Geodéza, fotogrametria a diaľkový prieskum zeme

skipmenu

tomenu

1

 

Ponuka:


• Zabezpečenie leteckého meračského snímkovania a skenovania
• Tvorba fotogrametrických projektov a 3D fotogrametrické vyhodnocovanie
• Tvorba DMT a DMR
• Tvorba ortofotomáp
• Skenovanie a spracovanie snímok na fotogrametrickom skeneri Photoscan
• Mapovanie lesných porastov postihnutých veľkoplošnými biotickými a abiotickými kalamitami
• Vyhodnotenie zdravotného stavu lesných porastov
• Spracovanie projektov pozemkových úprav
• Geodetické služby v oblasti katastra nehnuteľností - vytyčovanie, zameranie a vyhotovovanie geometrických plánov
• Vypracovanie vlastníckej štruktúry poľovných revírov
• Zabezpečenie ochrany utajovaných skutočností v zmysle zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Technické vybavenie:


• letecký laserový skener Leica ALS 70-CM a strednoformátová digitálna kamera LeicaRCD 30 vrátane gyrostabilizačného zariadenia PAV 80 + inerciálnej jednotky IPAS-CUS6 a software pre plánovanie snímkovania a skenovania, vyvolanie snímok, výpočet GPS/IMU dát a spracovanie + georeferencovanie LIDAR dát do mračna bodov
• fotogrametrický skener Photoscan 2002
• 4 fotogrametrické vektorizačné stanice + 4 licencie ImageStation SSK na vektorové mapovanie nad stereomodelmi v prostredí Microstationu J V7,
• fotogrametrická vektorizačná stanica s 20“ 3D-monitorom PLANAR SD 2020 + Image Station SSK, Stereo Capture Bundle + Geomedia Profesional
• fotogrametrická pracovná stanica s 26“ 3D-monitorom PLANAR SD 2620W
• fotogrametrická pracovná stanica s 22“ 3D-monitorom PLANAR SD 2220W
• fotogrametrické pracovné stanice + 3D Display

• letecký laserový skener Leica ALS 70-CM a strednoformátová digitálna kamera LeicaRCD 30 vrátane gyrostabilizačného zariadenia PAV 80 + inerciálnej jednotky IPAS-CUS6 a software pre plánovanie snímkovania a skenovania, vyvolanie snímok, výpočet GPS/IMU dát a spracovanie + georeferencovanie LIDAR dát do mračna bodov
• fotogrametrický skener Photoscan 2002
• 4 fotogrametrické vektorizačné stanice + 4 licencie ImageStation SSK na vektorové mapovanie nad stereomodelmi v prostredí Microstationu J V7,
• fotogrametrická vektorizačná stanica s 20“ 3D-monitorom PLANAR SD 2020 + Image Station SSK, Stereo Capture Bundle + Geomedia Profesional
• fotogrametrická pracovná stanica s 26“ 3D-monitorom PLANAR SD 2620W
• fotogrametrická pracovná stanica s 22“ 3D-monitorom PLANAR SD 2220W
• fotogrametrické pracovné stanice + 3D Display

Meračská geodetická technika:

• 2 geodetické GNSS prijímače Leica GX 1230 + GNSS
• geodetický GNSS prijímač Leica GS12 GNSS SmartAntenna s príslušenstvom
• 4 jednofrekvenčné GIS GPS prijimače Leica SR 20
• totálna stanica Geodimeter 610 + Trimble Control Unit
• totálna stanica Leica TS 15 I 1” R1000 Total station w. cam, PS s príslušenstvom
• 2 terénne tablety CS25 Tablet Computer

 

Referencie:


• Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR • GKÚ Bratislava • TOPU Banská Bystrica • LESY SR, š.p. Banská Bystrica • ŠL TANAP • Technická univerzita Zvolen • Propopulo s.r.o • Projekt „Monitoring a výskum lesných ekosystémov“ finacovaný z Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce • Projekt „Inovatívne metódy inventarizácie a monitoring lužných lesov Dunaja s využitím 3D technológie“

 

tomenu