Výskumný zámer 2010 - 2014

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

Návrh výskumného zámeru NLC-LVÚ Zvolen

 
 
Titulná strana a titulný list
 
Názov výskumnej organizácie: Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen
Adresa sídla: T. G. Masaryka 22, 960 92 Zvolen
Názov výskumného zámeru:
Posilňovanie environmentálnej, sociálnej a ekonomickej udržateľnosti lesníctva
Doba riešenia zámeru: 2010-2014
Riaditeľ organizácie: Ing. Milan Zúbrik, PhD.
Garant výskumného zámeru: Ing. Jaroslav Jankovič, CSc., vedecký sekretár NLC-LVÚ Zvolen
 
A) Popis výskumného zámeru
 
Výskum a vývoj v oblasti, ktorá je predmetom navrhovaného výskumného zámeru Národného lesníckeho centra – Lesníckeho výskumného ústavu (NLC-LVÚ) Zvolen má na Slovensku, podobne ako v celej Európe, dlhodobú tradíciu. Význam lesa a drevín v kultúrnej krajine neustále rastie. Lesy sú nielen trvalým zdrojom obnoviteľných surovín, ale plnia množstvo ďalších pre človeka významných funkcií. Doteraz uplatňovaný systém manažmentu lesov a drevín v krajine vyžaduje zavádzanie nových metód a spôsobov ich obhospodarovania.
Navrhovaný výskumný zámer zohľadňuje hlavné trendy v európskom lesníckom výskume definované najmä prostredníctvom 7. rámcového programu EÚ pre vedu a výskum, Technologickej platformy lesníckeho sektora, ale odráža aj požiadavky domáceho prostredia sformulované v Národnom lesníckom programe (NLP) SR, ako základnom lesnícko-politickom dokumente. Je v súlade aj s celosvetovým trendom tzv. adaptívneho manažmentu obnoviteľných zdrojov, ktorý sa uplatňuje vo vyspelých ekonomikách akými sú USA, Kanada a Japonsko. Jeho základnou myšlienkou je skĺbenie vedeckého skúmania a skúseností praxe, pre potreby strategického rozhodovania.
 
1.      Špecifické ciele výskumného zámeru
Výskumný zámer NLC-LVÚ Zvolen sa zakladá na týchto piatich špecifických cieľoch:
§ Ekonomická životaschopnosť lesného hospodárstva
§ Integrovaná ochrana lesa s dôrazom na smrečiny
§ Ekologická stabilita lesných ekosystémov
§ Environmentálne priaznivé a ekonomicky efektívne obhospodarovanie lesa
§ Inventarizácia, monitoring a hospodárska úprava lesa
 
2.      Súčasný stav úrovne výskumu a vývoja v oblasti, ktorá je predmetom výskumného zámeru, z medzinárodného a národného hľadiska
 
§ Ekonomická životaschopnosť lesného hospodárstva
Ekonomická životaschopnosť lesného hospodárstva (LH) patrí v súčasnosti medzi priority rezortu. Odvíja sa od hodnotenia ekonomickej efektívnosti LH, zvyšovania konkurencieschopnosti lesných podnikov a zavádzania inovatívnych marketingových metód nových produktov a služieb v LH. V tejto súvislosti je potrebné riešiť medzisektorové vzťahy lesníctva, koordináciu súvisiacich politík, oceňovanie a marketing verejnoprospešných funkcií, lesníckych tovarov a služieb, otázky riadenia sektora, jeho inštitucionálneho usporiadania, účasť všetkých zainteresovaných subjektov pri zvyšovaní kvality života na vidieku, ako aj vnímanie lesníctva verejnosťou. V dlhšom časovom horizonte k zvýšeniu ekonomickej životaschopnosti môže významne prispieť zakladanie plantáží z vyšľachtených, či geneticky modifikovaných rýchlo rastúcich drevín.
Výsledkom tohto výskumu budú návrhy nástrojov štátnej lesníckej politiky. Zameranie tohto cieľa nadväzuje na strategické dokumenty lesníckej politiky v SR (Národný lesnícky program SR, Koncepcia rozvoja pôdohospodárstva na roky 2007-2013) a EÚ (Akčný plán EÚ pre lesy), ako aj na požiadavky lesníckej praxe.
 
§ Integrovaná ochrana lesa s dôrazom na smrečiny
Použitie vhodných metód ochrany lesa predpokladá poznanie základných charakteristík správania sa škodlivých činiteľov v lesoch a najmä možné zmeny ich pôsobenia v podmienkach klimatickej zmeny, či už vo fáze zakladania nových lesných porastov alebo pri ich výchove. Klimatická zmena a voľný obchod s rastlinným materiálom pôsobia stimulačne na aktivitu väčšiny biotických škodcov. V pôvodnom areáli často indiferentný druh zavlečený do nových podmienok sa často správa agresívne a stáva sa obávaným inváznym druhom. V kontexte „ekologizácie“ obrany sa postupne ustupuje od chemických metód a hľadajú sa iné alternatívy. Ide hlavne o biologické a biotechnologické metódy ochrany a obrany pred pôsobením biotických škodlivých činiteľov. Pre zvýšenie efektívnosti ochrany a obrany treba presadzovať systematické zabezpečovanie ich správnej a včasnej diagnostiky a zhodnotenia ich rizikovosti pre stabilitu porastu.
Výstupom výskumu budú návrhy optimalizácie metód ochrany lesa. Výskum sa zameria najmä na smrečiny, ktoré sú v súčasnosti najviac ohrozené pôsobením škodlivých činiteľov v lesoch, ale nebude sa vyhýbať ani ďalším drevinám potenciálne ohrozeným škodlivými činiteľmi v lesoch.
 
§ Ekologická stabilita lesných ekosystémov
Stredobodom záujmu ekológie lesa je výskum vzájomných vzťahov fauny, flóry a prostredia resp. v užšom ponímaní stromu, pôdy a ovzdušia. Úlohou výskumu v ekológii lesa je hodnotiť stav lesných ekosystémov a jeho jednotlivých zložiek, analyzovať zmeny, pripravovať scenáre budúceho vývoja a predovšetkým poskytovať podklady pre ďalšie lesnícke vedné disciplíny. Výskum sa zameria na ekológiu a ekofyziológiu drevín, vzťahy medzi drevinami, biotickými a abiotickými zložkami ekosystému a vplyv disturbancií, najmä hmyzích škodcov, hubových patogénov, vetra, imisií a požiarov. Cieľom výskumu bude aj metodologický rozvoj technológií s dôrazom na metódy geografických informačných systémov, diaľkového prieskumu Zeme a ekologického modelovania.
Poznatky o ekológii lesa sú nevyhnutné pre úspešnú realizáciu stratégie environmentálne priaznivého a ekonomicky efektívneho obhospodarovania lesa, formovanie ekologicky stabilnejších lesných ekosystémov a uplatňovanie multifunkčného lesníctva na Slovensku.
 
§ Environmentálne priaznivé a ekonomicky efektívne obhospodarovanie lesa
Vytváranie podmienok pre uplatňovanie environmentálne priaznivého (prírode blízkeho) a ekonomicky efektívneho obhospodarovania (pestovania) lesov je jedným zo základných cieľov NLP SR. Pritom ide o zabezpečenie produkčnej a funkčnej trvalosti lesných porastov prostredníctvom vhodných opatrení zameraných predovšetkým na posilňovanie ekologickej stability lesných ekosystémov, zvyšovanie biologickej rozmanitosti a formovanie žiaducej priestorovej porastovej štruktúry. V súčasnosti sa to presadzuje koncepciou tzv. voľného pestovania lesov, pri ktorej sa uplatňujú zásady ekologicky orientovaného pestovania lesov, prírode blízke pestovné postupy s využívaním požadovaných genetických zdrojov lesných drevín s dôrazom na autochtónny lesný reprodukčný materiál a pod. Aktuálnym problémom je využite biotechnologických metód v pestovaní a pri meliorácii lesov, ako aj v genetike a šľachtení lesných drevín.
Výsledkom výskumu bude získanie nových poznatkov v oblasti využívania genetických zdrojov lesných drevín, nových netradičných postupov obnovy a výchovy lesa na dosiahnutie stability a trvalosti lesov plniacich požadované funkcie, ako aj v oblasti energetického využívania dendromasy, obhospodarovania intenzívnych porastov rýchlorastúcich drevín a ťažbových technológií.
 
 
§ Inventarizácia, monitoring a hospodárska úprava lesa
Významné inovácie je potrebné uskutočniť v oblasti inventarizácie, monitoringu a hospodárskej úpravy lesov. V súčasnosti sa kladie čoraz väčší dôraz na objektivizáciu údajov o stave a vývoji lesa a alternatívne formy jeho manažmentu. Doterajší výskum v tejto oblasti sa zväčša zameriaval na rovnoveký les, avšak výsledky národnej inventarizácie a monitoringu lesov Slovenska (2005,2006) ukázali, že len približne 50 % lesov má jednovrstvovú štruktúru. Kvalitné informácie o lese tvoria základný predpoklad pre rozhodovanie a usmerňovanie jeho ďalšieho využívania. Výskum sa preto zameria na oblasť inventarizácie a komplexného zisťovania stavu lesa, tzv. adaptívnu hospodársku úpravu lesa, produkciu a modelovanie rastu drevín a lesných porastov a tvorbu systémov na podporu rozhodovania v lesníctve. Budú sa pritom využívať moderné informačno-komunikačné technológie, umožňujúce dobudovávať lesnícky informačný systém na vyššej úrovni ako je dnes. Vývoj a overovanie nových informačných technológií na zber, hodnotenie a prezentáciu údajov o lesoch, spolu s rozvojom využívania mobilných technológií budú hlavné výstupy riešenia.
 
 
3.      Aktivity podľa špecifických cieľov
 
Špecifický cieľ 1:
Ekonomická životaschopnosť lesného hospodárstva
 
Aktivita 1: Politicko-sociálne aspekty rozvoja lesníctva SR
 
Ekonomická životaschopnosť lesného hospodárstva v lesníckej politike súvisí s posilňovaním medzisektorovej spolupráce v rámci trvalo udržateľného obhospodarovania  lesov a zlepšovaním komunikácie a koordinácie jednotlivých politík a aktérov. Vo vzťahu k európskej integrácií a globalizácii je nevyhnutná aplikácia inovatívnych prístupov výskumu lesníckej politiky vychádzajúca z teórie politiky a medzinárodných vzťahov. Posilňovanie sociálnej stránky lesníctva nie je možné bez posilňovania medzisektorovej spolupráce, najmä v súvislosti s rozvojom vidieka. Pre kvalitu života na vidieku je rozhodujúca účasť príslušných aktérov, ich kooperácia a zapájanie sa do rozvojových projektov. Neustále inštitucionálne zmeny prejavujúce sa nielen v hospodárskej, ale aj v sociálno-kultúrnej a politickej oblasti zasahujú celý lesnícky reťazec. Postoj spoločnosti k lesnému hospodárstvu je často nejednoznačný, napriek tomu, že lesníctvo patrí medzi odvetvia, ktoré svojimi činnosťami prispievajú k zveľaďovaniu krajiny a ponúkajú spoločnosti množstvo verejnoprospešných úžitkov.
§ Výskum medzisektorových vzťahov a návrh opatrení na koordináciu a integráciu lesníckej a súvisiacich politík.
§ Analýza stavu ekonomiky v LH SR a jej porovnanie s vybranými európskymi krajinami v oblasti poskytovania lesníckych tovarov a služieb. Z uvedenej analýzy sa pripraví návrh politických nástrojov na zlepšenie sociálno-ekonomických aspektov a konkurencieschopnosti trvalo udržateľného lesníctva v kontexte rozvoja vidieka.
§ Vnímanie lesníctva verejnosťou. Tieto výsledky prispejú k formulácii aktivít pre podporu lesníckeho sektora vo vidieckom priestore a zlepšenie jeho postavenia v spoločnosti.
 
Aktivita 2: Konkurencieschopnosť lesného hospodárstva
 
Trvalý a udržateľný rozvoj, konkurencieschopnosť a ekonomickú životaschopnosť LH a lesníctva rozhodujúcim spôsobom ovplyvňuje kvalita základných výrobných faktorov výrobného procesu. Rozhodujúcimi parametrami prírodného výrobného faktora (lesných pozemkov a lesa) sú ich rozloha a kvalita. Kvalita tohto faktora je determinovaná pozitívne uplatňovaním výsledkov vedy a výskumu, ale aj negatívne vplyvmi klimatickej zmeny a antropogénnymi faktormi. V prípade výrobného faktora kapitálu ide o základné kapitálové vybavenie hmotnými investíciami lesnej výroby (stroje, strojové zariadenia a stavby) a dlhodobé investície do hospodárenia na lesných pozemkoch (náklady pestovnej činnosti). Racionalizácia tohto procesu si vyžiada uplatnenie kritérií efektívnosti v takej miere, aby sa parametre týchto veličín dostali na úroveň vyspelých štátov pre kategóriu štátnych i neštátnych lesov. Faktor práce charakterizuje počet pracovníkov a ich využívanie v pracovnom a riadiacom procese lesnej výroby. Doterajší vývoj naznačuje, že došlo k významnému zníženiu i kvalitatívnej prestavbe tohto faktora. Z porovnania so zahraničím však vyplýva, že proces znižovania ešte nie je ukončený, najmä vo vzťahu na zvyšovanie ceny práce a využívanie strojov a zariadení.
§ Výskum vplyvu objemu a kvality základných výrobných faktorov v diferencovaných prírodno-výrobných podmienkach na hlavné finančné a ekonomické ukazovatele LH.
§ Výskum konkurencieschopnosti LH. Pôjde o analýzu, posudzovanie a hodnotenie vývoja vnútropodnikových faktorov (riadenie podniku, podniková stratégia, finančná pozícia firmy, reštrukturalizácia, ľudský kapitál a pod.) a vonkajších faktorov (podnikateľské prostredie). Výsledkom riešenia budú modely „životaschopnosti“ lesných podnikov a lesníctva v diferencovaných prírodno-výrobných podmienkach a možnosti uplatnenia nových metód a metodických prístupov pri hodnotení efektívnosti jednotlivých subjektov a celého odvetvia LH.
 
Aktivita 3: Intenzifikácia a racionalizácia využívania lesných produktov a služieb
 
Ekonomická životaschopnosť lesného hospodárstva úzko súvisí s riešením problematiky ekonomickej realizácie verejnoprospešných (mimoprodukčných) funkcií lesov, tovarov a služieb. Zlyhanie trhu neumožňuje ich produkciu bez zásahu štátu. Štát na to môže využívať regulatívne, ekonomické a informačné opatrenia verejnej politiky. Takéto riešenia však vykazujú rôzne nedostatky. Integrácia verejnoprospešných funkcií lesov do trhového mechanizmu môže byť efektívnou a účinnou formou optimalizácie poskytovania funkcií lesov. Presadzovanie polyfunkčného (funkčne integrovaného) obhospodarovania lesov v zmysle zásad lesníckej stratégie EÚ a základných cieľov lesníckej politiky na Slovensku si vyžaduje ďalej rozvíjať racionálne obhospodarovanie a využívanie potenciálu ich funkcií. V rámci tejto aktivity sa uskutoční:
§ Výskum oceňovania a marketingu funkcií lesa. Výskum ekonomického hodnotenia, oceňovania a marketingu doposiaľ trhovo nerealizovaných funkcií lesov, s cieľom pripraviť mechanizmy pre integráciu nových lesníckych tovarov a služieb na trhu.
§ Optimalizácia využívania drevoprodukčnej funkcie lesa.
§ Optimalizácia využívania stromovej biomasy. Výskum využitia biomasy (biochemia, energetika, technické účely) z plantáží vytvorených z vyšlachtených (geneticky modifikovaných) rýchlorastúcich drevín.
 
 
Špecifický cieľ 2:
Integrovaná ochrana lesa s dôrazom na smrečiny
 
Aktivita 1: Aplikácia diferencovaných metód ochrany smrečín ovplyvňovaných veľkoplošnými kalamitami
 
Smrečiny sú, a to najmä v ostatnom desaťročí, výrazne poškodzované rôznymi činiteľmi. Dlhodobo ich rozvracia vietor, v súčasnosti dramaticky naberá na závažnosti podkôrny hmyz a hubové patogénny. Často ide o komplex činiteľov, resp. „novodobý typ“ odumierania. Riešením ako odvrátiť ich úplné rozvrátenie je dôsledné dodržiavanie klasických, ako aj moderných spôsobov ochrany a obrany. Keďže sa smrečiny vyskytujú aj v chránených územiach s rôznym stupňom ochrany prírody je nevyhnutné uskutočňovať alternatívne (environmentálne priaznivé) spôsoby ochrany.    
§ Analýza doterajších spôsobov ochrany smrečín. Analýza súčasného stavu a postupov ochrany smrečín proti vetrovým, snehovým a námrazovým škodám. Analýza efektívnosti jednotlivých spôsobov ochrany a obrany smrečín proti podkôrnemu hmyzu a hubovým ochoreniam.
§ Návrh alternatívnych spôsobov ochrany a obrany smrečín. Návrh nových metód a spôsobov ochrany a obrany a zvyšovanie efektívnosti súčasne používaných metód s ohľadom na zmenu vlastností škodlivých činiteľov a presadzovaní zásad ekologizácie. Pozornosť sa sústredí najmä na spôsoby s minimálnym negatívnym vplyvom na životné prostredie. 
 
Aktivita 2: Včasná signalizácia kalamitného výskytu škodlivých činiteľov a možností kombinovaných metód ochrany a obrany lesných porastov
 
Aby lesný hospodár efektívne potláčal škodlivé činitele, je treba zasiahnuť už v ich zárodku. Preto je dôležité správne zisťovanie a skorá signalizácia týchto škodlivých činiteľov. Niektoré metódy sú známe zo zahraničných skúseností a ich funkčnosť treba overiť v podmienkach Slovenska. Prípadne sa vyvinú nové postupy špecifické pre určitého škodlivého činiteľa, resp. istý typ ekosystému.  
§ Monitoring škodlivých činiteľov. Analýza možností včasného zisťovania a signalizácie podkôrneho a listožravého hmyzu, ako aj hubových ochorení v lesných porastoch. Pôjde hlavne o najohrozenejšie oblasti, prípadne o lesné porasty s cenným lesným genofondom,  
§ Determinácia škodlivých činiteľov. Využijú sa moderné metódy determinácie škodlivých činiteľov a overia sa progresívne postupy integrovanej ochrany lesa s dôrazom na environmentálne prijateľné opatrenia.
§ Nové metódy ochrany lesa. Výskum a vývoj nových metód ochrany lesa proti pôsobeniu vetra, snehu, sucha, mrazu, hmyzu, húb, zveri, buriny a ďalších škodlivých činiteľov na lesy. Rozbor priameho využitia, prípadne spôsobov modifikácie zahraničných metód ochrany lesa pre podmienky Slovenska. Dôraz sa pritom bude klásť na využitie biotechnológií, domácich zdrojov a na ekologické vlastnosti jednotlivých prostriedkov a metód.
 
Aktivita 3: Monitoring invázne sa šíriacich organizmov a výber vhodných metód preventívnych a nápravných opatrení
 
Invázne druhy škodcov sú nebezpečné v tom, že je zložité predpovedanie ich správania v novom prostredí a často aj cieľových drevín. Z tohto dôvodu treba pri návrhu opatrení vychádzať aj zo skúseností expertov v krajinách ich pôvodu. Optimálnym riešením je prevencia, t.j. zavedenie opatrení proti zavlečeniu škodlivého organizmu do nového prírodného prostredia.
§ Monitoring výskytu inváznych organizmov. Skoré zistenie výskytu inváznych druhov škodlivého hmyzu, húb a nežiaducej vegetácie.  
§ Karanténne opatrenia. Návrh karanténnych a rôznych preventívnych opatrení proti zavlečeniu a rozšíreniu inváznych druhov škodcov v zmysle smerníc EU a EPPO (European Plant Protection Organization).   
§ Nové metódy ochrany lesa pred pôsobením inváznych organizmov. Zmiernenie škodlivého pôsobenia zavlečených a usídlených škodlivých inváznych organizmov metódami integrovanej ochrany rastlín v podmienkach Slovenska.
 
 
Špecifický cieľ 3:
Ekologická stabilita lesných ekosystémov
 
Aktivita 1: Ekologický a ekofyziologický výskum zložiek lesného ekosystému
 
Objektom výskumu budú jednotlivé zložky lesného ekosystému. Nevyhnutnou súčasťou výskumu v oblasti ekológie lesa je dlhodobé získavanie, analyzovanie a interpretácia údajov o parametroch vývoja lesných ekosystémov.
§ Výskum zásob uhlíka v lesoch ako podklad pre  bilancovanie emisií a záchytov skleníkových plynov. Bilancovanie emisií a záchytov skleníkových plynov v sektore lesníctva a využívania krajiny a každoročné odpočtovanie plnenia Kjótskeho protokolu predstavujú medzinárodné záväzky SR, ku ktorým pristúpila ako členská krajiny EÚ, OECD a OSN. Relevantné informácie a dáta využívané na tento účel sú stále nedostatočné, čo vnáša do národných bilancií SR nepresnosť. Zámerom je získať dostatočne presné a aktualizované informácie a údaje o zásobách uhlíka a ich medziročných zmenách pre potreby bilancií a plnenia záväzkov Kjótskeho protokolu. 
§ Výskum biotických a abiotických zložiek lesných ekosystémov. Zámerom je získanie poznatkov o stave, zmenách a vývoji predovšetkým pôd, ovzdušia a o ich vplyve na lesné dreviny. Pozornosť bude venovaná tiež dynamike živín, kolobehu vody v lesných ekosystémoch, stavu a vývoji nedrevnej vegetácie a živočíšnej zložke lesných ekosystémov (najmä lesnej zveri).
§ Výskum ekológie a ekofyziológie drevín. Vyhodnotia sa reakcie drevín na stresové faktory. Zámerom je stanoviť kritériá, ktorými je možné indikovať druh a mieru stresu ktorému je drevina vystavená a tieto informácie následne využiť pri návrhu adaptačných opatrení.
 
 
 
 
Aktivita 2: Výskum rozmanitosti, dynamiky, ekologickej stability a funkcií lesných ekosystémov
 
Predmetom výskumu je sledovanie a vyhodnocovanie základných charakteristík lesných ekosystémov s orientáciou na rozmanitosť, dynamiku, ekologickú stabilitu a funkcie lesa v krajinno-ekologických súvislostiach.
§ Výskum rozmanitosti, dynamiky a ekologickej stability lesných ekosystémov. Výskum bude zameraný na druhovú, vekovú a priestorovú rozmanitosť lesných ekosystémov a ich dynamiku. Medzi štruktúrou lesných ekosystémov a ich stabilitou je tesný vzťah, preto tieto poznatky majú zásadný význam z hľadiska základného aj aplikovaného výskumu s realizačnými výstupmi pre lesníctvo, pôdohospodárstvo a životné prostredie (ochrany prírody, ochrana a kumulácia vôd, protipovodňová ochrana, rozmanitosť rastlinných a živočíšnych druhov...). Pretože sa bude hodnotiť aj úloha lesa v krajine riešenie bude mať dosah aj na krajinné plánovanie a prognózovanie.
§ Výskum funkcií lesa v krajine. Výskumu funkcií lesa bola v posledných rokoch venovaná značná pozornosť. Aby mohli byť funkcie lesa úspešne využívané pri rôznych aktivitách v hospodárskej a sociálnej sfére ako produkty a služby za určitú finančnú náhradu, v ďalšom období je potrebné zachovať kontinuitu tohto výskumu so zameraním na podrobnejšie definovanie a kvantifikáciu jednotlivých funkcií lesa predovšetkým vo vzťahu k oceňovaniu jednotlivých funkcií lesa.
 
Aktivita 3: Vývoj techník získavania, spracovania a analýz ekologických údajov o lese
 
Komplexný ekologický výskum kladie značné požiadavky na technické vybavenie zosúladené s domácimi aj medzinárodnými normami a štandardmi, ako aj na metodický aparát.
§ Využívanie nových postupov a techník pre získavanie údajov o lese. Využijú sa nové postupy a techniky na meranie a analýzu, hodnotenie a modelovanie veličín charakterizujúcich zložky lesných ekosystémov a pôsobiace faktory (hodnotenie vplyvu prízemného ozónu, hodnotenie prvkov vodnej bilancie a pod.).
§ Využívanie záznamov diaľkového prieskumu zeme (DPZ) s vysokým rozlíšením.  Využívanie záznamov DPZ s vysokým časovým rozlíšením,  vývoj a regionálnu parametrizáciu algoritmov umožňujúcich prehĺbenie poznatkov o reakciách lesného ekosystému na meniace sa podmienky prostredia, zmeny uhlíkového cyklu, alokáciu uhlíka a produkcia lesov a fenologické prejavy lesných drevín. Druhá oblasť výskumných aktivít v oblasti DPZ súvisí s nevyhnutnosťou efektívneho mapovania dôsledkov disturbančných udalostí a hynutia smrečín. Výskumné aktivity budú zamerané na spresnenie algoritmov hodnotenia hynutia porastov, automatizované spracovanie snímok a vývoj nových algoritmov na hodnotenie zmien v stave lesa (najmä na báze objektovo orientovanej klasifikácie záznamov DPZ).
§ Integrácia údajových zdrojov pre potreby modelovania. V oblasti GIS a ekologického modelovania sa zameriame na vývoj nových prístupov k integrácii rôznorodých údajových zdrojov (údaje lesných hospodárskych plánov, lesnej hospodárskej evidencie, výsledky dlhodobého monitoringu, klimatické údaje a pod.) pre potreby modelovania súčasného stavu a vývoja jednotlivých zložiek lesného ekosystému. Zameriame sa na integráciu prístupov založených na hydrologickom modelovaní, modelovaní znečistenia ovzdušia, klimatologickom modelovaní, simulátoroch rastu lesa a pod. za účelom komplexného hodnotenia rizík pre pestovanie stabilných lesných porastov vo vhodných stanovištných podmienkach.
 
Špecifický cieľ 4:
Enviornmentálne priaznivé a ekonomicky efektívne obhospo-darovanie lesa
 
Aktivita 1: Výskum genofondu a adaptability lesných drevín
 
Výskum dedične podmienených rozdielov lesných drevín a možností šľachtenia pre potreby environmentálne priaznivého obhospodarovania lesov.   
§ Výskum adaptability lesných drevín.  Cieľom bude získanie informácií o miere dedičnej podmienenosti dôležitých znakov lesných drevín. Výskum bude založený na vyhodnotení provenienčných pokusov a testov potomstiev buka, smreka, jedle, smrekovca a jaseňa. Výsledkom bude objektivizácia podmienok prenosu a používania reprodukčného materiálu lesných drevín  v podmienkach klimatickej zmeny.
§ Využitie genetických zdrojov na zvýšenie produkcie a odolnosti lesných porastov. Výsledky výskumu a praxe preukazujú, že použitie potomstiev semenných sadov zvyšuje objemovú produkciu o 3 % a kvalitu najmenej o 10 %. Pri využití klonov a potomstiev s overenými vlastnosťami dosahuje šľachtiteľský zisk dokonca 15 % a viac. Cieľom aktivity bude rozšírenie spektra a zlepšenie dostupnosti reprodukčného materiálu lesných drevín, ktorý v porovnávacích testoch preukázal, že svojimi úžitkovými vlastnosťami prevýši reprodukčný materiál získaný z iných uznaných zdrojov reprodukčného materiálu lesných drevín. Výskum sa zameria na rýchlorastúce dreviny s možnosťou využitia aj na zakladanie energetických porastov – euroamerické topole, topoľ biely a sivý, agát, ekonomicky významné ihličnaté dreviny – smrek, smrekovec, jedľu, borovicu a duglasku a perspektívne stresu tolerantné listnáče s cenným drevom – jaseň a čerešňu vtáčiu.
§ Využitie biotechnológií. Pôjde o získanie nových, voči nepriaznivým faktorom vonkajšieho prostredia odolných odrôd a hybridných drevín vytvorených využitím metód genetického a bunkového inžinierstva. Ďalej o reprodukciu drevín „in vitro“, pomocou organových, pletivových, alebo suspenzných bunkových kultúr.
 
Aktivita 2: Výskum metód obnovy a výchovy lesa
 
Obnova a výchova sú základné nástroje na dosiahnutie stability a trvalosti lesných porastov plniacich všetky požadované funkcie.  
§ Výskum nových netradičných postupov pri umelej obnove lesa. Pozornosť sa bude venovať dopestovaniu kvalitného sadbového materiálu, hlavne krytokorenného (po stránke morfologickej a fyziologickej) vrátane jeho uplatnenia pri umelej (kombinovanej) obnove lesných porastov. Vzhľadom na chýbajúce, prípadne veľmi skromné poznatky o dopestovávaní listnatých druhov drevín (buk, dub), resp. vplyve odlišných environmentálnych faktorov (vplyv fotoperiódy na klíčenie, rôzne spôsoby hnojenia na rast, napr. aplikácia hydroabsorbentov, Bactofilu, získavanie odolnosti na mráz v jesennom období, atď.) na celkový proces dopestovávania krytokorenného sadbového materiálu bude potrebné zaoberať sa aj riešením týchto otázok.
§ Výskum rekonštrukcií lesných porastov poškodených v dôsledku veľkoplošného odumierania. Osobitným problémom sú oblasti lesov s celoplošnou deštrukciou až rozpadom porastov, čo sa prejavuje zhoršenými klimatickými podmienkami so všetkými určujúcimi, pre rast lesa nepriaznivými charakteristikami. V oblasti umelej (kombinovanej) obnovy sa preto výskum musí zamerať na sadbový materiál a technologické postupy na zabezpečenie obnovy lesa tak, aby s čo najnižšími finančnými nákladmi zohľadňovali meniace sa environmentálne podmienky prostredia. V lesných porastoch narušených škodlivými činiteľmi natoľko, že je ohrozená aj ich požadovaná funkčnosť je potrebné začať s ich rekonštrukciami, v rámci ktorých pôjde predovšetkým o zmenu ekotypov a druhového zloženia poškodzovaného lesa v prospech ekotypov a drevín, ktorých ekologické požiadavky odpovedajú súčasným a očakávaným podmienkam na danom stanovišti.
§ Výskum nových metód výchovy porastov. Vo výchove porastov výskum zameria predovšetkým na racionalizáciu pestovných zásahov v mladinách až žrďovinách, nakoľko je známa skutočnosť, že zásahy v najmladších rastových fázach sú finančne najnáročnejšie, ale pri najnižšom finančnom efekte zo speňaženia vyťaženého dreva. Na druhej strane však práve výchova v najmladších štádiách je najdôležitejšia najmä z aspektu budovania stability porastov a ich odolnosti voči nepriaznivým abiotickým a biotickým škodlivým činiteľom.
 
Aktivita 3: Výskum využívania dendromasy
 
Záujem o šľachtené topole na intenzívne porasty pre energetické využitie a komplexné využitie dendromasy sa zvyšuje. Intenzifikácia produkcie dendromasy v LH a jej komplexnejšie využívanie najmä na energetické účely (náhrada fosílnych palív obnoviteľnými zdrojmi energie) môže zvýšiť ekonomickú efektívnosť lesníctva a stať sa aj významnou súčasťou rozvoja vidieka.
§ Výskum obhospodarovania intenzívnych porastov rýchlorastúcich drevín. Zameria sa na hodnotenie postupov zvýšenia výťažnosti lesnej dendromasy vo výchovných a obnovných ťažbách listnatých, zmiešaných a ihličnatých porastov, najmä suroviny korunových častí stromov vo vzťahu k zlepšovaniu stability, hygieny a produkčnému potenciálu porastov. Okrem toho sa úzko viaže aj na sledovanie bilancie pôdnych živín a viazanie uhlíka. Ďalším zameraním výskumu budú otázky zakladania a následného obhospodarovania intenzívnych porastov rýchlorastúcich drevín určených na produkciu palivovej dendromasy a vlákninového dreva, hodnotenie jednotlivých druhov a klonov rýchlorastúcich drevín, ich produkčnej schopnosti v závislosti od stanovištných podmienok a spôsobov obhospodarovania.
§ Výskum energetického využívania dendromasy.  Zahrňuje návrh a hodnotenie technológie zberu, rozmerovej úpravy, dopravy, skladovania, technológií úpravy energetických vlastností lesnej dendromasy zmenou zrnitosti a obsahu vody. Ďalej technológiu výroby energie z lesnej dendromasy a následného využitia odpadov v lesnom hospodárstve, hodnotenie environmentálnych, sociálnych a ekonomických aspektov produkcie a energetického využívania lesnej biomasy v podmienkach SR. Návrh modelov produkcie, vrátane bilancie produkcie, resp. úspory emisií skleníkových plynov, energetických bilancií, prevádzkových nákladov a ďalších parametrov.
§ Výskum ťažbových technológií. Výsledkom bude návrh a hodnotenie postupov výchovných a obnovných ťažieb a aplikovateľných výrobných podmienok v LH SR, vrátane ťažieb intenzívnych porastov rýchlorastúcich drevín. Výskum zahrňuje výkonnosť a nákladovosť technológií, mieru výťažnosti suroviny, spotrebu palív, poškodzovanie pôdneho krytu a stojacich stromov, mieru aplikovateľnosti v rôznych výrobných podmienkach charakterizovaných drevinovým zložením, sklonitosťou a priechodnosťou terénu a jeho únosnosťou.
 
 
 
Špecifický cieľ 5:
Inventarizácia, monitoring a hospodárska úprava lesa
 
Aktivita 1: Inventarizácia a komplexné zisťovanie stavu a vývoja lesa
 
Cieľom inventarizácie a komplexného zisťovania stavu lesa je získať dostatočné množstvo údajov pre cielené a správne strategické rozhodovanie na lokálnej, regionálnej a celoštátnej úrovni a v rôznych časových úrovniach. Požiadavky najmä na kvalitu týchto informácií sú vysoké. Ide najmä o ich aktuálnosť, výpovednú hodnotu, adresnosť, možnosti zovšeobecnenia a využitia. Na Slovensku v súčasnosti existuje niekoľko systémov zameraných na získavanie a spracovanie údajov o lesoch. Veľmi dobre sú rozpracované metódy porastovej inventarizácie. Na celoštátnej a regionálnej úrovni sa Národnou inventarizáciou a monitoringom lesa 2005-2006 po prvý raz v histórii slovenského lesníctva získali aktuálne údaje o všetkých zložkách lesného ekosystému (vrátane lesov na nelesných pozemkoch) k jednej časovej úrovni a vytvoril sa základ pre permanentné sledovanie zmien stavu lesa v budúcnosti. V praktickej hospodárskej úprave lesov sa však z úsporných (ekonomických) dôvodov stále viac obmedzuje priame meranie veličín a uprednostňuje sa jednoduchý taxačný odhad podopretý rastovými tabuľkami. V porovnaní s krajinami západnej Európy na Slovensku chýba systém tzv. podnikovej inventarizácie, ktorý poskytuje možnosť spresniť hospodársko-úpravnícke údaje a zobjektívniť rozhodovací proces v stredne veľkých územných a hospodárskych celkoch. Vzhľadom na to, že uvedené inventarizačné postupy majú rôzne ciele, rôzny národný alebo medzinárodný kontext a rôzny obsah, ukazuje sa ako nevyhnutné zosúladiť informačný obsah všetkých subsystémov zisťovania stavu a vývoja lesov a prepojiť jednotlivé subsystémy do uceleného multifunkčného, efektívneho a komplexného systému. Dôležité je pri tom v maximálnej miere využívať progresívne postupy zisťovania stavu a vývoja lesov.
·         Zdokonaľovanie a racionalizácia podrobného zisťovania stavu lesa prostredníctvom inovácií založených na matematicko-štatistických metódach, informačných technológiách, kozmickom, leteckom a terestrickom získavaní informácií a na ich kombinácii.
·         Vypracovanie nových metód inventarizácie lesa pre stredne veľké územné celky (podniky, hospodárske a užívateľské celky, lesné oblasti) v podmienkach Slovenska, ako podklad pre dlhodobé sledovanie vývoja lesa a kontrolu hospodárenia.
·         Metodika pre druhý cyklu Národnej inventarizácie. Príprava metodiky pre druhý cyklu Národnej inventarizácie a monitoringu lesa SR 2014-2016 s vyššou vypovedajúcou hodnotou pre stav lesa a jeho zmeny, so zahustenou sieťou inventarizačných plôch a intenzívnym využitím kombinácie pozemného a snímkového zisťovania.
 
Aktivita 2: Výskum produkcie, modelovania a metód manažmentu lesa
 
Moderný a efektívny manažment v lesníctve smeruje k alternatívnym formám plánovania hospodárskych opatrení. Je to vyvolané predovšetkým zmenami potrieb vlastníkov, záujmových skupín a celej spoločnosti na les. Konečné rozhodnutia vznikajú ako optimalizácia požiadaviek na produkciu dreva, plnenie ďalších funkcií lesa a potenciálu lesného ekosystému v danej lokalite. Ide o tzv. adaptívnu hospodársku úpravu lesa. V rámci tejto aktivity sa bude zabezpečovať aj produkčný výskum, kde má naše pracovisko dlhoročné skúsenosti pri tvorbe rastových a produkčných modelov a optimalizácii rubných dôb a ťažbových percent. Tieto sa v minulosti tvorili najmä pre nezmiešané rovnoveké porasty. Teraz sa bude pozornosť orientovať aj na výskum produkcie drevín v zmiešaných a štrukturálne bohatých rôznovekých porastoch a intenzívnych kultúrach (vrátane výskumu produkcie mladých lesných porastov). Výsledky produkčného výskumu sú základom aj pre výskum a bilancie uhlíkových zásob v lesoch. Poznatky získané produkčným výskumom významne vstupujú aj do tvorby nástrojov na modelovanie rastu drevín a lesa. Tieto sa dnes stále väčšou mierou stávajú súčasťou systémov na podporu rozhodovania v lesníctve.
§ Modely produkcie dreva. Modely produkcie dreva a jej ťažbovej regulácie v rôznych typoch porastových štruktúr,
§ Implementácia moderných nástrojov simulácie a podpory rozhodovania do plánovacieho procesu v lesníctve. 
§ Vývoj alternatívnych postupov viacúčelového plánovania v lesníctve.
 
Aktivita 3: Využívanie informačno-komunikačných technológií v lesníctve
 
V ostatných rokoch sme svedkami prudkého rozvoja informačno-komunikačných technológií (IKT), ktoré dnes významne ovplyvňujú prakticky všetky ľudské aktivity. Oblasť lesníckeho výskumu, ale aj praxe, si bez zavedenia moderných IKT už dnes nevieme predstaviť. Zvyšuje sa tým potreba špecializácie výskumných a vývojových pracovníkov v tejto oblasti, ktorí budú permanentne sledovať vývoj a možnosti nasadenia IKT v lesníckom výskume a praxi a zároveň budú zabezpečovať vývoj špecializovaných riešení pre potreby lesníctva. V súčasnosti zaznamenáva obrovský nárast využívanie mobilných technológií, ktoré svojou podstatou sú predurčené pre používanie v lesných ekosystémoch a v krajine na zber, aktualizáciu, ale aj poskytovanie rôznych typov údajov informačného charakteru (priestorové a atribútové). Ide o mimoriadne perspektívnu oblasť, ktorá bude v budúcnosti významne ovplyvňovať mnohé odborné činnosti zabezpečované lesníkmi, pracovníkmi v oblasti ochrany životného prostredia, ale aj ďalšie ľudské aktivity v krajine.
·         Vývoj a overovanie nových informačných technológií na zber, hodnotenie a prezentáciu dát o lesoch a lesníctve.
·         Modelovanie. Vývoj špecifických riešení a modelov pre lesnícky výskum a prax.
·         Mobilné geoinformačné technológie. Testovanie možností nasadenia mobilných geoinformačných technológií (MGIT) a vývoj riešení pre ich uplatnenie v praxi. Moderné riešenia, ktoré budú pre odborných terénnych pracovníkov zabezpečovať bezproblémovú komunikáciu s centrálnou geodatabázou, tak aby v procese nebola potrebná účasť špecialistu z oblasti IKT.
 
 
4.      Realizačné výstupy
Realizačné výstupy výskumného zámeru smerujú k zabezpečeniu troch hlavných cieľov politiky lesného hospodárstva na roky 2007-2013, ktorými sú:
§ zvyšovanie ekonomickej životaschopnosti multifunkčného lesníctva a trvalo udržateľného využívania lesných produktov, tovarov a služieb (ekonomické ciele);
§ udržanie a zlepšovanie zdravotného stavu, vitality a odolnosti lesných ekosystémov a zvyšovanie biologickej rozmanitosti (ekologické ciele);
§ prispievanie lesov a lesníctva do zvyšovania kvality života zachovaním a zlepšovaním ich sociálnych a kultúrnych aspektov (sociálne ciele).
 
Strategické realizačné výstupy sú nasledovné:
§ Implementácia výsledkov výskumu trvalo udržateľného obhospodarovania lesov do praxe lesného hospodárstva.
§ Realizácia ochranných a obranných opatrení na zmiernenie negatívneho vplyvu škodlivých činiteľov na lesy.
§ Hospodársko–úpravnícke, ekonomické, legislatívne a iné nástroje na zabezpečenie trvalo udržateľného obhospodarovania lesov, zmiernenie negatívneho vplyvu škodlivých činiteľov na lesy, a na posilnenie ekonomickej životaschopnosti subjektov a celého odvetvia LH.
 
5.      Hlavní odberatelia výsledkov výskumu.  
·         Vlastníci a obhospodarovatelia lesov (štátny a neštátny sektor)
·         Podnikateľské subjekty v lesníctve
·         Orgány štátnej správy na úseku LH a ochrany prírody a krajiny všetkých stupňov
·         Nevýskumné, vývojové a realizačné organizačné zložky NLC
·         Medzinárodné výskumné konzorciá v rámci projektov vedy, výskumu a vývoja
·         Ostatní záujemcovia
 
 
B) Spôsobilosť na riešenie výskumného zámeru
 
1.      Personálne predpoklady
 
Menný zoznam kmeňových zamestnancov organizácie, ktorí sa budú podieľať na riešení výskumného zámeru, vrátane ich pracovného zaradenia:

 

Por.
číslo
Titul
Meno
Priezvisko
Vedecká
hodnosť
Pracovné zaradenie
1.
PhDr.
Zuzana
Al-Attasová
 
tlmočník
2.
 
Andrea
Ambrusová
 
vedecko-technické práce a ich zabezpečovanie
3.
 
Zuzana
Andrejčáková
 
vedecko-technické práce a ich zabezpečovanie
4.
Ing.
Peter
Baláž
 
vedeckovýskumné práce a ich zabezpečovanie
5.
Mgr.
Ivan
Barka
PhD.
vedeckovýskumné práce a ich zabezpečovanie
6.
Ing.
Martin
Bartko
 
vedeckovýskumné práce a ich zabezpečovanie
7.
Ing.
Dagmar
Bednárová
 
vedeckovýskumné práce a ich zabezpečovanie a plnenie úloh lesníckej semenárskej kontroly
8.
 
Ľubica
Bešinová
 
vedecko-technické práce a ich zabezpečovanie
9.
 
Igor
Binder
 
vedecko-technické práce a ich zabezpečovanie
10.
 
Ivan
Bobrik
 
vedecko-technické práce a ich zabezpečovanie
11.
Ing.
Katarína
Bortelová
 
knihovník
12.
Ing.
Michal
Bošeľa
 
vedeckovýskumné práce a ich zabezpečovanie
13.
Ing.
Vlasta
Bradovková
 
regionálny inšpektor lesníckej semenárskej kontroly
14.
Ing.
Dušan
Brutovský
CSc.
vedeckovýskumné práce a ich zabezpečovanie
15.
Dr. Ing.
Tomáš
Bucha
 
vedeckovýskumné práce a ich zabezpečovanie
16.
Ing.
Jozef
Capuliak
 
vedeckovýskumné práce a ich zabezpečovanie
17.
 
Ondrej
Csóka
 
remeselník - špecialista
18.
prof. doc. Ing.
Vladimír
Čaboun
CSc.
vedeckovýskumné práce a ich zabezpečovanie
19.
Mgr.
Gabriela
Debnárová
 
vedeckovýskumné práce a ich zabezpečovanie a plnenie úloh lesníckej semenárskej kontroly
20.
Ing.
Slavomír
Finďo
CSc.
vedeckovýskumné práce a ich zabezpečovanie
21.
Ing.
Elena
Foffová
CSc.
vedeckovýskumné práce a ich zabezpečovanie a plnenie úloh lesníckej semenárskej kontroly
22.
 
Ľuboš
Frič
 
programátor a vedecko-technické práce a ich zabezpečovanie
23.
Ing.
Juraj
Galko
PhD.
vedeckovýskumné práce a ich zabezpečovanie a plnenie úloh lesníckej ochranárskej služby
24.
Ing.
Eduard
Greppel
 
zabezpečovanie úloh kontroly lesného reprodukčného materiálu
25.
Ing.
Andrej
Gubka
PhD.
vedeckovýskumné práce a ich zabezpečovanie a plnenie úloh lesníckej ochranárskej služby
26.
Ing.
Alexander
Halák
 
vedeckovýskumné práce a ich zabezpečovanie
27.
 
Ľubica
Hanušková
 
vedecko-technické práce a ich zabezpečovanie
28.
doc. RNDr.
Tomáš
Hlásny
PhD.
vedeckovýskumné práce a ich zabezpečovanie
29.
Ing.
Jozef
Ištoňa
 
vedeckovýskumné práce a ich zabezpečovanie
30.
 
Ľuboš
Ivanič
 
vedecko-technické práce a ich zabezpečovanie
31.
Ing.
Jaroslav
Jankovič
CSc.
vedeckovýskumné práce a ich zabezpečovanie
32.
Mgr.
Matúš
Kajba
 
vedeckovýskumné práce a ich zabezpečovanie
33.
Ing.
Martin
Kamenský
CSc.
vedeckovýskumné práce a ich zabezpečovanie
34.
Ing.
Peter
Kaštier
 
vedeckovýskumné práce a ich zabezpečovanie a plnenie úloh lesníckej ochranárskej služby
35.
 
Igor
Klein
 
vedecko-technické práce a ich zabezpečovanie
36.
Ing.
Zuzana
Kolláriková
 
vedeckovýskumné práce a ich zabezpečovanie
37.
 
Milan
Konôpka
 
vedecko-technické práce a ich zabezpečovanie
38.
Dr. Ing.
Bohdan
Konôpka
 
vedeckovýskumné práce a ich zabezpečovanie
39.
 
Lýdia
Kostrecová
 
vedecko-technické práce a ich zabezpečovanie
40.
Ing.
Miroslav
Kovalčík
 
vedeckovýskumné práce a ich zabezpečovanie
41.
 
Anna
Kráľová
 
vedecko-technické práce a ich zabezpečovanie
42.
Ing.
Ingríd
Kriššáková
 
samostatný referent pre zahraničné vzťahy
43.
 
Alena
Krištofčíková
 
vedecko-technické práce a ich zabezpečovanie
44.
Ing.
Ladislav
Kulla
PhD.
vedeckovýskumné práce a ich zabezpečovanie
45.
Ing.
Andrej
Kunca
PhD.
vedeckovýskumné práce a ich zabezpečovanie a plnenie úloh lesníckej ochranárskej služby
46.
Mgr.
Jana
Lásková
 
vedeckovýskumné práce a ich zabezpečovanie
47.
Ing.
Alžbeta
Lengyelová
 
vedeckovýskumné práce a ich zabezpečovanie
48.
Ing.
Roman
Leontovyč
PhD.
vedeckovýskumné práce a ich zabezpečovanie a plnenie úloh lesníckej ochranárskej služby
49.
 
Miroslav
Lipnický
 
vedecko-technické práce a ich zabezpečovanie
50.
Ing.
Roman
Longauer
CSc.
vedeckovýskumné práce a ich zabezpečovanie
51.
Ing.
Valéria
Longauerová
 
vedeckovýskumné práce a ich zabezpečovanie
52.
 
Dana
Lunterová
 
vedecko-technické práce a ich zabezpečovanie
53.
Ing.
Ivan
Lupták
 
vedeckovýskumné práce a ich zabezpečovanie
54.
Ing.
František
Máliš
 
vedeckovýskumné práce a ich zabezpečovanie
55.
Ing.
Miriam
Maľová
 
vedecko-technické práce a ich zabezpečovanie, vedeckovýskumné práce a ich zabezpečovanie, plnenie úloh LOS
56.
Ing.
Julián
Mecko
CSc.
vedeckovýskumné práce a ich zabezpečovanie
57.
 
Milan
Meňuš
 
vedecko-technické práce a ich zabezpečovanie
58.
 
Ján
Mihál
 
vedecko-technické práce a ich zabezpečovanie
59.
Ing.
Martin
Moravčík
CSc.
vedecko-technické práce a ich zabezpečovanie
60.
 
Radoslav
Nigríni
 
vedecko-technické práce a ich zabezpečovanie
61.
Ing.
Christo
Nikolov
 
vedeckovýskumné práce a ich zabezpečovanie a plnenie úloh lesníckej ochranárskej služby
62.
Ing.
Vladimír
Nociar
 
vedeckovýskumné práce a ich zabezpečovanie
63.
prof. Ing.
Július
Novotný
CSc.
vedeckovýskumné práce a ich zabezpečovanie
64.
Ing.
Milan
Oravec
CSc.
vedeckovýskumné práce a ich zabezpečovanie
65.
Ing.
Marian
Pacalaj
PhD.
vedeckovýskumné práce a ich zabezpečovanie a plnenie úloh lesníckej semenárskej kontroly
66.
Ing.
Jozef
Pajtík
 
vedeckovýskumné práce a ich zabezpečovanie
67.
Ing.
Pavel
Pavlenda
PhD.
vedeckovýskumné práce a ich zabezpečovanie
68.
Ing.
Hana
Pavlendová
PhD.
vedeckovýskumné práce a ich zabezpečovanie
69.
doc. Ing.
Rudolf
Petráš
CSc.
vedeckovýskumné práce a ich zabezpečovanie
70.
 
Ľubica
Pilná
 
redaktor
71.
Ing.
Mária
Poljovková
 
vedeckovýskumné práce a ich zabezpečovanie
72.
Ing.
Ivan
Pôbiš
 
vedeckovýskumné práce a ich zabezpečovanie
73.
 
Ivan
Pôbiš,ml.
 
vedecko-technické práce a ich zabezpečovanie
74.
 
Anna
Pôbišová
 
vedecko-technické práce a ich zabezpečovanie
75.
Ing.
Tibor
Priwitzer
PhD.
vedeckovýskumné práce a ich zabezpečovanie
76.
 
Marian
Rabatin
 
vedecko-technické práce a ich zabezpečovanie
77.
Ing.
Marián
Radocha
CSc.
vedeckovýskumné práce a ich zabezpečovanie
78.
Ing.
Rastislav
Raši
PhD.
vedeckovýskumné práce a ich zabezpečovanie
79.
 
Štefan
Rusko
 
vedecko-technické práce a ich zabezpečovanie
80.
Ing.
Zuzana
Sarvašová
PhD.
vedeckovýskumné práce a ich zabezpečovanie
81.
Ing.
Matej
Schwarz
 
vedeckovýskumné práce a ich zabezpečovanie
82.
Ing.
Zuzana
Sitková
PhD.
vedeckovýskumné práce a ich zabezpečovanie
83.
Ing.
Marián
Slamka
PhD.
vedeckovýskumné práce a ich zabezpečovanie
84.
Ing.
Miroslava
Slivková
 
samostatný referent pre zahraničné vzťahy
85.
 
Viera
Smutná
 
vedecko-technické práce a ich zabezpečovanie
86.
Ing.
Slavomír
Strmeň
 
vedeckovýskumné práce a ich zabezpečovanie
87.
Ing.
Miriam
Sušková
 
vedeckovýskumné práce a ich zabezpečovanie a plnenie úloh lesníckej semenárskej kontroly
88.
Ing.
Roman
Svitok
CSc.
vedeckovýskumné práce a ich zabezpečovanie
89.
Ing.
Vladimír
Šebeň
PhD.
vedeckovýskumné práce a ich zabezpečovanie
90.
 
Ľubica
Šípošová
 
vedecko-technické práce a ich zabezpečovanie
91.
 
Renáta
Šníderová
 
vedecko-technické práce a ich zabezpečovanie
92.
doc. Ing.
Igor
Štefančík
CSc.
vedeckovýskumné práce a ich zabezpečovanie
93.
 
Ján
Šulko
 
vedecko-technické práce a ich zabezpečovanie
94.
RNDr.
Slávka
Tóthová
PhD.
vedeckovýskumné práce a ich zabezpečovanie
95.
Ing.
Anna
Túčeková
PhD.
vedeckovýskumné práce a ich zabezpečovanie
96.
Ing.
Jozef
Tutka
CSc.
vedeckovýskumné práce a ich zabezpečovanie
97.
Ing.
Jozef
Vakula
 
vedeckovýskumné práce a ich zabezpečovanie a plnenie úloh lesníckej ochranárskej služby
98.
Ing.
Juraj
Varínsky
CSc.
vedeckovýskumné práce a ich zabezpečovanie a plnenie úloh lesníckej ochranárskej služby
99.
Ing.
Jozef
Vladovič
PhD.
vedeckovýskumné práce a ich zabezpečovanie
100.
Ing.
Anna
Vodálová
 
vedeckovýskumné práce a ich zabezpečovanie
101.
 
Anna
Zapalačová
 
vedecko-technické práce a ich zabezpečovanie
102.
Mgr.
Milan
Zemko
 
vedeckovýskumné práce a ich zabezpečovanie
103.
Ing.
Milan
Zúbrik
PhD.
riaditeľ, vedecko-výskumné práce a ich zabezpečovanie
Údaje kvalifikačnej štruktúre riešiteľského kolektívu:

 

Kategória pracovníkov výskumu a vývoja
Evidenčný stav
k 15. 10. 2009
Výskumníci
67
Z toho:
a) vedeckí zamestnanci spolu
38
v tom:
VKS I – DrSc.
0
VKS I – CSc., PhD., Dr.
0
VKS IIa
13
VKS IIb
25
b) vedecko-technickí zamestnanci spolu
2
v tom:
VTKS I
0
VTKS II
1
VTKS III
1
c) ostatní výskumníci s VŠ kvalifikáciou
27
Technický a ekvivalentný personál
34
Z toho s VŠ kvalifikáciou
6
Pomocný personál
1
 
Údaje o vekovej štruktúre riešiteľského kolektívu:

 

Vek
spolu
z toho ženy
do 25
3
2
25 - 34
21
5
35 - 44
28
11
45 - 54
34
16
55 - 64
14
1
65 a viac
2
 
Spolu
102
35
 
 
2.      Odborné predpoklady
 
Zoznam 10 najvýznamnejších publikácií pracovníkov organizácie vzťahujúce sa k problematike výskumného zámeru za posledných päť rokov:
 i.      Edit. Martin MORAVČÍK, Edit. Július NOVOTNÝ, Edit. Pavel TOMA: Národný lesnícky program Slovenskej republiky. - Bratislava : Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky, 2007; Zvolen : Národné lesnícke centrum, 2007. - 63 s. ISBN 978-80-8093-036-3
ii.      KOVALČÍK, M. - MORAVČÍK, M. - SARVAŠOVÁ, Z. - SVITOK, R. - TUTKA, J. - HRBÁĽ, P. - KAMENSKÝ, M. - KONÔPKA, J. - KUNCA, A. - LONGAUER, R. - ORAVEC, M. - PALUŠ, N. - RADOCHA, M. - ZÚBRIK, M.: Analýza a kvantifikácia dopadov svetovej finančnej a ekonomickej krízy v lesníctve SR a návrh opatrení na jej riešenie. - 1. vyd. - Zvolen : Národné lesnícke centrum - Lesnícky výskumný ústav Zvolen, 2009. - 59 s. ISBN 978-80-8093-082-0
iii.      ŠIKULA, M. et al. (KONÔPKA, J.): Dlhodobá vízia rozvoja slovenskej spoločnosti. / Ved. pr. Milan ŠIKULA, Recenz. Martin POTŮČEK, Recenz. Jozef UHRÍK, ... [a i.]. - 1. vyd. - Bratislava : Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied, 2008; Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2008. - 274 s. ISBN 978-80-7144-168-7
iv.      HLÁSNY, T. - KULLA, L. - BUCHA, T. - KONÔPKA, J.: Súčasný stav a prognózy vývoja hynutia smrečín na Slovensku. - 1. vyd. - Bratislava : Lesmedium SK, s.r.o., MP SR, 2009. - 12 s. - [Príloha časopisu Les a Letokruhy, roč. 65/8, č. 3-4 (2009)]
v.      ŠÁLKA, J. - SARVAŠOVÁ, Z. - ČERNOTA, M. - DECSI, K. - DOBŠINSKÁ, Z. - DÓCZY, J. - FODREK, L. - KOVALČÍK, M. - LOUČANOVÁ, E. - MALÍKOVÁ, Ľ. - MORAVČÍK, M. - STAROŇOVÁ, K. - ŠULEK, R. - ZAUŠKOVÁ, A.: Governance v lesníctve. Edit. J. ŠÁLKA, Edit. Z. SARVAŠOVÁ, Recenz. J. KONÔPKA, Recenz. R. ZLOCHA. 1. vyd. Zvolen, Národné lesnícke centrum 2009. 263 s.
vi.      ŠMELKO, Š. - ŠEBEŇ, V. - BOŠEĽA, M. - MERGANIČ, J. - JANKOVIČ, J.: Národná inventarizácia a monitoring lesov SR 2005 - 2006 : Základná koncepcia a výber zo súhrnných informácií. - 1. vyd. - Zvolen : Národné lesnícke centrum - Lesnícky výskumný ústav Zvolen, 2008 . - 15 s. [Príloha časopisu Les/Slovenské lesokruhy č. 5-6/2008]
vii.      KONÔPKA, J. - KONÔPKA, B. - RAŠI, R. - NIKOLOV, Ch.: Nebezpečné smery vetra na Slovensku. Recenz. Jaroslav ŠKVARENINA, Recenz. Jozef PAULENKA. - 1. vyd. - Zvolen : Národné lesnícke centrum - Lesnícky výskumný ústav Zvolen, 2008. - 81 s. - (Lesnícke štúdie ; 60/2008) ISBN 9788080930660
viii.      KONÔPKA,J. - KONÔPKA,B. - NIKOLOV,Ch.: Snehové polomy v lesných porastoch na Slovensku. Analýza kalamity zo zimy 2005/2006. 1. vyd. Zvolen, Národné lesnícke centrum - Lesnícky výskumný ústav Zvolen 2008. 65 s.
ix.      JANKOVIČ, J. - CELER, S. - ČABOUN, V. - FLEISCHER, P. - GUBKA, K. - HLAVÁČ, P. - CHROMEK, I. - JULÉNY, J. - KAMENSKÝ, M. - KOREŇ, M. st. - KRIŽOVÁ, E. - LÍŠKA, J. - MAJLINGOVÁ, A. - MARHEFKA, J. - RAŠI, R. - RIZMAN, I. - SANIGA, M. - SCHWARZ, M. - SPITZKOPF, P. - SUŠKOVÁ, M. - SZARKA, P. - ŠMELKO, Š. - ŠMELKOVÁ, Ľ. - ŠTEFANČÍK, I. - TOMA, P. - TUČEKOVÁ, A. - VLADOVIČ, J.: Projekt revitalizácie lesných ekosystémov na území Vysokých Tatier postihnutom veternou kalamitou dňa 19. 11. 2004 (základné rámce a postupy revitalizácie postihnutého územia a následného manažmentu). - 1. vydanie - Zvolen : Národné lesnícke centrum, 2007. - 74 s.
x.      MORAVČÍK,M. - ĎURSKÝ,J. - GRÉK,J. - JANKOVIČ,J. - KAMENSKÝ,M. - ŠTEFANČÍK,I. - KONÔPKA,B. - PETRÁŠ,R. - MECKO,J. - ŠEBEŇ,V. - TUČEKOVÁ,A. - VLADOVIČ,J.: Zásady a postupy hospodárskej úpravy a obhospodarovanie horských lesov smrekového vegetačného stupňa. Recenz. M. HLADÍK, Recenz. M. DEZORZO. 1. vyd. Zvolen, Lesnícky výskumný ústav Zvolen 2005. 141 s.
 
Zoznam 10 najvýznamnejších projektov pracovníkov organizácie vzťahujúce sa k problematike výskumného zámeru za posledných päť rokov:
 i.      Komplexné využitie domácich surovín a zdrojov (štátny program vedy a výskumu, v ktorom LVÚ Zvolen riešil vecnú etapu „Fytopesticídy pre integrovanú ochranu lesa“, úloha riešená v rokoch 2004 – 2007)
ii.      Výskum efektívneho využívania environmentálneho, ekonomického a sociálneho potenciálu lesov na Slovensku (rezortná úloha výskumu a vývoja, riešená v rokoch 2008 – 2011)
iii.      Výskum, klasifikácia a uplatňovanie funkcií lesa v krajine (rezortná úloha výskumu a vývoja, riešená v rokoch 2007 – 2009)
iv.      Rekonštrukcie nepôvodných lesných spoločenstiev ohrozených zmenou prírodných podmienok (najmä klímy) na ekologicky stabilnejšie ekosystémy (rezortná úloha výskumu a vývoja, riešená v rokoch 2005 – 2008)
v.      Vplyv globálnej klimatickej zmeny na lesy Slovenska (rezortná úloha výskumu a vývoja, riešená v rokoch 2003 – 2007)
vi.      CECILIA – Central and Eastern Europe Climate Change Impacts and Vulnerability Assessment (výskumný projekt 6 rámcového programu, riešený v rokoch 2006 –2009)
vii.      Vplyv vetrovej kalamity a následného manažmentu na vývoj lesných ekosystémov v Tatrách (projekt podporený APVV, riešený v rokoch 2008 – 2010)
viii.      Náchylnosť vetrom destabilizovaných lesných ekosystémov voči pôsobeniu vybraných disturbančných faktorov (projekt podporený APVV, riešený v rokoch 2008 – 2010)
ix.      Možnosti zvýšenia kvantity a kvality drevnej produkcie vybraných rýchlorastúcich lesných drevín (projekt podporený APVV, riešený v rokoch 2007 – 2009)
x.      Hodnotenie verejnoprospešných funkcií lesných a poľnohospodárskych ekosystémov a služieb odvetví (projekt podporený APVV, riešený v rokoch 2006 – 2009)
 
3.      Vzťah problematiky výskumného zámeru k výskumnému zameraniu organizácie, doterajší podiel organizácie na riešení problematiky výskumného zámeru na národnej a medzinárodnej úrovni, zmluvná spolupráca, projekty a pod.
Problematika výskumného zámeru je v plnom súlade s výskumným zameraním NLC-LVÚ Zvolen v zmysle zriaďovacej listiny a organizačného poriadku. Zároveň korešponduje so všetkými strategickými lesníckymi dokumentmi na národnej (NLP SR) i medzinárodnej úrovni (závery ministerských konferencií o lesoch).
Inštitúcia je zapojená do medzinárodnej spolupráce prostredníctvom priamej účasti na práci významných medzinárodných organizácií (EFI, FAO, UN ECE, UN FF, UN FCCE, UN CBD, JRC, MCPFE, TBFRA atď.), je aktívna v projektových centrách (INNOFORCE, CONFOREST) a aktivitách s lesníckym zameraním v rámci COST.
Je koordinačným pracoviskom 6-tich projektov z Operačného programu výskum a vývoj (štrukturálne fondy EÚ) a v 2-och projektoch je partnerským pracoviskom. NLC-LVÚ Zvolen spolupracuje, resp. spolupracoval na riešení 3-och projektov v rámci 6. rámcového programu EÚ.
 
 
4.      Infraštruktúra organizácie 
 
Popis priestorového, prístrojového a technického zabezpečenia riešenia výskumného zámeru (existujúca infraštruktúra, infraštruktúra, ktorá sa plánuje na riešenie výskumného zámeru zakúpiť) a predpokladaný zdroj financovania (ŠR, iné zdroje napr. mimorezortné projekty, podiel realizátora výsledkov a pod.).
NLC-LVÚ Zvolen disponuje priestorovým, prístrojovým a technickým vybavením, ktoré v plnej miere umožňuje zabezpečiť naplnenie výskumného zámeru. Existujúca infraštruktúra bude v rokoch 2010 – 2014 dobudovávaná najmä z projektov Operačného programu MŠ SR Výskum a vývoj a zo štrukturálnych fondov EÚ.
NSRV ARVI NSRV
tomenu