Predmet činnosti

skipmenu
Nachádzate sa :

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

jesen.jpgNárodné lesnícke centrum (NLC) v zmysle zriadovacej listiny zabezpečuje komplexne úlohy rezortu v oblastiach:

 • lesnícky výskum
 • hospodárska úprava lesov
 • komplexné zisťovanie stavu lesa a rámcové plánovanie
 • výber vyhotovateľov LHP (programov starostlivosti o les - ďalej len PSoL) verejným obstarávaním
 • informačný systém LH
 • tematické štátne mapové dielo s obsahom LH
 • výchova a vzdelávanie v LH
 • poradenská činnosť
 • práca s verejnosťou

 Podrobné vymedzenie činnosti:

 • zabezpečuje výskum a vývoj vo všetkých oblastiach lesníctva a príbuzných odvetviach
 • vykonáva funkciu koordinačného pracoviska pre výskumné a vývojové úlohy v LH
 • vypracováva výskumné projekty v rámci predmetu činnosti na základe výziev národných a medzinárodných grantových agentúr a výskumných programov EÚ
 • zabezpečuje medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu
 • zabezpečuje transformáciu poznatkov vedy a praxe
 • vytvára podmienky na získavanie štatútu excelentných výskumných centier
 • vydáva vedecko-výskumné a odborné periodiká
 • v plnom rozsahu vykonáva úlohy právnickej osoby zriadenej MP SR v zmysle platných zákonov a predpisov vydaných na jeho základe
 • zabezpečuje rozvoj hospodárskej úpravy lesov, metód a postupov jej vykonávania
 • v súčinnosti so štátnou správou LH koordinuje činnosť fyzických a právnických osôb vyhotovujúcich lesné hospodárske plány
 • zabezpečuje výber vyhotovovateľa LHP (PSoL) a dohliada na postup a kvalitu ich vyhotovenia
 • vykonáva monitoring zdravotného stavu lesov
 • vykonáva národnú inventarizáciu lesov a monitoring lesov a stavu lesných ekosystémov
 • zabezpečuje komplexné zisťovanie stavu lesov pre potreby rámcového plánovania a hodnotenia stavu a vývoja lesov
 • zabezpečuje tvorbu, vydávanie a archiváciu tematického štátneho mapového diela s obsahom LH
 • zabezpečuje tvorbu a spracovanie informačného systému lesného hospodárstva
 • je správcom informačného systému LH a informačnej banky
 • zabezpečuje činnosť Lesníckeho trhového informačného systému
 • zabezpečuje zisťovanie a spracúvanie údajov pre štátnu správu lesného hospodárstva
 • vyhotovuje úvodné podklady na vypracovanie projektov pozemkových úprav
 • vykonáva činnosti v oblasti lesníckej ochranárskej služby a semenárskej kontroly
 • spracováva návrhy právnych predpisov v rozsahu predmetu činnosti
 • na základe poverenia zastupuje Slovensko v medzinárodných inštitúciách a organizáciách
 • zabezpečuje úlohy Národného certifikačného strediska podľa štatútu
 • zabezpečuje oblasť výchovy a vzdelávania pracovníkov v odvetví LH a v súvisiacich odvetviach
 • zabezpečuje poradenskú činnosť v rozsahu predmetu činnosti
 • zabezpečuje vedeckú a odbornú výchovu
 • vykonáva znaleckú, posudkovú, expertíznu, gestorskú, edukačnú, knižničnú, informačnú, edičnú a propagačnú činnosť
 • v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi vykonáva podnikateľskú a obchodnú činnosť

Národné lesnícke centrum (NLC) zabezpečuje tieto činnosti prostredníctvom svojich organizačných jednotiek (samostatné ústavy):

 • Lesnícky výskumný ústav Zvolen
 • Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen
 • Ústav lesných zdrojov a informatiky Zvolen
 • Ústav pre hospodársku úpravu lesov Zvolen
NSRV ARVI NSRV
tomenu