Profil verejného obstarávateľa

skipmenu

tomenu

Kontakt na oddelenie verejného obstarávania:

Mgr. Sidónia Dolniaková, tel. 045/5314199, dolniakova@nlcsk.org

Ing. Slavka Kulichová, tel. 045/5202406, kulichova@nlcsk.org

Ing. Andrea Štiasná, tel. 045/5314353, stiasna@nlcsk.org

 

 

Ochrana osobných údajov

Poskytnutie informácií dotknutej osobe – ochrana fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov v súvislosti s verejným obstarávaním v podmienkach Národného lesníckeho centra od 25. 5. 2018

 

V zmysle čl. 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. 4. 2016, poskytujeme každej dotknutej osobe tieto informácie (osobné údaje neboli získané priamo od dotknutej osoby):

 

a) Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa (verejného obstarávateľa):
Národné lesnícke centrum, T. G. Masaryka 22, Zvolen Krajina: Slovenská republika, IČO: 42001315

b) Kontaktné údaje prípadnej zodpovednej osoby:
zodpovedna.osoba@nlcsk.org

c) Účely spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené:
umožniť uchádzačovi/spoločnosti/živnostníkovi  zúčastniť sa  verejného obstarávania

d) Právny základ spracúvania:
spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi /čl.6, bod 1 písm. e) nariadenia/

e) Kategórie dotknutých osobných údajov:
všeobecné osobné údaje

f) Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov:
Riadiace orgány Agentúr poskytujúcich NFP, UVO, iné kontrólne orgány 

g) Prenos údajov do 3.krajín:
neuskutoční sa

h) Doba uchovávania osobných údajov:
5 rokov

i) Každá dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby a práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, a práva namietať proti spracúvaniu, ako aj práva na prenosnosť údajov

j) Každá dotknutá osoba má právo podať sťažnosť dozornému orgánu

k) Zdroj osobných údajov:
údaje pochádzajú z predložených ponúk uchádzačov, prípadne údajov, získaných v súvislosti s realizáciou verejného obstarávania

l) Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v čl. 22 – nebude vykonávané

NSRV ARVI NSRV
tomenu