Prvé stretnutie expertnej skupiny pre ľudské zdravie a blahobyt

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

T. G. Masaryka 22, 960 53 Zvolen

press[at]nlcsk.org |www.nlcsk.org.sk                                              

Kontakt:  + 421 918 826 683

 

Prvé stretnutie expertnej skupiny pre ľudské zdravie a blahobyt

 

Podľa štatistík, až 96 percent obyvateľov Európy navštevuje vo svojom voľnom čase les,  a to 5 až 120 krát do roka. 90 percent z týchto ľudí taktiež udáva pozitívny vplyv lesného prostredia na ich zdravie.

Tieto, ako aj iné zaujímavé fakty sú súčasťou správy s prehľadom medzinárodných výskumných údajov o sociálnych aspektoch Trvalo udržateľného obhospodarovania lesov s osobitným dôrazom na vplyv a prínos lesného prostredia a lesných produktov na ľudské zdravie a blahobyt, ktorá tvorila podklad pre prvé stretnutie expertnej skupiny procesu FOREST EUROPE pre ľudské zdravie a blahobyt, ktoré sa uskutočnilo 23. a 24. januára 2018 v Bratislave. Stretnutia sa zúčastnilo 15 expertov z desiatich európskych krajín.

Úvod zasadnutia patril predstaveniu procesu FOREST EUROPE, jeho poslania a hlavných bodov pracovného programu, v rámci ktorého bude FOREST EUROPE hľadať spôsoby, ako posilniť sociálny aspekt udržateľnosti s osobitným dôrazom na zvyšovanie informovanosti o priaznivých vplyvoch lesa na ľudské zdravie. Nasledovalo predstavenie jednotlivých členov expertnej skupiny a ich práce, s dôrazom na prezentáciu úspešných a dobre fungujúcich praktických príkladov, ako aj definovanie hlavných problémov spojených s danou témou. „Medzi hlavné výzvy, s ktorými sa musí lesníctvo vyrovnať patrí otázka ako zabezpečiť dostatok zelených plôch v rámci mestských aglomerácií, kde je vysoký tlak na využívanie pôdy a lesné ekosystémy sú na ústupe. Taktiež počet štúdií veľkého rozsahu o prínosoch prírody a lesov pre ľudské zdravie je v medicínskych vedách veľmi obmedzený,“ uviedla Liisa Tyrväinen z Fínskeho ústavu prírodných zdrojov (LUKE). Myšlienka potreby bližšej spolupráce so zdravotníckym sektorom bola podporená väčšinou zúčastnených odborníkov. „Problémom však je, že zdravotná starostlivosť je preťažená - príliš zameraná na liečbu chorôb a menej na prevenciu,“ konštatovala Liz O’Brien zo Spojeného kráľovstva. Práve pobyt v lesnom prostredí prispieva k redukcii stresu, znižovaniu krvného tlaku, či k zvýšenej parasympatickej aktivite. Tieto, ako aj ďalšie pozitívne vplyvy lesa pôsobia preventívne a znižujú riziko civilizačných ochorení.

V rámci prvého stretnutia bol taktiež prerokovaný ďalší plán práce expertnej skupiny. Expertná skupina by mala metodicky usmerňovať a pripravovať medzinárodný seminár o sociálnych prínosoch lesov prospievajúcich k zdraviu a blahu človeka, pričom členovia expertnej skupiny budú v úlohe riadiaceho výboru zodpovedného za prípravu workshopu. Na základe výstupov z prehľadovej správy, ako aj záverov workshopu, bude úlohou expertnej skupiny identifikácia politických odporúčaní pre začlenenie sociálnych aspektov do konceptu Trvalo udržateľného obhospodarovania lesov (napr. ako využívať pozitívne účinky lesov na ľudské zdravie v lesníckom sektore, či ako maximalizovať potenciál príspevku lesa a lesného hospodárstva k blahobytu ľudí). Záverečným výstupom expertnej skupiny by mala byť publikácia obsahujúca fakty, čísla, osvedčené postupy a politické odporúčania pre tvorcov národných politík.

Autor: FOREST EUROPE

NSRV ARVI NSRV
tomenu