Služby v oblasti manažmentu lesa a lesníckych podnikov

skipmenu

tomenu

1

 

Ponuka:


 • Poradenstvo pri presadzovaní záujmov a dosahovaní cieľov súkromných vlastníkov lesov a ich združení, vypracovanie prípadových štúdií.
 • Facilitácia stretnutí, moderovanie diskusií a workshopov v témach súvisiacich s lesníctvom.
 • Odborné stanoviská k požiadavkám ochrany prírody a krajiny, posúdenie ich súladu s národnou a európskou legislatívou, hodnotenie dopadov.
 • Analýza hospodárenia lesníckeho podniku a návrh opatrení na jeho zlepšenie, vypracovanie prípadových štúdií.
 • Prognóza objemu, sortimentovej štruktúry a hodnoty produkcie dreva na úrovní lesníckeho podniku a/alebo ľubovoľného regiónu.
 • Analýza potenciálu poskytovania nedrevných produktov a ekosystémových služieb lesov na úrovní lesníckeho podniku a/alebo ľubovoľného regiónu.
 • Analýza využívania produkčného potenciálu lesov na úrovní lesníckeho podniku a/alebo ľubovoľného regiónu, projekty rekonštrukcií lesov.
 • Projekty osobitných režimov hospodárenia pre podporu vybraných funkcií lesov a ich ekonomické zhodnotenie.
 • Analýza stavu a potenciálu komplexného využívania lesnej biomasy na úrovní lesníckeho podniku a/alebo ľubovoľného regiónu.
 • Projekty zakladania a obhospodarovania lesných plantáží a energetických porastov.
 • Výberové inventarizácie lesov s požadovaným obsahom a presnosťou na úrovni lesníckeho podniku a/alebo ľubovoľného regiónu.
 • Tvorba modelov terénu s vysokou presnosťou (vrátane zalesnených území) na báze technológie leteckého laserového skenovania.
 • Analýza sprístupnenia lesov a projekty optimalizácie lesnej dopravnej siete na báze využitia metód DPZ a GIS.
 • Klasifikácia územia na lesnú a nelesnú časť podľa zvoleného definičného obmedzenia (FAO, NIML, iné), tvorba špecializovaných máp.

 

tomenu