Identifikácia CLL

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

 

Názov

Centrálne Lesnícke Laboratórium- NLC

Adresa sídla

T.G. Masaryka 22 960 92 Zvolen

Adresa prevádzky

Sokolská 2 960 52 Zvolen

Telefón

00421/045/5202111

Fax

00421/045/5314151

IČO

42001315

IČ DPH

SK202 209 1027

Bankové spojenie

Štátna pokladnica číslo účtu 70002 414 98/8180

 

Centrálne lesnícke laboratórium (CLL) je špecializovanépracovisko Národného lesníckeho centra Zvolen, ktoré vykonáva fyzikálne a chemické analýzy jednotlivých zložiek lesných aj nelesných ekosystémov. Výsledky analýz sú podkladom pre získanie nových poznatkov vo vedecko-technických projektoch s národnou a medzinárodnou pôsobnosťou (OPVV, APVV),  v monitorovacom systéme ČMS Lesy a ICP Forests, v lesnej hospodárskej praxi, ako i v ďalších oblastiach podľa potrieb zadávateľov z interných a externých subjektov.

Predmetom činnosti CLL sú analýzy environmentálnych vzoriek t.j. kvantitatívne analýzy jednotlivých zložiek lesných ekosystémov:

  • biomasy, asimilačných orgánov (listov, ihličia), plodov, kvetov, bylín, konárov, dreva, kôry, koreňov, pilín, drevnej štiepky, peliet
  • pôd  humusové a minerálne vrstvy
  • vôd zrážkových, lyzimetrických, povrchových, odpadových i minerálnych
  • riečnych a dnových sedimentov, kalov,
  • iného biologického materiálu a drevného popola.

Akreditované činnosti sa týkajú kvantitatívnych analýz zloženia biomasy (obsahu jednotlivých prvkov a stanovenia vlhkosti).

NSRV ARVI NSRV
tomenu