EUFOFINET

skipmenu

tomenu
Na vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

 

interregIVC EUFOFINET_Logo_A4-noBG

 


Lesné požiare spôsobujú veľké škody aj na Slovensku. Stačí spomenúť minuloročný požiar v Starohorskej doline, rozsiahle spálenisko na kalamitných plochách v okolí Smokovcov z roku 2005, či veľké požiare v NP Slovenský raj (roklina Kyseľ 1976,  NPR Tri kopce 2000), pri ktorých boli zničené stovky hektárov lesných porastov. Požiare vznikajú prirodzene (napr. zásahom blesku), ale v drvivej väčšine prípadov (odhaduje sa, že až 90%) je príčinou človek. Hoci väčšina požiarov vzniká nedbanlivosťou človeka alebo úmyselným podpaľačstvom, zvýšené nebezpečenstvo požiarov je podstatne ovplyvnené meteorologickými parametrami. V dobe globálnych klimatických zmien, ktoré sa na našom území prejavujú aj dlhodobejšími obdobiami sucha, sa zvyšuje riziko požiarov a narastá dopyt po efektívnejšej a rýchlejšej protipožiarnej ochrane.

Bez ohľadu na príčinu požiarov je pre minimalizáciu škôd rozhodujúcim faktorom včasná signalizácia, lokalizácia a likvidácia vzniknutého požiaru. V súčasnosti je protipožiarna prevencia lesov na Slovensku zabezpečovaná kombináciou pochôdzok lesníkov a leteckým monitoringom, pričom pochôdzky sú vykonávané najmä cez víkendy a sviatky. Obe tieto metódy sú pomerne efektívne, avšak ich rozsah je limitovaný a to najmä finančne. Vzhľadom na zvyšujúcu sa aktuálnosť tejto problematiky je dôležité hľadať a aplikovať alternatívne spôsoby monitorovania požiarov v lesoch. Cieľom je skrátiť reakčnú dobu medzi vznikom požiaru a začiatkom jeho hasenia za dodržania podmienky ekonomickej efektívnosti.

Aktuálne riešenie tejto problematiky je podporovaná aj Európskou úniou v rámci programov regionálnej spolupráce INTERREG IVC – projekt EUFOFINET (The European Forest Fire Networks Project).

 Projekt EUFOFINET

Projekt EUFOFINET je financovaný z európskeho fondu regionálneho rozvoja a jeho  celkový rozpočet je 2,084,093.00 €. Doba trvania projektu je 24 mesiacov - od októbra 2010 do októbra 2012. Konzorcium projektu tvorí 13 partnerov z ôsmych krajín EÚ. Koordinátorom – Lead partnerom projektu jeLocal Union of Municipalities and Town Councils of Attica z Grécka. Slovenská republika je zastúpená Národným lesníckym centrom. Národným kontaktným bodom schémy INTERREG, t.j. aj projektu EUFOFINET, je Ministerstvo hospodárstva SR.

Hlavným cieľom projektu je zdokonalenie národných, resp. regionálnych politík pri eliminovaní rizík vzniku lesných požiarov a to hlavne výmenou skúseností pri využívaní technológií a postupov osvedčených v praxi. Definujú a optimalizujú sa najlepšie riešenia, ktoré potom slúžia ako východiskové modely pre adaptáciu na podmienky jednotlivých partnerov.

Projekt EUFOFINET definoval 5 základných modulov pre riešenie:

  1. Strategické postupy pri likvidácii požiarov
  2. Praktické tréningové aktivity a simulačné nástroje
  3. Monitoring – detekcia - prevencia
  4. Využitie kartografie pre definovanie ohrození a rizík
  5. Obnova a revitalizácia území poškodených požiarom

         Národné lesnícke centrum je koordinátorom – partner leadrom pre modul „Monitoring – detekcia – prevencia“. V rámci workshopu, ktorý sa bude konať v máji 2012 vo Zvolene predstaví fungovanie kamerového monitorovacieho systému. Tento systém pracuje ako pilotný projekt od roku 2008 na OZ Kriváň. Projekt sa realizoval pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva v spolupráci s Lesmi Slovenskej republiky š.p., pričom koordinátorom projektu bolo Národné lesnícke centrum.

         Stacionárny protipožiarny systém Forestwatch®je systém vyvinutý spoločnosťou EnviroVision Solution PTY Ltd. z Juhoafrickej republiky. Inštaláciu systému realizovala spoločnosť ICZ Slovakia, s.r.o. Na jeho vybudovaniebolo vybrané územie Odštepného závodu (OZ) Kriváň. Ide o OZ lokalizovaný v oblasti so zvýšeným rizikom požiarov, väčšina lesov je vo vlastníctve štátu, značnú časť oblasti sa nachádza na území CHKO Poľana a z hľadiska morfológie je terén relatívne členitý. Najmä členitosť územia bola dôležitá pre overovanie v podmienkach Slovenska, nakoľko tento systém je vo svete prevádzkovaný  väčšinou v rovinatých oblastiach.

NSRV ARVI NSRV
tomenu