pri Brne uskutočnilo pravidelné Bilaterálne rokovanie
najvyšších predstaviteľov pre oblasť lesného hospodárstva Českej republiky a Slovenskej republiky.
Pod vedením námestníka ministra zemědelství Českej republiky Mgr. Patrika Mlynářa sa rokovania
zúčastnili predstavitelia českých organizácií, ktorí ako tohtoroční hostitelia stretnutie pripravili na
vysokej odbornej i organizačnej úrovni. Slovenskú delegáciu viedol Ing. Peter Kicko, generálny riaditeľ
Sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Slovenskej republiky.
Účastníci rokovania zhodnotili vzájomnú doterajšiu spoluprácu v oblasti lesníctva ako výbornú
a diskutovali o ďalších možnostiach ako aj o aktuálnych problémoch a výzvach. Počas oboch dní,
odborne a s rozsiahlym poznaním praxe a reality v lesníctve, venovali pozornosť najmä lykožrútovým
kalamitám – po napadnutí a znehodnotení zdravých stromov a porastov podkôrnym hmyzom,
odôvodnenosti požadovaných rozsahov bezzásahových území v lesných porastoch, zvýšenej ochrane
prírody, ako aj koncepčným otázkam poľovníctva. Do diskusie boli zaradené aj otázky organizácie
lesníckeho sektora, certifikačných systémov, ťažby, uvádzania dreva na trh a tiež aj medzinárodných
aktivít.
Vrcholní slovenskí a českí manažéri lesníckeho hospodárenia, výskumu i ochrany lesa sa zhodli na tom,
že pre zachovanie a rozvoj lesných systémov je potrebná odborná a systematická starostlivosť. Dobre
organizované a kvalitné hospodárenie v našich lesoch prispieva nielen k produkcii nadčasovej
a žiadanej univerzálnej suroviny – dreva, ale aj k ich ochrane a zachovaniu pre budúce generácie. Českí
a slovenskí lesníci zo svojho stretnutia v Brne vyzývajú k odborným a vedeckým postupom riešenia
rozširovania lykožrútovej kalamity, premnoženosti šeliem (napr. medveďa hnedého na Slovensku) a
tiež k obozretnému a reálnemu zvažovaniu rozsahu bezzásahových území. Uvedomujú si negatívne
dôsledky klimatickej zmeny, ktorá vplýva na lesné porasty. Pre zamedzenie ich ďalšieho poškodzovania
je preto nevyhnutné v čo možno najkratšom termíne odstrániť poškodené stromy a zamedziť tak
ďalšiemu rozvoju a šíreniu škodcov. Dôležitou témou rokovania bol aj africký mor ošípaných, ktorý
napadá diviačiu zver. Zástupcovia českej strany informovali nielen o prijímaných opatreniach, ale
aktívne spolu so slovenskými lesníkmi prekonzultovali legislatívne otázky a návrhy, tak aby bolo možné
na Slovensku, v prípade objavenia sa nákazy, včasne a efektívne reagovať. Diskutovalo sa aj
o pripravovaných zmenách zákonov na oboch stranách.
Účastníci bilaterálneho stretnutia upozorňujú širokú verejnosť i médiá na to, že environmentálnou
problematikou sa zaoberajú s rovnakou vážnosťou ako s hospodárskou, alebo výskumnou činnosťou.
Ochranou sa nezaoberajú len niektoré občianske združenia, či aktivisti. Aj štátne organizácie

a lesohospodárske spoločnosti plnohodnotne a odborne realizujú činnosti smerované k ochrane lesa
a životného prostredia.
Keďže podmienky slovenského a českého lesníctva sú podobné, obe strany deklarovali záujem na
ďalších pracovných stretnutiach, výmene informácií, poznatkov a skúseností, ako aj integrácii do
spoločných postupov pri hľadaní riešení aktuálnych i perspektívnych problémov.
Účastníci rokovania


Křtiny, Česká republika, 8. 11. 2017
  

NSRV ARVI NSRV
tomenu