Posúdenie vplyvu lokalnych zdrojov znečistenia ovzdušia na lesné porasty

skipmenu

tomenu

1

 

Ponuka:


  • Modelovanie rozptylu znečisťujúcich látok v ovzduší.
  • Odber a analýzy pôdnych vzoriek na stanovenie obsahu ťažkých kovov (resp. ostatných relevantných prvkov).
  • Odber a analýzy asimilačných orgánov na stanovenie obsahu ťažkých kovov a disbalancie vybraných prvkov.
  • Zabezpečenie merania kvality ovzdušia prostredníctvom pasívnych snímačov (SO2, NOx, O3, mokrá depozícia, prašný spád – množstvo a obsah vybraných látok).

 

Technické vybavenie:


Software na modelovanie rozptylu znečisťujúcich látok a spracovanie mapových výstupov.

Laboratória na chemické analýzy vzoriek pôdy a asimilačných orgánov.

 

tomenu