Chemické analýzy

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

Analýzy biomasy

Podľa definície „biomasa je súhrn látok ktorú, môžu tvoriť telá alebo zvyšky všetkých živých organizmov rastlinného pôvodu, živočíchov, lišajníkov, baktérii, machorastov, húb, rias alebo krmív vyskytujúcich sa v prírode".
V biomase t.j. v asimilačných orgánoch, kôre, dreve, koreňoch, plodoch, ihličí, lístí, machoch, drevnej štiepke  sa stanovuje obsah minerálnych a rizikových prvkov.

Akreditované činnosti:

 • Stanovenie sušiny, vlhkosti
 • Stanovenie celkového uhlíka (EA-TCD)
 • Stanovenie celkového dusíka (EA-TCD)
 • Stanovenie celkovej síry (EA-TCD)

Celkové obsahy minerálnych prvkov okrem ortuti sú stanovené z mineralizátu získaného mikrovlnným rozkladom vzoriek za prítomnosti kyselinu dusičnej a peroxidu vodíka

 • Stanovenie prvkov P, B, K, Mg, Na, Ca, Fe, Al, Mn, Zn. metódou AES - ICP
 • Stanovenie prvkov K, Mg, Na, Ca, Fe, Al, Mn, Zn a Cu metódou AAS - F
 • Stanovenie ťažkých kovov Cd metódou AAS –GTA
 • Stanovenie celkovej ortuti na prístroji AMA – (AAS-AMA)

Neakreditované činnosti:

 • Stanovenie popola
 • Stanovenie celkového vodíka pre výpočet výhrevnosti
 • Stanovenie obsahu chlóru vo vodnom výluhu metódou kvapalinovej iónovej chromatografie

Celkové obsahy minerálnych prvkov stanovené z mineralizátu získaného mikrovlnným rozkladom vzoriek za prítomnosti kyselinu dusičnej a peroxidu vodíka

 • Stanovenie ťažkých kovov As, Co, Pb, Cr a Ni metódou AAS –GTA
 • Stanovenie výhrevnosti, spalného tepla subdodávkou

Analýzy pôdnych vzoriek - humusových a minerálnych vrstiev

Pôdna hmota sa skladá z  minerálnych i organických látok, medzi ktorými sa nachádza vzduch, voda a živé organizmy. Je to dynamický systém, pričom zloženie pôdy je ovplyvnené materskými horninami, klímou, rastlinnými a živočíšnymi organizmami, reliéfom, nadmorskou výškou a vekom. V tejto matrici sa stanovujú základné charakteristiky, fyzikálne vlastnosti, celkové obsahy základných výživových a rizikových prvkov ako i ich prístupné, mobilné prijateľné formy.

Akreditované činnosti:

 1. Stanovenie sušiny
 2. Stanovenie pH elektrometricky (pH vo vode, vo výluhu CaCl2 a KCl)
 3. Stanovenie zrnitostného zloženia pôd
 4. Stanovenie obsahu uhličitanov
 5. Stanovenie celkového uhlíka  metódou EA-TCD
 6. Stanovenie celkového dusíka metódou EA-TCD
 7. Stanovenie celkovej síry  metódou EA-TCD
 8. Stanovenie celkovej ortuti na prístroji AMA metódou AAS-AMA
 9. Po extrakcii lúčavkou kráľovskou stanovenie so called total prvkov K, Na, Ca, Mg, Fe, Mn, Zn, Cu, Cr, Ni, Cd, Pb metódou AAS - F
 10. Po extrakcii lúčavkou kráľovskou stanovenie so called total prvkov K, Na, Ca, Mg, B, Al, Fe, Mn, Zn, Cu, Cr, P metódou AES-ICP

 

Neakreditované činnosti:

 1. Stanovenie špecifickej elektrickej konduktivity vodného výluhu pôdy
 2. Stanovenie organického uhlíka, obsahu humusu a pomeru C/N
 3. Stanovenie výmennej kapacity pôd vo výluhu 0,1 M BaCl2  (výmennej acidity, výmennej kapacity CEC a výmenných katiónov Ca2+, K+, Mg2+, Na+ , Fe2+, Mn2+ , H+, Al 3+ )
 4. Stanovenie prístupných prvkov extrakčným roztokom  MEHLICH II. V extrakte sa stanovuje fosfor, draslík, vápnik, horčík, pričom je možné stanoviť aj sodík (metódou AAS-F, AES-ICP)
 5. Stanovenie prístupných prvkov extrakčným roztokom  MEHLICH III.  Tento vylúhovací roztok dobre modeluje prístupnosť živín v pôde pre rastliny. V extrakte sa stanovuje fosfor, draslík, vápnik, horčík, je možné stanoviť aj sodík, meď, mangán, zinok, hliník, bór a železo
 6. Stanovenie prístupných živín selektívnym extrakčným roztokom podľa Baróna  prvky Cu, Zn, Fe a Mn. Môžu sa stanoviť i ťažké kovy Cd, Pb, Cr, Ni
 7. Stanovenie mikroelementov Cu, Zn  a Mn selektívnym extrakčným roztokom podľa Rinkinsa
 8. Stanovenie ťažkých kovov, prvky Cd, Pb, Cr, Ni, Cu, Zn, Co, vo výluhu 2 M kyseliny dusičnej
 9. Stanovenie základných prvkov K selektívnym extrakčným roztokom podľa Schachtschabela
 10. Stanovenie prijateľného fosforu a prístupného draslíka v extrakčnom roztoku podľa Egner-Riehma
 11. Stanovenie mobilných prvkov Cu, Mn, Fe, Zn, Co vo výluhu EDTA
 12. Stanovenie obsahu fosforu so selektívnym extrakčným roztokom podľa Olsena
 13. Stanovenie medi, zinku, mangánu a železa v extrakte podľa Lindsaya a Norvella. Uvedený extrakčný postup sa môže sa použiť aj pre stanovenie olova, kadmia, niklu a chrómu.
 14. Stanovenie bóru a molybdénu v extrakčnom roztoku podľa Bergera a Truoga (extrakcia pôdy vodou za varu)
 15. Stanovenie výmenných katiónov vápnik a horčík v octane amónnom
 16. Stanovenie prvkov (železa a mangánu) v oxalátovom výluhu.
 17. Stanovenie hydrolytickej acidity a okamžitého obsahu vymeniteľných báz podľa Kappena
 18. Stanovenie vodnej kapacity, kapilárnej vzlínavosti, objemovej a mernej hmotnosti pôdy
 19. Stanovenie látkových skupín humusu (rozpustné frakcie humusu a uhlíka z humínových kyselín)
 20. Stanovenie celkového obsahu vo vode rozpustných látok v pôde (odparku)
 21. Stanovenie spáliteľných látok v pôdach

Analýzy vodných vzoriek

základné chemické parametre sa stanovujú v povrchových (depozičných vzorkách na voľnej ploche a pod porastom), zrážkových, pitných, odpadových a minerálnych vodách a pôdnych roztokoch:

Neakreditované činnosti:

 1. Stanovenie pH elektrometricky
 2. Stanovenie špecifickej elektrickej konduktivity
 3. Stanovenie celkovej alkalinity
 4. Stanovenie organického a celkového uhlíka DOC
 5. Stanovenie celkového dusíka TN
 6. Stanovenie NHspektrofotometricky indofenolová metóda
 7. Stanovenie katiónov Ca, K, Mg, Na metódou AES –ICP, AAS-F
 8. Stanovenie aniónov chloridov, dusitanov, dusičnanov a síranov metódou kvapalinovej iónovej chromatografie
 9. Stanovenie kovov Cu, Al, Fe, Mn, Zn metódou AES –ICP, AAS-F
 10. Stanovenie ťažkých kovov Pb, Cr, Ni, Cd metódou AAS -GTA

 

Analýzy riečnych a dnových sedimentov

Analýzy kalov

Analýzy drevného popola

Neakreditované činnosti

Základné analýzy týchto matríc sa vykonávajú metódami použitými pri analýzach pôdnych vzoriek. Rozsah objednaných analýz, príp. výber prvkov je upresňovaný podľa požiadaviek zákazníka vzhľadom na riešenie špecifických úloh konzultáciou s vedením CLL.

Vysvetlivky:
EA - TCD – elementárna analýza s tepelno-vodivostným detektorom
AES - ICP  - atómová emisná spektrometria s indukčne viazanou plazmou
AAS - F – atómová absorpčná spektrometria s plameňom
AAS - GTA - atómová absorpčná spektrometria s grafitovou pieckou
AAS - AMA - atómová absorpčná spektrometria ortuťový analyzátor

NSRV ARVI NSRV
tomenu