Zabezpečenie kvality

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

Laboratórium sa riadi politikou vykonávať skúšobné činnosti v zmysle požiadaviek medzinárodnej normy STN EN ISO/IEC 17 025 s hlavným cieľom uspokojovať požiadavky a potreby zákazníkov.

Plnenie úloh spojených s vytýčenými cieľmi politiky kvality je sledované počas celého roka zvyčajne na poradách laboratória. Hodnotenie plnenia ako i dosiahnuté výsledky sú každoročne analyzované v rámci preskúmania systému kvality vrcholovým manažmentom NLC.

Laboratórium ako účastník programu ICP Forests musí mať pre zabezpečenie kvality svojich meraní zavedený systém Quality Control/Quality Assurance (QC/QA). Tento systém predstavuje súbor pravidiel a definovaných postupov kontroly výsledkov analýz z viacerých aspektov s rôznymi špecifickými požiadavkami pre jednotlivé matrice. Dôsledným dodržiavaním všetkých týchto prvkov kvality je zabezpečovaná presnosť a správnosť výsledkov. Ich dôležitou súčasťou je povinnosť pravidelne používať referenčné materiály (CRM, RM) so známou hodnotou meranej veličiny. Sú zaraďované do každej série meraní na začiatku a konci série a namerané hodnoty sú vyhodnocované cez Shewhartove regulačné diagramy. Pravidelne sú hodnotené trendy nameraných hodnôt v X-diagrame.

Analýzy sú vykonávané podľa noriem ISO a STN sú presnejšie popísané v štandardných pracovných postupoch CLL. Metódy, ktoré sú nie vykonávané presne podľa normy, prípadne sú používané pre inú matricu sú verifikované.

CLL sa pravidelne zúčastňuje  medzilaboratórnych porovnávacích skúšok (MPS) pre všetky akreditované a väčšinu neakreditovaných skúšok. Úspešnosť MPS je vyhodnocovaná cez z-skóre. Ak je z-skóre analyzovanej vzorky v intervale ± 2, je výsledok považovaný za správny. V rôznych MPS je rozdielny počet vzoriek pre skúšaný parameter, MPS WEPAL a ÚKZÚS sú akreditované pre spôsobilosť vykonávať medzilaboratórne skúšky podľa normy ISO/IEC 17043.

CLL je účastníkom nasledovných MPS:

1. MPS - WEPAL sú organizované Univerzitou WAGENINGEN v Holandsku. Patria medzi najrozsiahlejšie medzilaboratórne skúšky environmentálnych vzoriek. V ponuke sú skúšky pre rôzne matrice i analýzy, ktoré sú zaradené do viacerých programov, čo využívajú stovky laboratórií z celého sveta. Centrálne lesnícke laboratórium sa zúčastňuje dvoch programov: programu ISE - chemické analýzy pôd a programu IPE - analýzy rastlinných materiálov už viac ako pätnásť rokov. Ponúkaný rozsah analýz v tomto MPS pokrýva všetky akreditované metódy. V každej MPS sú pre každý sledovaný parameter analyzované štyri vzorky rôznej koncentrácie. Z analýz pôd v programe ISE sú pravidelne testované parametre: stanovenie pH (vo vode, KCl a CaCl2,) vodivosti, stanovenie uhličitanov, zrnitosti (3 frakcie) obsahu organického uhlíka, celkového dusíka a síry, obsahy prvkov vo výluhu lúčavky kráľovskej  P, K, Ca, Mg, Na, B, Fe, Mn, Cr, Cu Cd, Pb, Ni, Zn. Z analýz biomasy v programe IPE sú to parametre: obsah uhlíka, celkového dusíka, síry a obsahy minerálnych prvkov vo mineralizáte  P, K, Ca, Mg, Na, B, Fe, Mn, Cu Cd, Pb, Zn, Hg.

2. MPS - ÚKZÚS medzilaboratórne testy organizované ÚKZÚS Brno pre matricu pôdy i rastlinný materiál a krmivá. CLL sa ich zúčastňuje od roku 2012 najmä pre overenie obsahu vlhkosti v biomase.

3. MPS programu ICP Forests.  V rámci kooperatívneho programu ICP Forests sú pravidelne organizované medzinárodné analytické kruhové testy pre laboratória z celej Európy, analyzujúce vzorky monitoringu ICP Forests (41 laboratórií). Organizácia testov je pre rôzne matrice s rôznou frekvenciou. Laboratórium CLL sa zúčastňuje všetkých porovnaní.

Každoročne je organizovaný test Needle/Leaf Interlaboratory Comparison. V rámci testu sú analyzované štyri vzorky asimilačných orgánov s rôznou koncentráciou. Výsledky meraní sú odovzdávané štvormo, pričom pre každý parameter a vzorku je vyhodnocovaná i variabilita merania. Pre úspešnosť v teste je potrebné spĺňať podmienky medzilaboratórneho i vnútrolaboratórneho variačného koeficientu meraní.

Medzilaboratórne porovnania pre matricu lesnej pôdy je organizovaný každé tri roky. V roku 2015 bol zorganizovaný 8.th Soil Interlaboratory Comparison testuICP Forests. Zvyčajne sú analyzované rôzne typy pôd: tri minerálne horizonty, jedna vzorka humusu a jedna rašeliny. Analýzy sú oproti rozsahu analýz v testoch Wepal rozšírené o stanovenie            výmennej acidity, výmennej kapacity CEC a výmenných katiónov vo výluhu 0,1M BaCl2 a stanovenie prvkov (železa a mangánu) v oxalátovom výluhu. Výsledky vzoriek pôd pre 35 parametrov sa odovzdávajú v troch opakovaniach a vyhodnotenie úspešnosti testu je na základe medzilaboratórneho a vnútrolaboratórneho variačného koeficientu meraní.

Medzilaboratórne porovnania pre depozície (povrchové vody) a pôdne roztoky je organizovaný každé dva roky. V roku 2015 je usporiadaný ICP Forests 7.th Interlaboratory Comparison of deposition and soil solution. Odovzdávané sú parametre pH, conductivity, alkalinity, DOC, Total Nitrogen, Sodium, Potassium, Calcium, Magnesium, Ammonium-N, Chloride, Nitrate-N, Sulphate-S, Phosphate-P; merané v piatich vzorkách. Vzorky 1 a 2 sú depozičné vzorky (open field and throughfall), Vzorka 3 je stok po kmeni, 4 vzorka je pôdny roztok a vzorky 5a 6 sú synteticky vyrobené (SYN 5 and SYN 6).

Úspešnosť výsledkov v MPS ICP Forests je hodnotená cez recovery. Ich hodnoty sú vopred stanovené a odsúhlasené group QA/QC. Odovzdané výsledky sú vyhodnotené usporiadateľom, pričom pri neúspešnosti niektorého parametra sú prijímané nápravné opatrenia. Ak sa vyskytne prípad, že úspešnosť parametra je nižšia ako 50 % (neúspešné viac ako 2 vzorky) je nutná rekvalifikácia. Pri rekvalifikácii je potrebné analyzovať všetky príčiny vzniku nezhody. Dôslednou analýzou príčin neúspešnosti je možné trvalo zlepšovať kvalitu meraní.

V roku 2015 CLL dosiahlo nasledovnú úspešnosť v MPS pre akreditované parametre

Vyhodnotenie testov WEPAL IPE rastlinný materiál

1.      2015_3    100 %
Všetky výsledky dosiahli z-skóre ± 2,0, čím bola dosiahnutá úspešnosť 100%.

2.      2016_1    100 %
Všetky výsledky dosiahli z-skóre ± 2,0, čím bola dosiahnutá úspešnosť 100%.

3.      2017_1    100 %
Všetky výsledky dosiahli z-skóre ± 2,0, čím bola dosiahnutá úspešnosť 100%.

Vyhodnotenie testov WEPAL ISE pôda

1.      2015_1    100 %
Všetky výsledky dosiahli z-skóre ± 2,0, čím bola dosiahnutá úspešnosť 100%.

2.      2016_3    99,11 %
Všetky výsledky okrem jednej vzorky zrnitosti íl (frakcia<2µm) dosiahli z-skóre ± 2,0, čím bola dosiahnutá úspešnosť 99,1 %.

3.      2017_3    100 %
Všetky výsledky dosiahli z-skóre ± 2,0, čím bola dosiahnutá úspešnosť 100%.

NSRV ARVI NSRV
tomenu