chemické analýzy

skipmenu

tomenu

1

 

Ponuka:


Realizujeme chemické a fyzikálno-chemické analýzy jednotlivých zložiek lesných ekosystémov:

 •  rastlinných materiálov - biomasy (organického materiálu, asimilačných orgánov, opadu, dreva, kôry, koreňov),
 •  pôd, ich minerálnych a organických povrchových horizontov,
 •  vôd zrážkových, lyzimetrických, povrchových, odpadových i minerálnych,
 •  riečnych a dnových sedimentov, kalov,
 •  biologického materiálu, drevného popola, hnojív.

Analýzy vo vodách – analýzy pitných, odpadových, minerálnych, povrchových a lyzimetrických vôd. Stanovuje sa
pH, vodivosť, alkalinita, DOC, TOC, katióny – Al, Ca, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Na, Zn, NH4; anióny – F, Cl , NO2, NO3, SO4,
PO4, ťažké kovy – Cu, Pb, Cr, Ni, Cd, Hg.


Analýzy v biomase
– v asimilačných orgánoch, kôre, dreve, koreňoch, plodoch, ihličí, lístí, machoch. Stanovuje sa
obsah vlhkosti, obsah živín a rizikových prvkov. Obsah NT, CT, ST a prvkov: K, Mg, Na, Ca, Fe, Al, Mn, Cu, Zn, Cr, Ni,
As, Cd, Pb, P, B, Hg.
 

Analýzy v biomase pre energetické účely – podľa normy STN EN 14961-1 špecifi kácia vlastností tuhých
biopalív. Stanovuje sa vlhkosť, popol, výhrevnosť, spalné teplo, dusík, síra, vodík, chlór.

Analýzy v pôdnych vzorkách v ich minerálnych a organických povrchových horizontoch. Stanovujú sa
základné charakteristiky pH vo vode, vo výluhu CaCl2 a KCl, obsah CT a Corg NT, ST, fyzikálne vlastnosti, zrnitosť,
výmenná kapacita, obsah makro- a mikroživín, obsah rizikových prvkov K, Na, Ca, Mg, Al, Fe, Mn, Zn, Cu, Cr, Ni, As,
Cd, Pb, P, Hg.
 

Analýzy riečnych a dnových sedimentov, popolov, kalov podľa požiadaviek objednávateľa.

 

Technické vybavenie:


580

 

Referencie:


 • Dlhodobý program monitoringu lesov v Európe (ICP Forests, Forest Focus) – veľkoplošný monitoring stavu lesa v sieti I. úrovne a intenzívny monitoring ekosystémov na plochách II. úrovne.
 • Čiastkový monitorovací systém Lesy v rámci monitoringu životného prostredia Slovenskej republiky.
 • Národná inventarizácia a monitoring lesov Slovenska.
 • Projekty vápnenia a revitalizácie lesov, meliorácie a rekultivácie.
 • Posudzovanie stavu pôd lesných škôlok a návrhy hnojenia.
 • Výskumné projekty so zameraním na rôzne aspekty hodnotenia lesov a ich funkcií, napr.:

- Rekonštrukcie nepôvodných lesných spoločenstiev ohrozených zmenou prírodných podmienok (najmä klímy) na ekologicky stabilnejšie ekosystémy.
- Vplyv globálnej klimatickej zmeny na lesy Slovenska.
- Komplexné zisťovanie stavu lesa.
- Výskum bukových lesných ekosystémov z hľadiska pôdnych pomerov a biodiverzity.
- Reakcia diverzity lesných fytocenóz na zmenu edaficko-klimatických podmienok Slovenska.
- Výskum zásob a bilančných zmien uhlíka v horskej krajine.
- Využitie drevného popola v lesnom hospodárstve.
- Výskum metód klasifikácie a štrukturálnych modelov priaznivého stavu lesných ekosystémov Slovenska.

 

tomenu