Služby v oblasti rozvojových projektov

skipmenu

tomenu

1

 

Ponuka:


 • Vyhľadávanie možností čerpania finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ a z národných zdrojov pre vlastníkov a obhospodarovateľov lesa a podnikateľské subjekty v lesníctve na základe ich požiadaviek a poskytovanie aktuálnych informácií o možnostiach čerpania finančných prostriedkov z uvedených zdrojov (aktuálne výzvy, nové možnosti a pod.).
 • Vypracovávanie a implementácia projektov zo zdrojov EÚ (vypracovanie žiadostí o platbu, monitorovacích správ) pre vlastníkov a obhospodarovateľov lesa a podnikateľské subjekty v lesníctve (Program rozvoja vidieka, Operačný program Životné prostredie, programy cezhraničnej spolupráce...).
 • Bezodplatná konzultačnú a poradenskú činnosť v predmetnej oblasti.
 • Bezodplatná konzultačnú a poradenskú činnosť v oblasti čerpania finančných prostriedkov zo zdrojov MPRV SR.
 • Participácia na propagácii, monitorovaní a hodnotení PRV SR.
 • Participácia na tvorbe koncepcií a stratégií v oblasti prípravy operačných programov EÚ.

 

Referencie:


 • Vypracovanie a implementácia všetkých ŽoNFP pre LESY SR š.p. v rámci PRV SR 2007 – 2013, opatrenie 2.1 (I., II. a III. výzva).
 • Vypracovanie a implementácia všetkých ŽoNFP pre Vojenské lesy a majetky SR, š.p. Pliešovce v rámci PRV SR 2007 – 2013, opatrenie 2.1 (I., II. a III. výzva).
 • Vypracovanie a implementácia úspešných ŽoNFP (projektové podpory) pre neštátnych obhospodarovateľov a vlastníkov lesa v rámci PRV SR 2007 – 2013, opatrenie 1.4 a opatrenie 2.1 (21 projektov).
 • Vypracovanie a implementácia projektov „Spoločne za obnovu chránených historických parkov v Palárikove a v Diósjenő“ a „Spoločné zlepšovanie životných podmienok lesnej zveri v poľovných revíroch Poľana a Börzsöny“ v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika 2007-2013, Opatrenie 2.2.1 Spoločná starostlivosť o prírodné prostredie.
 • Vypracovanie a implementácia projektov v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013, Prioritná os III.: Podpora miestnych iniciatív (mikroprojekty) – 6 mikroprojektov.
 • Analýza Sektorového operačného programu Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka SR 2004 – 2006 pre lesné hospodárstvo (vo vzťahu k lesnému hospodárstvu).
 • Analýza prehľadu čerpania finančných peostriedkov v rámci PRV SR 2007-2013 vo vzťahu k lesnému hospodárstvu (I.výzva).

 

tomenu