Štatút Vedeckej rady NLC

skipmenu

tomenu
Na vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť
Článok I.
Základné ustanovenia
V súlade s Článkom IX. Organizačného poriadku Národného lesníckeho centra pre zabezpečenie účinnosti a odbornosti riadenia vytváram poradný orgán Vedeckú radu Národného lesníckeho centra (ďalej VR – NLC).
 
VR – NLC je poradným orgánom generálneho riaditeľa (ďalej GR) pre posudzovanie koncepčných a zásadných vedecko-výskumných úloh NLC. Členmi VR – NLC sú poprední vedeckí zamestnanci NLC, zástupca zriaďovateľa a iné uznávané vedecké a odborné osobnosti. Predseda VR – NLC je súčasne členom Poradného zboru expertov. 
 
 
Článok II.
Konštituovanie a zloženie VR – NLC
 1. Členov a predsedu VR – NLC menuje a odvoláva GR . 
 2. Funkčným obdobím členov a predsedu VR – NLC sú 3 roky od vymenovania. Po uplynutí tejto doby GR odvolá starých a menuje nových členov VR – NLC. Členovia aj predseda môžu byť menovaní opakovane. 
 3. VR – NLC má dve sekcie:
 • Interná sekcia (má spravidla 14 členov)
Je vytvorená zo zamestnancov NLC – LVÚ Zvolen, ktorí majú vedeckú hodnosť (CSc.), vedecko-akademickú hodnosť (PhD.), alebo akademický titul (Dr.) a vyššou. Vo výnimočných prípadoch môže generálny riaditeľ rozhodnúť aj inak. Každý odbor NLC – LVÚ Zvolen má v internej sekcii spravidla zastúpenie 2 členov.
 • Externá sekcia (má spravidla 9 členov)
Je vytvorená z osobností lesníctva a lesníckych inštitúcií. Je v nej najmenej jeden zástupca zriaďovateľa, TU Zvolen, SAV a užívateľov lesov. Členom externej sekcie VR – NLC môže byť aj vedecký zamestnanec NLC organizačne zaradený na inom ústave ako NLC – LVÚ Zvolen.

     4.  Mandát člena a predsedu zaniká:

 • Uplynutím funkčného obdobia.
 • Písomnou žiadosťou člena o ukončenie členstva.
 • Odvolaním.
 • U členov internej sekcie ukončením pracovného pomeru na NLC.

     5.  GR nie je členom VR – NLC, má ale právo zúčastniť sa na jej zasadnutí.

  
Článok III.
Poslanie VR – NLC
VR – NLC plní nasledovné úlohy:
 1. Prerokúva dlhodobé smerovanie a zásadné otázky smerovania vedy na NLC.
 2. Vyjadruje sa k štruktúre inštitucionálnych pozícií na NLC – LVÚ Zvolen,  k štruktúre a zastúpeniu riešených problematík na NLC – LVÚ Zvolen.
 3. Vyjadruje sa k spôsobu hodnotenia vedeckých zamestnancov na NLC – LVÚ Zvolen.
 4. Vyjadruje sa k témam vedeckých projektov  riešených v rámci kontraktu s MP SR.
 5. Vyjadruje sa k domácej a zahraničnej spolupráci.
 6. Vyjadruje sa k návrhom pre zaradenie zamestnancov do vyššieho kvalifikačného stupňa.
 7. Spolupracuje s vedením NLC pri hodnotení, motivovaní a usmerňovaní publikačnej činnosti NLC.
 8. Navrhuje resp. sa vyjadruje k oceňovaniu vedeckých zamestnancov pri jubileách, výročiach a pod.
  
Článok IV.
Rokovací poriadok VR – NLC
 1. Rokovanie VR – NLC vedie jej predseda, ktorý VR – NLC zastupuje aj pri všetkých vonkajších rokovaniach.
 2. VR – NLC je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej interných (pri samostatnom zasadnutí internej sekcie) resp. všetkých (pri spoločných plenárnych zasadnutiach internej a externej sekcie) členov.
 3. VR – NLC má povinnosť vyjadriť sa ku všetkým otázkam a materiálom, ktoré boli predložené na jej rokovanie.
 4. Program rokovania VR – NLC pripravuje jej predseda v spolupráci s GR a riaditeľom NLC – LVÚ Zvolen. Predseda VR – NLC môže touto aktivitou poveriť podpredsedu VR – NLC.
 5. Zápisy z rokovania VR – NLC robí podpredseda, ktorý zabezpečuje aj organizačné a  administratívne technické práce súvisiace s činnosťou VR – NLC.
 6. VR – NLC môže na svoje rokovania prizvať odborníkov podľa povahy prerokovávanej problematiky vrátane GR alebo iných členov manažmentu NLC.
 7. Rokovací poriadok (body 1. – 6.) platí tak pre samostatné zasadanie internej sekcie VR – NLC, ako aj pre spoločné plenárne zasadanie jej obidvoch sekcií.
  
Článok V.
Zasadania VR – NLC
 1. Rokovanie VR – NLC zvoláva jej predseda.
 2. Interná sekcia VR – NLC sa môže schádzať podľa potreby samostatne (bez externých členov).
 3. O zvolanie mimoriadneho zasadnutia internej sekcie VR – NLC môže predsedu VR – NLC písomne požiadať GR, riaditelia ústavov alebo viac ako jedna  tretina jej členov. Predseda je povinný ju zvolať do jedného týždňa.
 4. Externá sekcia VR – NLC nemôže zasadať samostatne.
 5. Spoločné plenárne zasadanie obidvoch sekcií VR – NLC sa uskutočňuje podľa potreby, ale minimálne raz za rok a zvoláva ho predseda VR – NLC.
  
Článok VI.
Povinnosti a práva členov VR – NLC
 
 1. Člen VR – NLC má právo (členovia externej sekcie) resp. povinnosť (členovia internej sekcie) zúčastňovať sa na zasadnutí VR – NLC.
 2. Člen VR – NLC je povinný:
 • Dodržiavať rokovací poriadok a program zasadnutia.
 • Ospravedlniť neúčasť na zasadnutí.
     3.   Člen VR – NLC má právo:
 • Pripomienkovať všetky prerokúvané materiály.
 • Zapojiť sa do diskusie a vyjadrovať svoje názory.
 • Navrhovať body na zaradenie do programu rokovania, závažnejšie návrhy písomne, menej závažné ústne.
 • Zúčastniť sa hlasovania o uzneseniach VR – NLC.
 • Požiadať GR o náhradu cestovných výdavkov (doprava, ubytovanie, stravovanie) počas plenárneho zasadnutia.
  
Článok VII.
Záverečné ustanovenia
 1. Členstvo vo VR – NLC je čestné.
 2. Ruší sa platnosť Štatútu VR – LVÚ z 17. 02. 2004.
 3. Tento štatút VR – NLC nadobúda účinnosť 10. 07. 2009.
 
 
 
Vo Zvolene dňa 09. 07. 2009
 
 
 
 
                                                         ...........................................................
                                                                                                 Ing. Martin Moravčík, CSc.
                                                                                                        generálny riaditeľ

 

NSRV ARVI NSRV
tomenu