Centrálne laboratorium

skipmenu

tomenu

Centrálne lesnícke laboratórium - CLL

Centrálne lesnícke laboratórium (CLL) je špecializované pracovisko NLC, ktoré vykonáva fyzikálne a chemické analýzy jednotlivých zložiek lesných aj nelesných ekosystémov a to predovšetkým pôdnych vzoriek, biomasy a povrchových vôd. Je akreditované SNAS s registračným číslom 440/S-315 od roku 2012 pre oblasť biomasy, pričom v roku 2015 bola akreditácia rozšírená i pre analýzy pôdy. Skúšobné činnosti vykonáva v zmysle medzinárodnej normy STN EN ISO/IEC 17 025.

CLL je organizačnou súčasťou odboru ekológie lesa a krajiny (OELK) Lesníckeho výskumného ústavu NLC Zvolen. Analýzy zložiek z lesných ekosystémov sa v laboratóriu vykonávajú komplexne už viac ako 50 rokov. Výsledky analýz dlhodobo prispievajú k riešeniu úloh racionálneho hospodárenia v lesnom manažmente i monitorovaní životného prostredia.

CLL vykonáva dlhodobo analýzy v rámci programu ICP Forests, pričom získané výsledky sú zaradené do európskej databázy údajov o lesných ekosystémoch. Na ich základe je možné monitorovať vplyv environmentálnych záťaží a klimatickej zmeny na lesné ekosystémy. Z územia Európy 41 laboratórií prispieva k získavaniu údajov programu ICP Forests. Získané výsledky musia spĺňať vysokú dôveryhodnosť, čo je zabezpečené zavedením špeciálnych postupov kontroly kvality merania tzv. systém QC/QA (Quality control/Quality assurance). Jeho súčasťou je nutná pravidelná účasť v medzilaboratórnych porovnávacích skúškach (ICP Forests). Laboratórium sa okrem týchto testov každoročne zúčastňuje i ďalších medzilaboratórnych medzinárodných testov WEPAL, ÚKZÚS.

Predmetom činnosti CLL sú analýzy environmentálnych vzoriek t.j. kvantitatívne analýzy jednotlivých zložiek lesných ekosystémov:

  • biomasy, asimilačných orgánov (listov, ihličia), plodov, kvetov, bylín, konárov, dreva, kôry, koreňov, pilín a biopalív (drevnej štiepky, drevných peliet)
  • pôd  humusové a minerálne vrstvy
  • vôd zrážkových, lyzimetrických, povrchových, odpadových i minerálnych
  • riečnych a dnových sedimentov, kalov,
  • iného biologického materiálu a drevného popola.

Akreditované činnosti sa týkajú kvantitatívnych analýz zloženia biomasy (obsah jednotlivých prvkov C, N, S. Ca, K, Mg, Na, Mn, Fe, Zn, B, P, Cu, Cd, Hg a stanovenia vlhkosti) a pôdy základné pôdne parametre (sušina, pH, uhličitany, zrnitosť, C, N, S) a celkové obsahy prvkov v mineralizáte lúčavky kráľovskej (Ca, K, Mg, Na, Mn, Fe, Zn, B, P, Pb, Cr, Cu, Cd, Ni a Hg).

Výsledky analýz v minulosti slúžili najmä ako vstupy pre riešenie úloh vo vedecko-technických projektoch s národnou a medzinárodnou pôsobnosťou (OPVV, APVV),  v monitorovacom systéme ČMS Lesy a ICP Forests, v lesnej hospodárskej praxi pre zadávateľov z interných a externých subjektov.

Od roku 2012 sa v CLL začali vo vyššej miere vykonávať analýzy biomasy na energetické účely (biopalivá, drevná štiepka, peletky) pre účely hospodárskej praxe.

Personálne obsadenie laboratória je na vysokej odbornej úrovni. Všetci pracovníci majú chemické vysokoškolské alebo stredoškolské vzdelanie. Počas dlhých rokov praxe nadobudli skúsenosti pre kvalitné vykonávanie analýz. V CLL je vypracovaný plán ďalšieho vzdelávania pracovníkov na základe ktorého sa vykonáva externé i interné zaškoľovanie pracovníkov z oblasti teórie i praxe. Na základe získaných skúseností majú pracovníci CLL schopnosti  pre výber vhodnej analytickej metódy pre účely riešenia vedeckých problémov. V súčasnosti pracujú v CLL štyri pracovníčky s nasledovným vzdelaním a zaradením.

Meno pracovníka

Funkcia

Dosiahnuté vzdelanie

Prax v odbore

Ing. Krupová Danica PhD.

Vedúca laboratória, manažér kvality a metrolog CLL

VŠ CHTF SVŠT

Viac ako 20 rokov

Ing. Kyslá Dana

Samostatný chemik analytik

VŠ CHTF SVŠT

Viac ako 20 rokov

Ľalíková Anna

Chemik analytik

SOŠ chemická

Viac ako 20 rokov

Ing. Kršiaková Ružena

Samostatný chemik analytik

SOŠ chemická

FEE TUZVO

Viac ako 15 rokov

 

Kontakt:

Kontakty:

Národné lesnícke centrum

T. G. Masaryka 22 960 95 Zvolen
Centrálne Lesnícke Laboratórium  - pracovisko NLC
Sokolská 2, 960 52 Zvolen

Ing. Krupová Danica PhD. vedúca CLL 
č. tel.: +42145/5202429
mobil: 0902 923 092
mail: krupova@nlcsk.org

Ing. Kršiaková Ružena zástupca vedúceho
č. tel.: +42145/5202425, krsiakova@nlcsk.org

č. tel. ústredňa:  +42145/5202111

NSRV ARVI NSRV
tomenu