Stanovisko NLC

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveň |    Vytlačiť

Stanovisko Národného lesníckeho centra

k Analýze činností štátnych organizácií od Republikovej únie zamestnávateľov

 

Národné lesnícke centrum sa ostro ohradzuje k odborne a vecne ničím nepodloženej Analýze činností štátnych organizácií vypracovanej Republikovou úniou zamestnávateľov, ktorá hrubo a neobjektívne poškodila meno organizácie na verejnosti.

V roku 2010 bol medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a Národným lesníckym centrom uzavretý kontrakt v celkovej výške 5 168 669 EUR. Z tejto sumy išlo v danom roku 2 411 640 EUR cez verejné obstarávania na vyhotovovanie programov starostlivosti o les. Príjemcami týchto prostriedkov sú súkromné taxačné kancelárie a uvedená suma je minimom pre zabezpečenie systému trvalo udržateľného obhospodarovania lesov prostredníctvom programov starostlivosti o les. Ďalších 121 657 EUR odišlo do externého prostredia na účely leteckého a pozemného kamerového monitoringu lesov ohrozených požiarmi. Národné lesnícke centrum teda v roku 2010 pri celkovom počte zamestnancov 304 reálne hospodárilo s čiastkou 2 635 372 EUR zo štátneho rozpočtu. Podrobná špecifikácia kontraktu, vrátane všeobecne záväzných predpisov, z ktorých vyplýva povinnosť kontrahované činnosti realizovať, je verejne prístupná na našej internetovej stránke /nlc_sk/nlc/kontrakt.asp.

Celkové príjmy Národného lesníckeho centra v roku 2010 dosiahli takmer 9,2 mil. EUR, čo znamená, že Národné lesnícke centrum si 59% zabezpečilo vlastnou činnosťou, t. j.  z iných zdrojov ako z kontraktu s ministerstvom.          

Na margo efektívnosti fungovania Národného lesníckeho centra ešte podotýkame, že vzniklo 1.1.2006 zlúčením Lesníckeho výskumného ústavu Zvolen, Lesoprojektu Zvolen a Ústavu pre výchovu a vzdelávanie pracovníkov lesného a vodného hospodárstva Slovenskej republiky Zvolen, teda troch štátnych príspevkových organizácií do jednej a dá sa povedať na Slovensku jedinečnej inštitúcie, ktorá spojila lesnícku vedu, výskum, poradenstvo, vzdelávanie a lesnícku prax. 

Národné lesnícke centrum garantuje hlavné strategické ciele lesníctva s osobitným dôrazom na zachovanie, ochranu a zveľaďovanie lesov v súlade s princípmi ich trvalo udržateľného obhospodarovania, ktoré má na Slovensku viac ako 240 ročnú tradíciu.

NSRV ARVI NSRV
tomenu