Spracovanie lesníckych informácií štatistík

skipmenu

tomenu

1


Ponuka:


  • Spracovanie údajov a informácií z Informačnej banky lesného hospodárstva:
  •                  - prehľady – veková štruktúra, dreviny a iné
  •                  - opis porastov a plán hospodárskych opatrení
  •                  - výber údajov z PSL
  •                  - spracovanie údajov v štruktúre a obsahu podľa požiadaviek objednávateľa
  • Spracovanie výstupov z lesnej hospodárskej evidencie
  • Spracovanie informácií a vyhotovenie výstupov z poľovníckej štatistiky
  • Lesnícky trhový informačný systém, spracovanie informácií o trhu s drevom a cenovom vývoji jednotlivých sortimentov na domácom aj zahraničnom trhu vo forme trhového spravodajstva

 

Technické vybavenie:


• SQL Server 2012 • vlastné aplikačné programové riešenia

 

Referencie:


• Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR • LESY SR, š.p. Banská Bystrica • Technická univerzita Zvolen • Pôdohospodárska platobná agentúra • Slovenská Akadémia Vied • AutoCont SK a.s. • Slovenská agentúra životného prostredia Banská Bystrica • vlastníci a obhospodarovatelia lesov • znalci z odboru lesníctva • projektanti územných plánov

 

tomenu