Podpora adaptácie lesných ekosystémov na klimatickú zmenu vhodnými semenami a sadenicami lesných drevín

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

T. G. Masaryka 22, 960 92 Zvolen

press[at]nlcsk.org | www.nlcsk.org

Kontakt: + 421 918 826 683

 

Podpora adaptácie lesných ekosystémov na klimatickú zmenu vhodnými semenami a sadenicami lesných drevín

 

 

Zvolen, 21. 05. 2018- So zameraním na 7 kľúčových lesných drevín (smrek obyčajný, jedľa biela, borovica lesná, smrekovec opadavý, dub zimný a dub letný) SUSTREE podporuje u dotknutých subjektov a odborníkov povedomie o význame vnútrodruhovej genetickej premenlivosti lesných drevín. V tomto smere bol dôležitým krokom prieskum u lesných hospodárov, pracovníkov ochrany prírody a lesných škôlkarov, ktorý sa uskutočnil v roku 2017 v šiestich krajinách strednej Európy.

 

 

Charakteristickým prejavom klimatickej zmeny v lesoch je chradnutie mnohých drevín na miestach, kde je pre ich ďalšiu existenciu príliš sucho a teplo. Dnes sa to týka najmä smreka, neskôr však aj buk a ďalšie dreviny budú musieť ustúpiť do vyšších nadmorských výšok. Našou najbežnejšou drevinou sa pravdepodobne stanú duby prispôsobené suchšiemu a teplejšiemu podnebiu. V tejto súvislosti je už dnes mimoriadne dôležité, z akých klimatických podmienok pochádzajú semená drevín používané na obnovu lesa a zalesňovanie.

 

Klimatická zmena ani prirodzené rozšírenie lesných drevín nepoznajú hranice štátov. Výber najvhodnejšieho sadbového materiálu pre zalesňovanie si preto v súvislosti s klimatickým posunom vyžaduje cezhraničnú spoluprácu a koordináciu. Projekt SUSTREE je zameraný na identifikáciu prirodzených ”hraníc” lesných drevín a využitie ich dedičnej adaptácie na konkrétne klimatické podmienky v záujme udržania životaschopnosti lesa v podmienkach klimatickej zmeny.

 

Výsledky prvej polovice riešenia projektu SUSTREE boli prezentované na pracovnom stretnutí v Eberswalde - Chorine v Nemecku od 24. do 26. apríla 2018. Za prítomnosti zástupcov Spoločného sekretariátu a poradného zboru projektu bol prediskutovaný ďalší postup riešenia. Závery stretnutia sa zohľadnia v ďalšom riešení a konečnej podobe výstupov projektu.

 

S viac ako 800 odpoveďami, prieskum odhalil povzbudivý trend v uvedomení si potreby adaptácie ku klimatickej zmene a význame lesných genetických zdrojov pri realizácii adaptačných opatrení. Všetci respondenti považujú klimatickú zmenu za významný faktor s dopadom na ich prácu. Takisto väčšina účastníkov v súvislosti s tým považuje za dôležitý výber adaptovaného sadbového materiálu vhodného zemepisného pôvodu. Dôležité je aj to, že väčšina lesných hospodárov považuje za potrebné zohľadniť pôvod a genetickú premenlivosť reprodukčného materiálu v lesných hospodárskych plánoch. No na druhej strane uvádzajú, že nie sú dostatočne informovaní o praktickom využití poznatkov genetiky a prieskum upozornil aj na nedostatočné informácie o predpisoch EÚ pre prenos semien a sadeníc. Vyplnenie tejto medzery je preto veľkou úlohou projektu SUSTREE.

 

V prvej polovici riešenia projektu sa položili základy pre internetovú a smartfónovú aplikáciu na výber zdrojov reprodukčného materiálu vhodných pre konkrétne lesné porasty v predpokladaných klimatických pomeroch po roku 2050. Z databázy EURO‑CORDEX bolo potrebné získať údaje pre niekoľko desiatok ročných, sezónnych a mesačných klimatických charakteristík pre dva scenáre klimatickej zmeny. Bolo tiež potrebné spresniť mapy výskytu jednotlivých drevín a vytvoriť spoločnú databázu výsledkov provenienčných pokusov. Získané podkladové informácie sa následne využili na porovnanie vnútroštátnych predpisov pre prenos a používanie reprodukčného materiálu lesných drevín. Na príklade smreka a duba letného sme v strednej Európe preukázali veľké rozdiely medzi krajinami a súčasne identifikovali súbory provenienčných oblastí s podobnými klimatickými podmienkami. Získané poznatky poskytujú odborné východisko pre úpravu súvisiacich pravidiel obnovy lesov spôsobom, ktorý bude zodpovedať rozsahu a smerovaniu zmien vyvolaných globálnym oteplením v stredoeurópskom regióne.

 

Projekt SUSTREE je financovaný Programom EÚ Interreg Stredná Európa a je zameraný na zachovanie a udržateľné využívanie diverzity drevín v podmienkach klimatickej zmeny. Rieši sa v spolupráci 8 partnerských inštitúcií zo šiestich stredoeurópskych krajín a to Rakúska, Českej republiky, Nemecka, Maďarska, Poľska a Slovenska. Vedie ho rakúske Spolkové výskumné centrum pre lesy (BFW) - výskumná a vzdelávacia inštitúcia so sídlom vo Viedni.

 

Viac informácií o projekte a jeho aktivitách je k dispozícii na webovej stránke:

 

http://www.interreg-central.eu/Content.Node/SUSTREE.html

https://www.facebook.com/SUSTREE-652655298219670/

https://twitter.com/SUSTREE4

 

 

 

Autor: Ing. Roman Longauer, CSc.

NSRV ARVI NSRV
tomenu