Quo vadis lesníctvo, perspektívy do budúcnosti?

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

Komuniké z konferencie "Quo vadis lesníctvo, perspektívy do budúcnosti"

Vo Zvolene 9. apríla 2010
 
     9. apríla 2010 sa na Národnom lesníckom centre vo Zvolene uskutočnila konferencia na tému Quo vadis lesníctvo, perspektívy do budúcnosti.
Cieľom konferencie bolo: Analyzovať situáciu v lesníctve na Slovensku. Identifikovať hlavné problémy a príčiny súčasného nepriaznivého stavu v tomto odvetví hospodárstva. Predložiť koncepčné návrhy na zabezpečenie dlhodobého rozvoja lesného hospodárstva na Slovensku, ako aj opatrenia na preklenutie súčasnej finančnej a hospodárskej krízy. Prerokovať koncepčné zámery činnosti do budúcnosti a na najbližšie roky Národného lesníckeho centra vo Zvolene a jeho ústavov, Technickej univerzity vo Zvolene v univerzitnom vzdelávaní, Lesov Slovenskej republiky, š. p. Banská Bystrica a neštátneho sektora v lesnom hospodárstve na Slovensku. Vyvolať diskusiu k implementácii služieb lesného hospodárstva do prírodno - spoločenského prostredia krajiny a jej regiónov, vrátane návrhov novej štátnej politiky a finančného zabezpečenia jej realizácie.
     Konštatovalo sa, že: Lesníctvo na Slovensku prežíva hlbokú krízu či prelomové obdobie. Táto má dvojaký charakter, resp. dve príčiny. Je to v prvom rade dôsledok doterajšej orientácie lesného hospodárstva len na jeden účel, t. j. na produkciu dreva, z  predaja ktorého mu plynú finančné prostriedky. Plnenie verejnoprospešných funkcií realizuje ako trpenú ťarchu, teda bez toho, aby za tieto služby dostávalo finančnú náhradu. Ide o chronický problém, ktorý pretrváva dlhé obdobie. Ďalej je tomu tak preto, že lesníctvo tak ako aj iné odvetvia postihla globálna finančná a hospodárska kríza, ktorá má akútny charakter. Synergický efekt týchto dvoch nepriaznivých skutočností spôsobil, že sa lesníctvo nachádza v kritickej situácii a rozhoduje sa o tom, či si zachová svoju relatívnu samostatnosť, alebo stratí opodstatnenosť ako odvetvie, ktoré má zabezpečovať pre spoločnosť dôležité ekonomické, ekologické a sociálne funkcie.
     Podľa mienky účastníkov konferencie riešenie súčasnej nepriaznivej situácie by malo spočívať v dvoch navzájom prepojených strategických ťahoch, a to v prijímaní opatrení, ktorými sa budú riešiť súčasné najnaliehavejšie krízové problémy a súčasne s tým prijímať aj opatrenia na zásadnú zmenu pozície tohto odvetvia v rámci hospodárskych a environmentálnych štruktúr štátu. Účastníci konferencie sú mienky, že treba zmeniť doterajšiu hospodársku politiku štátu, vrátane zavedenia takých ekonomických nástrojov, ktoré budú umožňovať efektívnejšie využívanie, ochranu a reprodukciu domácich obnoviteľných zdrojov, čo je významný predpoklad udržateľnejšej prosperity ekonomického a sociálneho rozvoja našej spoločnosti.
     V súlade so Stratégiou rozvoja slovenskej spoločnosti a doteraz spracovaných koncepčných materiálov, sa navrhuje konkrétnejšie špecifikovať strategické ciele a priority lesného hospodárstva. Pritom, rešpektovať osobitosti tohto odvetvia, najmä skutočnosť, že pozitívne výsledky tu možno dosiahnuť, len ak strategické ciele budú mať časove dlhodobo kontinuálnu realizačnú pôsobnosť. Ďalej, ak sa dlhodobé ciele a priority premietnu aj do strednodobých a krátkodobých programov a zabezpečí sa ich realizácia.
     Vychádzajúc z uvedených skutočností účastníci konferencie podporujú vypracovanie „Spoločenskej dohody v stratégii rozvoja pôdohospodárstva na Slovensku“. Túto po verejnej diskusii navrhujú predložiť do vlády a Národnej rady SR s tým, aby sa strategické ciele pôdohospodárstva kodifikovali ústavným zákonom, prípadne Ústavou SR.
     Aby lesné hospodárstvo mohlo v plnom rozsahu a vyvážene plniť všetky ekologické, ekonomické a sociálne funkcie treba v najbližších rokoch zabezpečiť: Zvyšovanie účinnosti ochranných a obranných opatrení v lesoch ohrozených škodlivými činiteľmi s osobitným dôrazom na horské lesy a smrekové ekosystémy. Zvyšovanie konkurencieschopnosti a ekonomickej životaschopnosti lesníctva. Vytvorenie a realizáciu jednotnej štátnej politiky a stratégie rozvoja odvetví spracovania dreva. Vypracovanie nových, resp. novelizáciu niektorých s lesníctvom súvisiacich zákonov. Nové organizačné usporiadanie orgánov štátnej správy na úseku lesného hospodárstva a ochrany prírody.
     V celoštátnom záujme treba presadiť prioritu vlády SR: Využívanie, ochrana a reprodukcia obnoviteľných zdrojov Slovenska. V rámci nej hlavnú pozornosť venovať komplexnému využívaniu domácich obnoviteľných zdrojov krajiny a rozvoju biotechnológií, optimalizácii priestorovej alokácie a štruktúry ekosystémov v krajine, optimalizácii manažmentu ekosystémov v krajine a ekonomickej udržateľnosti, stabilizácie a rastu pôdohospodárstva a rozvoju vidieka.
 
 
NSRV ARVI NSRV
tomenu