Vzdelávacie aktivity

skipmenu

tomenu

1


Ponuka:


Realizácia domácich a medzinárodných projektov v oblasti vzdelávania
Ponuka vzdelávacích aktivít odborného a kontinuálneho vzdelávania

Tematické odborné vzdelávanie v lesnom hospodárstve:

 • Funkčné vzdelávanie vedúcich lesných obvodov
 • Kvalita dreva a obchod s drevom
 • Sortimentácia a manipulácia drevnej hmoty
 • Nové postupy a aktuálne legislatívne predpisy v manažmente zveri
 • Podnikanie v poľovníctve a chove poľovnej zveri
 • Zakladanie lesov v meniacich sa environmentálnych podmienkach
 • Prírode blízke pestovanie lesov
 • Škodlivé činitele lesných drevín a ochrana pred nimi
 • Odborná príprava poradcov pre lesnícky sektor
 • Odborná príprava ku skúškam odborných lesných hospodárov
 • Odborná príprava žiadateľov o osvedčenie odbornej spôsobilosti pre niektoré činnosti s lesným reprodukčným materiálom

Odborné vzdelávanie v lesnom hospodárstve vyplývajúce z platnej legislatívy:

 • Z poverenia MPRV SR odbor organizačne a technicky zabezpečuje overovanie odborných lesníckych spôsobilostí (skúšky odborného lesného hospodára, spôsobilosti na činnosť s lesným reprodukčným materiálom, odbornú a technickú spôsobilosť na vyhotovovanie plánu starostlivosti o les)
 • Školenia držiteľov osvedčenia odborného lesného hospodára
 • Školenia držiteľov osvedčenia pre činnosť s lesným reprodukčným materiálom
 • Odborného vzdelávania v oblasti prípravkov na ochranu rastlín

Špecializačné kurzy manažmentu a tréningové programy:

 • Personálny manažment – riadenie a rozvoj ľudských zdrojov
 • Riadenie malého a stredného podniku – manažment pre podnikateľov
 • Rozvoj osobnosti manažéra

Odborné jazykové vzdelávanie:

 • Interaktívna výučba odbornej lesníckej angličtiny
 • Interaktívna výučba odbornej lesníckej nemčiny

Odborné vzdelávanie v oblasti práce s verejnosťou a lesnej pedagogiky

 • Kurz lesnej pedagogiky
 • Nadstavbové kurzy lesnej pedagogiky, odborné workshopy a semináre
 • Mediálna práca v lesníctve
 • Sprievodcovská činnosť v lese
 • Budovanie náučných chodníkov
 • Lesnícke minimum

 

Referencie:


 • „Celoživotným vzdelávaním lesníkov k lepšiemu obhospodarovaniu lesov“, medzinárodný vzdelávací projekt riešený v rámci Programu cezhraničnej spolupráce ENPI - Maďarsko - Slovensko - Rumunsko - Ukrajina s partnerskou organizáciou FORZA z Ukrajiny
 • Hunting and forestry cluster/Vadászati és Erdészeti Klaszter / Poľovnícky a lesnícky klaster, Cross-border Cooperation Programme Hungary – Slovak Republic 2012 – 2014
 • Vypracovanie a úspešná implementácia viac ako 40 vzdelávacích projektov pre lesné hospodárstvo v rámci PRV 2007-2013, opatrenie 1.6 Odborné vzdelávanie a informačné aktivity
 • Jazyk značiek a signálov v oblasti BOZP v drevárskom priemysle (LANSAWOOD), program Leonardo da Vinci, 2007-2009, spolupráca s odbornými inštitúciami z Bulharska, Grécka a Švédska
 • Odborná angličtina pre drevársky priemysel (VETWOOD), program Leonardo da Vinci, 2009 – 2011, spolupráca s odbornými inštitúciami z Bulharska, Grécka, Švédska a Rakúska
 • Tools For Skills, program Leonardo da Vinci, 2012 - 2014, spolupráca s odbornými inštitúciami z Bulharska, Grécka, Švédska, Veľká Británia a Nemecko
 • Pädagogische arbeit im Wald- PAWS, Leonardo da Vinci, 2004 – 2007, spolupráca s DA Germany s 5 štátmi EÚ
 • Non-Formal and Informal Learning in Forest Education and Training – NILFORET program Leonardo da Vinci, 2007
 • Transfer of Innovative Learning Techniques over Forestry Education, program Leonardo da Vinci, 2008 – 2010.
 • Pedagogics towards Sustainable Development – CaseForests, program Comenius, 2009 – 2010, spoluriešiteľ so Švedskou lesníckou agentúrou
 • TRACOPI – Enhancing local programme based innovation and development – a landscape and natural resources perspective, program Leonardo  da Vinci, 2010 – 2012, spolupráca s Univerzitou pre aplikované vedy a školou pre obnoviteľné zdroje v Oulu, Fínsko
 • DRYMOS - New Skills for New Jobs in the Forest Sector, program Leonardo da Vinci, 2012 – 2014, spolupráca s partnerom s Grécka

 

balogh

tomenu