Stav tretiny európskych lesov sa za ostatných desať rokov zhoršil

skipmenu

tomenu

Stav tretiny európskych lesov sa za ostatných desať rokov zhoršil

 [mediahit.sk; 20/06/2011; Tlačové správy]
 

Zajtra budú v Medzinárodnom auditóriu v Bruseli prezentované výsledky projektu FutMon,   najväčšieho európskeho projektu v rámci LIFE+, venovaného obsiahlej aktualizácii informácií o lesoch v Európe.

38 partnerov projektu z 23 členských krajín EÚ počas dva a pol roka a s celkovým spolufinancovaním 16 mil. € zo strany EÚ prebudovalo existujúci systém monitorovania lesov. V súčasnosti je postavený na približne 300 plochách intenzívneho monitoringu a 5500 plochách veľkoplošného monitoringu v lesoch rozprestierajúcich sa od severného Laponska po juh Sicílie. 

Na projekte sa podieľala aj Slovenská republika, a to údajmi a hodnoteniami rozsiahleho súboru veličín týkajúcich sa lesov a pôsobiacich faktorov, ktoré boli zisťované na 8 plochách intenzívneho monitoringu a 112 plochách veľkoplošného monitoringu lesov. Partnerom projektu za SR bolo Národné lesnícke centrum.

 

„Nové prieskumy v súčasnosti poskytujú údaje o meniacej sa klíme a reakciách lesných ekosystémov“, hovorí Dr. Lorenz z vTI Hamburg, líder projektu, a ďalej konštatuje: „FutMon poskytuje podstatné údaje o naliehavých témach ako depozícia dusíka, kolobeh uhlíka, rast lesa a rozširujúci sa s trh pre bioenergiu, zároveň však aj o témach ako je biodiverzita a ochrana prírody.“   

 

Výsledky programu monitoringu ukazujú, že:

  • Lesné dreviny reagujú na zvyšujúcu sa frekvenciu letných horúčav a suchých období vyskytujúcich sa v strednej Európe počas minulej dekády. Údaje dokumentujú klesajúcu vitalitu stromov v takýchto podmienkach. Na dvoch tretinách plôch neboli signifikantné zmeny zdravotného stavu, ale na tretine plôch sa stav lesa zhoršil.
  • Nevyvážené zásoby živín v lesných pôdach spôsobené atmosférickou depozíciou dusíka sú veľmi rozšírené. Kritické záťaže depozícií dusíka sú prekračované približne na polovici plôch. Výsledky programu dokumentujú vylúhovanie nitrátov do spodných vôd a vzťahy k vegetácii a druhovej diverzite machov.
  • Lesy v Európe prispievajú k zmierňovaniu klimatickej zmeny. Odhaduje sa, že záchyt uhlíka lesmi zodpovedá 10% jeho emisií. Výsledky monitoringu ukazujú, že depozícia dusíka urýchľuje rast stromov a príjem uhlíka. Tento mitigačný účinok klimatickej zmeny sa však môže v budúcnosti znížiť, keďže rast stromov sa nemôže neobmedzene zrýchľovať. Rastové modely na kvantifikáciu týchto účinkov sa v Európe opierajú o údaje z monitoringu lesov.          

 

Presné, aktuálne, spoľahlivé a efektívne získané informácie majú najvyšší (mimoriadny) význam pre trvalo udržateľné obhospodarovanie a zachovanie lesov v Európe. Preto Dr. Lorenz zdôrazňuje dôležitosť pokračovania financovania v rámci LIFE+: „Ak sa tento systém navrhol, inštaloval a dobudoval,  pokračovanie jeho fungovania je nutnosťou“.  

 

 

Kontakt:

Dr. Martin Lorenz

martin.lorenz@vti.bund.de, Johann Heinrich von Thünnen-Institute (vTI), tel: +49-40-73962-140

http://www.futmon.org         http://www.icp-forests.org      http://www.vti.bund.de

 

Kontakt na národnej úrovni:

Ing. Pavel Pavlenda, PhD.

pavel.pavlenda@nlcsk.org,   Národné lesnícke centrum (NLC), tel: +421-45-5314202

http://www.nlcsk.org/futmon

 

 

 

Pozadie projektu: Harmonizovaný monitoring lesov sa začal pred 25 rokmi pod spoločnou záštitou EU a programu ICP Forests v rámci UN-ECE. Počas projektu FutMon sa vyvinuli a zaviedli nové prieskumy na 300 plochách intenzívneho monitoringu. Veľkoplošný monitoring bol prepojený s existujúcimi sieťami národných inventarizácií lesov vo väčšine členských krajín za účelom zníženia nákladov a umožnenia širšieho využitia údajov. Na projekte pracovalo vyše 200 expertov rôznych národných výskumných inštitúcií. Údaje z projektu sú uchovávané centrálne v Ústave svetového lesníctva v Hamburgu v Nemecku a sú zahrnuté v Európskom lesníckom dátovom centre (EFDAC) v Spoločnom výskumnom centre Európskej komisie (JRC). Na požiadanie sú prístupné pre vedecké účely.   

NSRV ARVI NSRV
tomenu