Hospodárska úprava lesov

skipmenu

tomenu

1

Projekty, plány, programy, expertízy, odborné stanoviská v oblasti hospodárskej úpravy lesov 

• zisťovanie stavu lesa a posudzovanie plánovaných a realizovaných hospodárskych opatrení z pohľadu trvalo udržateľného obhospodarovania lesov,
• projekty starostlivosti o lesný pozemok na pozemkoch vyhlásených za lesné pozemky počas platnosti programov starostlivosti o lesy,
• aktualizácia mapovania a vybraných údajov stavu lesa spolu s návrhom opatrení v priebehu platnosti programov starostlivosti o lesy v územiach s výskytom kalamít zvýšeného rozsahu,
• projekty ozdravných opatrení v lesoch postihnutých antropogénnymi vplyvmi a poškodením biotickými škodcami,
• analýza stavu hospodárenia podľa platného programu starostlivosti o lesy s návrhom opatrení,
• nadštandardné výstupy programov starostlivosti o lesy - pomôcky pre odborných lesných hospodárov a obhospodarovateľov lesa, všeobecné časti s prírodnými a hospodárskymi pomermi, mapy, prehľady, evidenčné knižky a pod.,
• prognózy ťažbových možností - posúdenie ťažbových možností,
• odborné stanoviská k zmenám zásad vykonávania ťažieb v priebehu platnosti programu starostlivosti o lesy,
• vyhotovenie zámerov využitia lesných pozemkov,
• vyhotovenie graficko-číselných prehliadačiek s 3D vizualizáciou s prekrytom farebnej leteckej meračskej snímky, infračervenej snímky, obrysovej mapy, mapy poškodenia a mapy zón ohrozenia,
• objektivizácia plánovania intenzity výchovných zásahov,
• inventarizácia a monitoring špeciálnych objektov (napr. ProSilva) s návrhom hospodárskych opatrení,
• odborné posudky na určenie vyťaženého objemu dreva,
• posudzovanie vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. (EIA/SEA) odbor činnosti - lesníctvo, oblasť činnosti - lesné hospodárstvo,
• spracovanie všeobecných zásad funkčného usporiadania lesných pozemkov v rámci projektov pozemkových úprav,
• dozorné interné audity certifikácie lesov podľa schémy PEFC,
• špecializované vzdelávanie, konzultácie, poradenstvo, školenia, semináre v oblasti hospodárskej úpravy lesov, trvalo udržateľného obhospodarovania lesov, certifikácie lesov - pre odborných lesných hospodárov, vyhotovovateľov programov starostlivosti o lesy, obhospodarovateľov lesa, verejnosť.

 

 

Projekty, plány, programy, expertízy, odborné stanoviská v oblasti ekológie a ochrany lesov

 

• programy starostlivosti o chránené územia s predmetom ochrany lesných biotopov,
• projekty osobitného režimu obhospodarovania lesov osobitného určenia,
• projekty na základe špeciálnych zisťovaní a lesníckych prieskumov (prieskumy lesnej cestnej siete, projekty lesoparkov, generely prímestských lesov a pod.),
• projekty zazeleňovania priemyselných zón a parkov, rekultivačné projekty,
• mapovanie a hodnotenie stavu lesných biotopov,
• úprava modelov hospodárenia, vrátane spracovania návrhu zásad hospodárenia pre kalamitné plochy veľkého rozsahu (úprava obnovných zložení a pod.),
• vypracovanie modelov hospodárenia pre prírode blízke obhospodarovanie lesov,
• vypracovanie komplexných žiadostí na vyhlásenie lesov osobitného určenia, vrátane návrhov osobitného režimu obhospodarovania týchto porastov,
• hodnotenie stavu lesa a jeho zmien vo väzbe na prijaté medzinárodné dohovory o ochrane biologickej diverzity a trvalo udržateľnom obhospodarovaní lesa,
• posudzovanie vplyvov investičných zámerov na stav lesných ekosystémov,
• vyhodnotenie zdravotného stavu ihličnatých porastov z infračervených leteckých snímok (digitálna kamera, satelitné scény) v lokalitách s výskytom kalamít veľkého rozsahu, resp. území so záujmami a obmedzeniami ochrany prírody s vyhotovením mapy poškodenia smrekových porastov,
• vymedzenie zón ohrozenia lesa biotickými škodlivými činiteľmi na základe rozboru stavu lesa z predchádzajúcich období s využitím infračervených satelitných snímok, satelitných scén a vypracovanie mapy zón biotického ohrozenia s prognózou vývoja poškodenia v budúcom období,
• vyhotovenie graficko-číselných prehliadačiek s 3D vizualizáciou s prekrytom farebnej leteckej meračskej snímky, infračervenej snímky, obrysovej mapy, mapy poškodenia a mapy zón ohrozenia.

 

Technické vybavenie:

Využíva sa technické vybavenie NLC podľa konkrétnych požiadaviek.

 

Referencie:

• LESY SR, š.p., Banská Bystrica
• Štátna ochrana prírody SR
• Propopulo, s.r.o
• Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
• štátni a neštátni vlastníci, obhospodarovatelia lesov
• znalci z odboru lesníctva, odborní lesní hospodári

 

tomenu