Environfond poškodil vlastníkov lesa

skipmenu

tomenu

[Obecné noviny; 05/05/2011; 18/2011; s.: 5; Samospráva Životné prostredie; ts mžp]

Výber dodávateľa práce bol uskutočnený v zmysle zákona. Kontrola však zistila, že organizácia L.S.O., s. r. o., Bardejov, ktorá sa stala oficiálnym víťazom verejného obstarávania a získala tak finančné prostriedky, reálne tieto práce nevykonávala. Vykonávateľom - vlastníkom a obhospodarovateľom lesa preplatila nižšiu sumu peňazí za uskutočnené práce. Dodávateľ, organizácia L.S.O., s. r. o. Bardejov tak poškodila vlastníkov a obhospodarovateľov lesa. Podpora poskytnutá formou dotácie bola 1 000 000 eur s podmienkou zabezpečenia 5 % nákladov na financovanie účelu dotácie z iných zdrojov, teda 50 000 eur. Vyčerpaná výška podpory formou dotácie z uvedenej sumy bola 715 000 eur. Environmentálny fond očakáva od vlastníkov a obhospodarovateľov lesa, ktorí boli poškodení, podanie trestného oznámenia. Riaditeľ Štátnej ochrany prírody SR RNDr. Ján Zuskin po stretnutí s riaditeľom fondu Ing. Jurajom Morvayom konštatoval, že pod novým vedením už nepripustí takéto podvody a verejné obstarávanie bude vykonané pred uskutočnením prác.

NSRV ARVI NSRV
tomenu