Práca s verejnosťou a lesná pedagogika

skipmenu

tomenu

1

 

Ponuka:


 • Zabezpečovanie mediálnej činnosti a aktivít v oblasti Public Relations
 • Metodické riadenie programu lesnej pedagogiky
 • Celoživotné vzdelávania v oblasti lesnej pedagogiky
 • Tvorba didaktických pomôcok pre oblasť lesnej pedagogiky a metodických materiálov pre realizáciu aktivít lesnej pedagogiky
 • Zabezpečovanie vzorových lesných vychádzok a voľnočasových aktivít v jednotlivých regiónoch Slovenska
 • Spolupráca so školami, so štátnymi a neštátnymi organizáciami (lesnícke subjekty, organizácie pôsobiace v oblasti ochrany prírody a cestovného ruchu, mimovládne organizácie) v oblasti práce s verejnosťou, ekoturizme, budovaní lesných náučných chodníkov a turistických centier
 • Propagácia lesníctva, zabezpečovanie výstav a odborných konferencií o lese, lesníctve a lesnej pedagogike
 • Propagácia lesníctva a lesníckych inštitúcií formou tvorby informačných tabúľ, náučných chodníkov a podujatí
 • Koordinácia celoslovenských podujatí a projektov v oblasti environmentálneho vzdelávania a práce s verejnosťou
 • Spolupráca so zahraničím v oblasti práce s verejnosťou
 • Koordinácia aktivít v rámci medzinárodných a európskych kampaní, zameraných na prezentáciu lesného hospodárstva a trvaloudržateľného rozvoja
 • Zabezpečovanie odborných exkurzií a účasti na domácich a zahraničných výstavách a veľtrhoch

 

Referencie:


 • Vypracovanie a úspešná implementácia viac ako 10 vzdelávacích projektov pre lesné hospodárstvo v rámci PRV 2007-2013, opatrenie 1.6 Odborné vzdelávanie a informačné aktivity
 • Vypracovanie a úspešná implementácia 3 projektov pre propagáciu a implementáciu vedecko – výskumnej činnosti v lesníctve v rámci Agentúry pre podporu výskumu a vývoja.
 • Člen Európskej siete lesných pedagógov, Kongres lesnej pedagogiky 2007 – 2013
 • Lesnícke dni 2007 – 2013
 • Medzinárodný rok lesov 2011, Európsky týždeň lesov 2008
 • Detská lesnícka univerzita ako nástroj pre popularizáciu vedecko – výskumnej činnosti v lesníctve, 2009 – 2011 ako projekt APVV, 2011 – 2013 v spolupráci s VLM SR, š.p., LESY SR, š.p., TUZVO a Slovwood Ružomberok a.s.
 • Les ukrytý v knihe, v spolupráci s LESY SR, š.p. a MONDI SCP Ružomberok a.s.
 • Krok za krokom smerom k lesu, v spolupráci s LESY SR š.p. a Slovwood Ružomberok a.s.
 • Environmentálny deň – MONDI SCP Ružomberok a.s.
 • DEŇ STROMU – Lesy Slovenskej republiky, š.p.
 • Výstavy Agrokomplex, Les a drevo, Lignum- Expo

 

tomenu