Hlavné úlohy Národného lesníckeho centra na rok 2009

skipmenu
Nachádzate sa :

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

nlc_kruh_75.gifNárodné lesnícke centrum – spoločné úlohy

 • plnenie úloh, ktoré vyplývajú z uznesení vlády SR a MP SR, najmä s ohľadom na riešenie finančnej a hospodárskej krízy v lesnom hospodárstve a hynutie lesných porastov hlavne v dôsledku premnoženia podkôrneho hmyzu,
 • zdokonalenie riadenia činnosti z hľadiska vzájomného prepojenia činností jednotlivých útvarov tak, aby výstupy riešenia, či spracovania materiálov smerom k ústrednému orgánu štátnej správy, lesníckej praxe, či iným subjektom dosahovali vysokú odbornú a realizačnú úroveň,
 • prehĺbenie spolupráce so zahraničím, zabezpečiť plnenie úloh vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv a dohovorov, podieľať sa na rozvoji lesníckych aktivít v rámci Európskej únie a svetových a európskych procesov,
 • personálne a materiálne budovanie jednotlivých ústavov Národného lesníckeho centra, aby tieto dosahovali špičkovú úroveň,
 • zabezpečenie realizácie hlavných podujatí a trvalú aktualizáciu web prezentácie.

 

lvu_75.gifLesnícky výskumný ústav Zvolen

 • zabezpečenie riešenia už kontrahovaných úloh a aktivít,
 • stanovenie hlavného smerovania a priorít ústavu, v nadväznosti na to získať nové projekty a aktivity tak, aby tieto zabezpečovali rozvoj lesníctva, odborný rast Lesníckeho výskumného ústavu  Zvolen a jeho stabilitu,
 • prehĺbenie spolupráce s realizátormi a užívateľmi pri realizácii výsledkov výskumu ukončených výskumných úloh, uverejňovať výsledky výskumu vo vedeckých a odborných publikáciách, organizovať semináre, inštruktáže a iné podujatia na podporu realizácie výsledkov výskumu v praxi.

   

 ulpv_75.gifÚstav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen
 • zabezpečenie skúšok a preškolení zamestnancov v lesníctve v zmysle platnej legislatívy, vytvoriť, spravovať a realizovať poradenstvo a ďalšie (celoživotné) odborné vzdelávanie v lesnom hospodárstve,
 • organizovanie a zabezpečovanie práce s verejnosťou,
 • vytvorenie a zabezpečovanie funkčného systému prenosu výsledkov vedy, výskumu a informácií do lesníckej praxe.
 
 
ulzi_75.gifÚstav lesných zdrojov a informatiky Zvolen
 • tvorba a správa informačného systému lesného hospodárstva a poskytovanie údajov pre potreby orgánov štátnej správy lesného hospodárstva, vyhotovovanie lesných hospodárskych plánov, lesnícku prax, vedu a výskum,
 • zabezpečovanie prevádzky „FOREST PORTÁL“ na úrovni zodpovedajúcej „štandardom“ v oblasti informačných portálov,
 • tvorba a spravovanie tematického štátneho mapového diela s tematickým obsahom lesného hospodárstva.

   

 uhul_75.gifÚstav pre hospodársku úpravu lesov Zvolen
 • komplexné zisťovanie a hodnotenie stavu a vývoja lesov v rámci lesných oblastí, v územnej pôsobnosti krajských lesných úradov v riadiacej pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky,
 • organizovanie výberových konaní na vyhotovovanie lesných hospodárskych plánov a interných verejných obstarávaní pre potreby Národného lesníckeho centra,
 • zabezpečovanie rozvoja hospodárskej úpravy lesov v nadväznosti na výsledky výskumu a potreby lesníckej praxe, jednotné vypracovanie lesných hospodárskych plánov pre subjekty lesného hospodárstva v riadiacej pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

   

 

NSRV ARVI NSRV
tomenu