Podlimitné zákazky

skipmenu

tomenu

ROK 2016

Názov zákazky: Dodávka elektrickej energie pre NLC vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku

Súťažné podklady s rámcovou dohodou: SP-Elektrina

Súťažné podklady

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Názov zákazky: Zemný plyn

Súťažné podklady s rámcovou dohodou: SP-Zemný plyn

Príloha č.1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROK  2015

Názov zákazky: Osobné ochranné pracovné prostriedky - ODEVY

Súťažné podklady s rámcovou dohodou: SP-OOPP-odevy

Príloha č.1 - Príloha č.1

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Názov zákazky: Špeciálna terénna obuv

Súťažné podklady s rámcovou dohodou: SP-Špeciálna terénna obuv

Príloha č. 1:  Príloha č.1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Názov zákazky: Prestavba administratívnej budovy NLC Sokolská Zvolen

Niektoré vybrané prílohy súťažných podkladov, v pôvodných formátoch:

Príloha č. 3 - text

Príloha č. 3 - zmluva

Príloha č. 4 - text

Príloha č. 4/1 - 2         

Príloha č. 4/3

Príloha č. 4/4

Príloha č. 4/5

Príloha č. 4/6

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Názov zákazky: Software pre spracovanie lidarových dát (podlimitné zákazky):

Informácia týkajúca sa splnenia povinností podľa § 41 ods. 1 ZoVO:

- Otváranie ponúk - informácia

- Súťažné podklady,   KZ - príloha 2,   Doplnenie súažných podkladov


Názov zákazky: Stolový skener formátu A0

Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 ZoVO:

Otváranie časti ponúk OSTATNÉ                 

Otváranie časti ponúk KRITÉRIÁ        


Verejné obstarávanie Programov starostlivosti o lesy - r. 2013

Zverejnenie súťažných podkladov k verejnému obstarávaniu PSL:             Vysvetlenie k súťažným podkladom nižšie!

 

Číslo súťaže Názov súťaže

Súťažné podklady

 (spolu s prílohami č. 3,4 a 5)
Prílohy súťažných podkladov Potvrdenie o prevzatí súťažných podkladov Oznámenie o otváraní ponúk
    Príloha č. 1 - rozhodnutie o určení LC
     Príloha č. 2 -Návrh  zmluvy
o dielo
1 LC Lesy Sihla súťažné podklady Rozhodnutie Návrh zmluvy Potvrdenie  Oznam
2 LC Lesy Hronec súťažné podklady Rozhodnutie

 Oznam

3 Súbor LC Pliešovce, Sása súťažné podklady Rozhodnutia

 Oznam

4 LC Lesy Muráň                                     súťažné podklady Rozhodnutie  Ost.    Kritériá
5 LC Lesy Kokava nad Rimavicou súťažné podklady Rozhodnutie  Ost.    Kritériá
6 LC Lesy Kalinovo súťažné podklady Rozhodnutie  Oznam
7 LC Lesy Lučenec súťažné podklady Rozhodnutie  Ost.    Kritériá
8 Súbor LC Jelšava súťažné podklady Rozhodnutia  Ost.    Kritériá
9 Súbor LC   Revúca súťažné podklady Rozhodnutia  Ost.    Kritériá
10 LC Štítnik súťažné podklady Rozhodnutie  Ost.    Kritériá
11 Súbor LC Nižná Slaná, Dobšiná súťažné podklady Rozhodnutia  Ost.    Kritériá
12 LC Mestské lesy Dobšiná súťažné podklady Rozhodnutie  Ost.    Kritériá
13 Súbor LC Bohunice súťažné podklady Rozhodnutia  Ost.    Kritéria
14 Súbor LC   Podolínec súťažné podklady Rozhodnutia  Ost.    Kritériá
15 LC Neštátne lesy na LHC Červený Kláštor súťažné podklady Rozhodnutie  Ost.    Kritériá
16 LC Mestské lesy Spišská Belá súťažné podklady Rozhodnutie  Oznam
17 Súbor LC Koškovce súťažné podklady Rozhodnutia  Ost.    Kritériá
18 Súbor LC Výrava súťažné podklady Rozhodnutia Oznam
19 LC Uhrovec súťažné podklady Rozhodnutie Oznam 
20 LC Vestenice súťažné podklady Rozhodnutie  Ost.    Kritériá
21 LC Valaská Belá súťažné podklady Rozhodnutie  Ost.    Kritériá
22 LC Nitrianske Rudno súťažné podklady Rozhodnutie Oznam 
23 LC Gabčíkovo súťažné podklady Rozhodnutie  
24 LC Šamorín súťažné podklady Rozhodnutie  
25 LC Galanta súťažné podklady Rozhodnutie  
26 LC Čalovo súťažné podklady Rozhodnutie Oznam 
27 LC Turie súťažné podklady Rozhodnutie Oznam 
28 LC Turany súťažné podklady Rozhodnutie Oznam
29 LC Oravská Polhora súťažné podklady Rozhodnutie Oznam
30 LC Trstená súťažné podklady Rozhodnutie  Ost.    Kritériá
31 LC Námestovo súťažné podklady Rozhodnutie  Ost.    Kritériá
32 LC Zubrohlava súťažné podklady Rozhodnutie Oznam

  Zverejnenie vysvetlení k súťažným podkladom a výzve na predkladanie ponúk:    Pozor vysvetlenie!

 Výsledky - verejné obstarávanie PSL - nad 40 tis. eur bez DPH:      Poradie


NSRV ARVI NSRV
tomenu