Zoznam skutočností, ktoré NLC nebude zverejňovať

skipmenu

tomenu

Zoznam skutočností, ktoré NLC nebude zverejňovať:

  • Skutočnosti, ktoré tvoria predmet štátneho a služobného tajomstva v zmysle zákona č. 215/2004 Z. z o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.
  • Informácie súkromného charakteru o fyzických osobách – zamestnancoch, vedúcich zamestnancoch, ani o iných osobách spolupracujúcich s ústavom. Informáciami takéhoto charakteru sú: dátum narodenia, rodné číslo, adresa bydliska, výška platu, odmien a iných finančných požitkov, majetkové pomery, teda všetkých informácie týkajúce sa osobností zamestnancov a ich osobných údajov. Informácie sa neposkytujú v zmysle § 9 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, v znení neskorších predpisov, § 11 Občianskeho zákonníka a §§ 3-19 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Uvedené informácie môžu byť sprístupnené len ak to ustanovuje osobitný zákon, alebo na základe predchádzajúceho písomného súhlasu dotknutej osoby.
  • Informácie o skutočnostiach, ktoré boli zistené pri výkone kontroly podľa zák. č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe, v znení neskorších predpisov (§ 11 ods. 2 písm. k).
  • Informácie o skutočnostiach, ktoré boli zistené pri vybavovaní sťažností podľa zák. č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach, v znení neskorších predpisov (§ 23 ods. 4).
  • Skutočnosti tvoriace predmet informácií poskytovaných povinnou osobou na základe zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistke v znení neskorších predpisov – dôverné štatistické údaje t. j. údaje zo štatistických zisťovaní, ktoré sa týkajú jednotlivých právnických a fyzických osôb (§ 29 a nasl.).
  • Informácie, sprístupnením ktorých by mohla byť porušená ochrana duševného vlastníctva stanovená osobitných predpisom, (napr. autorský zákon – zák. č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom, v znení neskorších zmien a doplnkov, zák. č. 527/1990 Zb. o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích návrhoch, v znení neskorších zmien a doplnkov).
  • Skutočnosti tvoriace predmet obchodného tajomstva podľa § 17 až 20 Obchodného zákonníka, najmä informácie obchodného charakteru získané pri plnení úloh v rámci predmetu svojej činnosti, know-how výskumných úloh, patenty, zlepšovacie návrhy ako aj informácie, ktoré poskytla fyzická alebo právnická osoba ústavu a označila ich ako obchodné tajomstvo.
  • Výsledky verejného obstarávania v zmysle zákl. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
  • Ďalšie informácie týkajúce sa skutočností vymedzených v § 11 zákona o slobode informácií.
NSRV ARVI NSRV
tomenu