Príprava Akčného plánu využitia potenciálu dreva Slovenskej republiky

skipmenu

tomenu

Príprava Akčného plánu využitia potenciálu dreva Slovenskej republiky

 

Vypracovanie Akčného plánu využitia potenciálu dreva Slovenskej republiky na roky 2014 - 2020 nadväzuje na strategický materiál, ktorý bol pripravený v rokoch 2011 - 2012: Národný program využitia potenciálu dreva Slovenskej republiky. V akčnom pláne budú podrobne rozpracované jednotlivé cieľe a opatrenia NPVPD SR, ktorých naplnením sa perpokladá okrem zvýšenia konkurencieschopnosti lesnícko-drevárskeho sektora, energetickej a surovinovej sebestačnosti regiónov aj vytvorenie nových miest nielen priamo v lesnícko-drevárskom sektore, ale aj v kooperujúcich odvetviach národného hospodárstva.

 

Návrh Národného programu využitia potenciálu dreva Slovenskej republiky

 

1. stretnutie pracovnej skupiny na prípravu Akčného plánu využitia potenciálu dreva Slovenskej republiky, 22.5.2013

 

Ciele NPVPD SR:


Cieľ 1

Zabezpečenie dodávok dreva v meniacich sa prírodných a spoločenských podmienkach aktívnym trvalo udržateľným obhospodarovaním lesov

Zodpovedný pracovník: Ing. Ladislav Kulla, PhD. kulla@nlcsk.org

riešiteľ           doc. Ing. Hubert Paluš, PhD. (PEFC Slovensko)

Ing. Miroslav Poljak (MŽP SR)

konzultant      Ing. Štefan Boháček, PhD. (VÚPC a. s.)

Ing. Zuzana Čelinská (MH SR)

Ing. Luděk Heralt, Ph.D. (Zväz celulózo – papierenského priemyslu SR)

Ing. Erik Kadlec (Zväz celulózo – papierenského priemyslu SR)

PhDr. Peter Zemaník (Zväz spracovateľov dreva SR) 

 

Cieľ 2

Efektívne využívanie dreva, podpora zamestnanosti v lesnícko-drevárskom sektore

Zodpovedný pracovník: Ing. Miroslav Kovalčík, PhD. kovalcik@nlcsk.org

riešiteľ            Ing. Štefan Boháček, PhD. (VÚPC a. s.)

Ing. Luděk Heralt, Ph.D. (Zväz celulózo – papierenského priemyslu SR)

konzultant      Ing. Zuzana Čelinská (MH SR)

Ing. Erik Kadlec (Zväz celulózo – papierenského priemyslu SR)

doc. Ing. Hubert Paluš, PhD. (PEFC Slovensko)

Ing. Miroslav Poljak (MŽP SR)

PhDr. Peter Zemaník (Zväz spracovateľov dreva SR)

 

Cieľ 3

Podporovanie zhodnocovania potenciálu dreva na báze malého a stredného podnikania v regiónoch využitím miestne dostupných zdrojov, so zámerom zvýšenia zamestnanosti a s tým súvisiacim regionálnym rozvojom

Zodpovedný pracovník: Ing. Miroslav Kovalčík, PhD. kovalcik@nlcsk.org

riešiteľ            Ing. Štefan Boháček, PhD. (VÚPC a. s.)

PhDr. Peter Zemaník (Zväz spracovateľov dreva SR)

konzultant      Ing. Zuzana Čelinská (MH SR)

doc. Ing. Hubert Paluš, PhD. (PEFC Slovensko)

 

Cieľ 4

Zlepšovanie domáceho dopytu po výrobkoch z dreva v súlade s princípmi trvalej udržateľnosti

Zodpovedný pracovník: Ing. Martin Moravčík, CSc. moravcik@nlcsk.org

riešiteľ            doc. Ing. Hubert Paluš, PhD. (PEFC Slovensko)

Mgr. Katarína Sujová, PhD. (NLC)

PhDr. Peter Zemaník (Zväz spracovateľov dreva SR)

konzultant      Ing. Štefan Boháček, PhD. (VÚPC a. s.)

Ing. Zuzana Čelinská (MH SR)

Ing. Luděk Heralt, Ph.D. (Zväz celulózo – papierenského priemyslu SR)

Ing. Erik Kadlec (Zväz celulózo – papierenského priemyslu SR)

Ing. Miroslav Poljak (MŽP SR)

 

Cieľ 5

Dosiahnutie zvýšeného využitia lesnej biomasy, ako aj vedľajších produktov pri spracovaní dreva na energetické účely

Zodpovedný pracovník: Ing. Milan Oravec, CSc. oravec@nlcsk.org

riešiteľ            Ing. Štefan Boháček, PhD. (VÚPC a. s.)

Ing. Zuzana Čelinská (MH SR)

Ing. Luděk Heralt, Ph.D. (Zväz celulózo – papierenského priemyslu SR)

Ing. Erik Kadlec (Zväz celulózo – papierenského priemyslu SR)

doc. Ing. Hubert Paluš, PhD. (PEFC Slovensko)

konzultant      Ing. Miroslav Poljak (MŽP SR)

PhDr. Peter Zemaník (Zväz spracovateľov dreva SR SR)

tomenu