Ochrana osobných údajov

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

Národné lesnícke centrum sa  zodpovedne venuje zabezpečovaniu ochrany spracúvaných osobných údajov. V súlade so zákonom a nariadením má Národné lesnícke centrum určenú zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov v Národnom lesníckom centre.

Každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa na Národnom lesníckom centre spracúvajú, môže kontaktovať zodpovednú osobu s otázkami týkajúcimi sa spracúvania jej osobných údajov a uplatňovania jej práv podľa nariadenia a zákona.

Kontaktné údaje na zodpovednú osobu:

zodpovedna.osoba@nlcsk.org

 

Znenie nariadenia - Nariadenie Európskeho parlamentu  a Rady (EÚ) 2016/679   z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)  je zverejnené na https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=SK

Znenie zákona - zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých  zákonov je zverejnené na https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/18/20180525#predpis.clanok-1.cast-druha.hlava-tretia.diel-stvrty

NSRV ARVI NSRV
tomenu