História

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

Centrálne lesnícke laboratórium vzniklo pri založení Národného lesníckeho centra vo Zvolene 1. 1. 2006 spojením dvoch nezávislých laboratórií. Laboratória LVÚ, ktoré bolo súčasťou oddelenia OEBLE v Lesníckom Výskumnom Ústave (LVÚ) a Lesníckeho pedologického Laboratória Lesoprojektu.Obidve pracoviská analyzovali rovnaký materiál, používali zhodné analytické metódy pre podobné účely.

Laboratórium OEBLE – LVÚ vzniklov roku 1991. Fyzikálno - chemické analýzy sa po založení Lesníckeho výskumného ústavu vykonávali určitú dobu len v rámci jednotlivých oddelení (HÚLLP).  Avšak postupne s rozširovaním rozsahu vedeckých prác sa zvyšovali požiadavky na chemické analýzy, čo následne viedlo k vytvoreniu samostatného laboratória. Jeho služby využívali riešitelia celého LVÚ a tiež iné právnické a fyzické subjekty pôsobiace v lesnom hospodárstve. V laboratóriu boli analyzované vzorky z rôznych vedeckých projektov, ako i úloh z kontraktu, ale v prevažnej miere to boli vzorky monitoringu ICP Forests, ČMS lesy.

laboratórium Lesoprojektu vzniklo hneď pri založení organizácie Lesoprojektuv roku 1953.  Od začiatku sa v ňom vykonávali analýzy zložiek lesných ekosystémov a to najmä rozbory pôd a asimilačných orgánov. Výsledky analýz boli podkladom pre určenie stavu lesa pri príprave lesných hospodárskych plánov HÚL, pre vylišovanie imisných pásiem, pre stanovenie opatrení pre zdravé obhospodarovanie, ale i pre zabezpečenie kvality sadeníc pri ich pestovaní v lesných škôlkach.

Do roku 1990 prevládali v obidvoch laboratóriách klasické analytické a fyzikálno - chemické metódy ako boli: stanovenie zrnitosti, prístupného dusíka, humusu, aktívnej i výmennej acidity, sorpčného komplexu, prístupných živín draslíka a fosforu. Klasické metódy odmernej analýzy boli v 90 rokoch nahradené modernými inštrumentálnymi metódami zakúpením prístrojov AAS, AES-ICP, HPLC, IC, čím sa analýzy spresnili a zefektívnili.

 

Centrálne lesnícke laboratórium CLL vzniklo v januári 2006. V rokoch 2006 – 2009 bolo prevádzkované na dvoch pôvodných pracoviskách. V roku 2009 sa uskutočnila v priestoroch bývalého laboratória Lesoprojektu rozsiahla rekonštrukcia a od začiatku roka 2010 obidva laboratória CLL boli presťahované do týchto priestorov.

Modernizácia technického a prístrojového vybavenia laboratória prebiehala postupne od roku 2007, boli zakúpené nové prístroje atómový emisný analyzátor (AES-ICP VARIAN 725), atómový absorpčný analyzátor (AAS Thermo ICe 3000), analyzátor dusíka a uhlíka pre vody (TOC Shimadzu) a kvapalinový iónový chromatograf (DIONEX 1000). Prístrojová technika bola zakúpená z investícii NLC, ale i z vedecko-výskumných projektov ASFEU.

V druhej polovici roka 2011 sa rozbehli prípravy laboratória na akreditáciu podľa normy STN EN ISO/IEC  17025 pre matricu biomasa, ktorá bola úspešne ukončená v máji 2012 udelením licencie na kombinovanú akreditačnú značku ILAC-MRA-SNAS s registračným číslom 440/S-315 licenčnej zmluvy. V júni 2015 laboratórium rozšírilo akreditáciu biomasy pre viac parametrov a tiež pre matricu pôdy (certifikát i rozsah akreditácie v rubrike osvedčenia).

CLL je moderným laboratóriom, ktoré vykonáva analýzy vo vysokej kvalite, správnosti, a presnosti. Okrem plnenia všetkých požiadaviek normy STN EN ISO/IEC 17 025 „Všeobecné požiadavky na kompetentnosť skúšobných a kalibračných laboratórií (ISO/IEC: 2005)" spĺňa i požiadavky kladené na laboratória analyzujúce vzorky z programu „Monitoring lesov ICP Forests“ popísaných v manuáli „ICP Forests Working Group on QA /QC in Laboratories. Manual on methods and criteria for harmonized sampling, assessment, monitoring and analysis of the effects of air pollution on forests PART XVI. Quality Assurance and Control in Laboratories 05/2010“.

NSRV ARVI NSRV
tomenu