Inštitucionálne financie

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

Spôsob Rozdelenia inštitucionálnej formy
financií pridelených na vedu a výskum na NLC-LVÚ Zvolen


 
Celková suma plánovaných finančných prostriedkov pridelených na vedu a výskum na NLC pre rok 2010 je 737 013 €. V zmysle nového modelu financovania vedy a výskumu v zmysle zákona č. 233/2008 Z. z. z 22. mája 2008 s účinnosťou od 1. júla 2008 budú tieto prostriedky rozdelené na:
a) účelovú formu (50 %, čo je pre rok 2010 - 368 506,5 €)
b) inštitucionálnu formu (50 %, čo je pre rok 2010 - 368 506,5 €)

1         Inštitucionálna forma

1.1        Cieľ

Inštitucionálne zabezpečiť kontinuitu riešenia prioritných vedeckých problematík na NLC - LVÚ Zvolen s prihliadnutím na výskumný zámer, európske a svetové trendy vo vede a požiadavky praxe.
1.2        Systém rozdelenia inštitucionálnych prostriedkov na NLC-LVÚ
Prostriedky budú slúžiť prioritne na náklady súvisiace so zabezpečovaním činností v súlade s výskumným zámerom a nie je možné ich pokryť z iných úloh. Pôjde najmä o:
  1. finalizáciu a prezentáciu realizačných výstupov z výskumných projektov riešených LVÚ Zvolen podľa výskumného zámeru NLC – LVÚ Zvolen;
  2. prípravu nových výskumných projektov;
  3. podporu odborného rastu zamestnancov (podpora finalizácie a prezentácie dizertačných a habilitačných prác, príprava podkladov na získanie stupňov vedeckej kvalifikácie IIA, DrSc., doc. alebo prof.) a podporu ich publikačnej činnosti (účasť na konferenciách, poplatky na konferencie vrátane cestovných náhrad, registračné poplatky, náklady na zorganizovanie konferencie, vydanie zborníka, podpora vedeckého časopisu NLC – Forestry Journal);
  4. zabezpečenie prevádzky a rozvoja výskumnej infraštruktúry (výskumných a inštruktážnych objektov zapojených do riešenia výskumných projektov, atď.);
  5. zabezpečenie činností úseku riaditeľa NLC – LVÚ Zvolen.
Riaditeľ NLC – LVÚ Zvolen a vedúci odborov dostanú svoje čísla úloh inštitucionálnych prostriedkov a za čerpanie prostriedkov zodpovedajú a teda ich aj podpisujú.
Riaditeľ NLC – LVÚ Zvolen a každý z piatich odborov dostanú po 1/6 z celkovej sumy pridelenej na inštitucionálne financovanie.
 
Vo Zvolene 9. 10. 2009  
 
                                                                                        Ing. Andrej Kunca, PhD.
                                                                                           predseda VR - NLC
NSRV ARVI NSRV
tomenu