Zákazky s nízkou hodnotou

skipmenu

tomenu

Výzva na predkladanie ponúk (opakovaná zákazka)

Koordinácia prác dodania a implementácie 3D CT skenera, dopravníkov a stavebných úprav v areáli NLC na Strážach pri Zvolene v rámci projektu zriadenie teamingového centra LignoSilva.  

Výzva

Zmluva

 

Výzva na predkladanie ponúk 

Koordinácia prác dodania a implementácie 3D CT skenera, dopravníkov a stavebných úprav v areáli NLC na Strážach pri Zvolene v rámci projektu zriadenie teamingového centra LignoSilva.  

Výzva

Zmluva


Výzva na predkladanie ponúk 

Kompletná projektová dokumentácia s výkazom výmer a rozpočtom pre realizáciu infraštrukturálnych celkov v rámci Národného projektu SLOV-AG.  

Výzva

Zmluva


Výzva na predkladanie ponúk 

Rekonštrukcia návštevnej infraštruktúry arboréta Kysihýbel/ Vŕtaná studňa

Výzva

Zmluva Príloha


Výzva na predkladanie ponúk 

Kompletná projektová dokumentácia s výkazom výmer a rozpočtom pre realizáciu rekonštrukcie budovy nachádzajúcej sa na adrese Sokolská 2, Zvolen, zapísanej na liste vlastníctva číslo 3577 pod súpisným č. 1, okres Zvolen, obec Zvolen, katastrálne územie Zvolen, postavenú na parcele číslo 2673/1 so  súpisným číslom 1 s cieľom zníženia energetickej náročnosti budovy.

Výzva

Zmluva 

 


Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 € podľa § 102 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


Obdobie od 1.10.2013 do 31.12.2013 

Obdobie od 1.7.2013 do 30.9.2013 

Obdobie od 1.4.2013 do 30.6.2013 

Obdobie od 1.1.2013 do 31.3.2013 

 


Obdobie od 1.10.2012 do 31.12.2012

Obdobie od 1.7.2012 do 30.9.2012

Obdobie od 1.4.2012 do 30.6.2012

Obdobie od 1.1.2012 do 31.3.2012Obdobie od 1.10.2011 do 31.12.2011

Obdobie od 1.7.2011 do 30.9.2011.

Obdobie od 1.4.2011 do 30.6.2011.


NSRV ARVI NSRV
tomenu