Profil verejného obstarávateľa

skipmenu

tomenu

Národné lesnícke centrum je verejným obstarávateľom v zmysle § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinný používať postupy podľa tohto zákona.

Kontakt na referát verejného obstarávania:

Mgr. Sidónia Dolniaková, tel. 045/5202199, dolniakova@nlcsk.org

Ing. Slavka Kulichová, tel. 045/5202406, kulichova@nlcsk.org

Ing. Vladimír Slančík, tel. 045/5202405, slancik@nlcsk.org

NSRV ARVI NSRV
tomenu