Sadzobník poplatkov

skipmenu

tomenu

Podľa ustanovenia § 21 zákona NR SR č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na vyhlášku Ministerstva financií SR vydanú pod č.481/2000 Z. z. sa stanovuje výška materiálnych nákladov súvisiacich s poskytnutím informácií takto:

A) nosiče dát:
-          1 ks CD (kompaktný disk) čistý............................................................................               0,46€
 
B) papierové výrobky 1ks:
-          obálky C4.............................................................................................................               0,30€
-          obálky C5.............................................................................................................               0,04€
-          obálky C6.............................................................................................................               0,03€
-          obálka C6/5 (podlhovastá) ..................................................................................               0,05€
-          obálky B4 s dnom................................................................................................               0,37€
-          obálka B4.............................................................................................................               0,28€
-          obálka kartónová B5............................................................................................               0,38€
-          obálka kartónová B4............................................................................................               0,60€
-          obálka bublinková CD.........................................................................................                0,25€
-          obalka kartónová CD...........................................................................................               0,30€
 
C) fotokópie 1 strana:
-          čiernobiela A4......................................................................................................               0,10€
-          farebná A4...........................................................................................................               0,40€
 
D) poštovné:
-          podľa platného cenníka, bude sa hradiť dobierkou
 
E) informácia poskytnutá faxom:
-          podľa cenníka Slovak Telekom, a. s.,
 
F) Informácie zasielané elektronicky (e-mailom)
-          bezplatne
 
Ceny sa budú aktualizovať v zmysle úpravy platných cien.
 
Úhrada za sprístupnenie informácie sa uskutoční poštovou poukážkou, bankovým prevodom na číslo účtu: SKSK20 8180 0000 0070 0024 1498 BIC:SPSRSKBA  vedenom v Štátnej pokladnici, alebo zaplatením úhrady nákladov v pokladni NLC – na ul. T. G. Masaryka č. 2175/22 vo Zvolene.

Bezplatne sú poskytované informácie, u ktorých náklady spojené s vyhotovením a zaslaním informácie spolu neprekročia sumu 2,- €.

NSRV ARVI NSRV
tomenu