Projekty

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

V CLL sú analyzované vzorky v rámci jednotlivých projektov APVV, OPVV, LIFE+.

CLL sa podieľalo na projektoch :

  • Vplyv globálnej klimatickej zmeny na lesy Slovenska 2005
  • Národná inventarizácia a monitoring lesov slovenska(NIML) 2005-2006, 2015-2016
  • Rekonštrukcie nepôvodných lesných spoločenstiev ohrozených zmenou prírodných podmienok (najmä klímy) na ekologicky stabilnejšie ekosystémy
  • Monitoring lesov a environmentálnych interakcií (Forest Focus, Čiastkový monitorovací systém Lesy) – LEVEL II – depozície, lyzimetrické vody, asimilačné orgány, opad
  • BIOSOL. Level I a Level II projekt v rámci medzinárodného programu ICP Forests 
  • FutMon/ICP Forest FutMon - Ďalší rozvoj a implementácia monitorovacieho systému lesov na úrovni EÚ – LIFE 07ENV/D/000218
  • Rekonštrukcie nepôvodných lesných spoločenstiev ohrozených zmenou prírodných podmienok (najmä klímy) na ekologicky stabilnejšie
  • Komplexné zisťovanie stavu lesa
  • Výskum bukových lesných ekosystémov z hľadiska pôdnych pomerov a biodiverzity
  • Reakcia diverzity lesných fytocenóz na zmenu edaficko-klimatických podmienok Slovenska
  • Výskum zásob a bilančných zmien uhlíka v horskej krajine
  • Využitie drevného popola v lesnom hospodárstve OPVaV-2008/2.2/01-SORO
  • Výskum metód klasifikácie a štrukturálnych modelov priaznivého stavu lesných ekosystémov Slovenska .Hodnotenie stavu a vývoja lesov v krajine s podporou DPZ- APVV-0632-07
  • Progresívne postupy pestovania sadbového materiálu a umelej obnovy lesných porastov po kalamitách veľkého rozsahu APVV-0628-07
  • Vplyv vetrovej kalamity a následného manažmentu na vývoj lesných ekosystémov v Tatrách APVV-0456-07
  • Komparačné štúdie štruktúry čistej primárnej produkcie v porastoch buka a smreka COMPARA APVV 0268-10
  • Výskum vývoja lesných ekosystémov na vybraných dlhodobo sledovaných výskumných objektoch NLC VYVYLES APVV-0608-10
  • Hodnotenie a modelovanie zásob uhlíka v lesných ekosystémoch pre inventarizácie skleníkových vplyvov v krajine FORLAND APVV-0243/11
  • Matematické modely alokácie biomasy v mladých porastoch vybraných listnatých drevín. MOBIS APVV-0584-12
  • Vplyv zimnej údržby ciest na lesy v chránených územiach APVV-0593-12
  • Produkčno-ekologické štúdie stromovej a prízemnej vegetácie po veľkoplošných disturbanciách APVV-14-0086
  • Eutrofizácia prostredia a jej dopady na druhovú diverzitu opadavých lesov temperátnej zóny APVV-15-0270
  • Energetický potenciál primárnej produkcie nadzemnej dendromasy lesných porastov APVV-14-0086

Okrem projektov výsledky analýz slúžia odborníkom v lesníckej praxi:

  • Pre lesnícku prax najmä stanovenie obsahu minerálnych prvkov v zložkách lesných ekosystémov a spracovanie návrhov na hnojenie a vápnenie pre lesné škôlky
  • Pre ozdravné a melioračné opatrenia v lesoch SR
  • Pre účely rekultivácie území
  • Pre hodnotenie pôdnych vlastností pri zakladaní plantáží rýchlorastúcich rastlín
  • Pre zistenie príčin porúch ekologických pomerov v lese alebo pri poškodeniach lesa antropogénnou činnosťou
  • Pre určenie príčin chradnutia lesných porastov na základe analýz pôd a listových analýz a vypracovanie odborných posudkov, vrátane doporučenia nápravných opatrení
NSRV ARVI NSRV
tomenu