ISSOP

skipmenu
Nachádzate sa :

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

Projekt Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre ŠF EÚ (ASFEU)

Názov projektu:Integrovaný systém simulácie odtokových procesov

Doba riešenia:05/2010 - 04/2014

Hlavný partner:ESPRIT spol. s r.o.

Partneri:Národné lesnícke centrum,Štátny geologický ústav Dionýza Štúra

Rozpočet projektu na NLC:335 000,- EUR

Anotácia: Cieľom aktivity „Úloha lesných porastov v zrážkovo-odtokových pomeroch povodia a krajiny“, ktorá je predmetom riešenia na NLC, jeregionálna parametrizácia hydrologického modelu údajmi týkajúcimi sa lesných porastov a ich vplyvu na hydrologickú bilanciu. Zámerom je rozšírenie intenzívneho monitoringu zložiek vodnej bilancie lesných ekosystémov a posúdenie vzájomných interakčných vzťahov v systéme pôda - drevina – atmosféra pre potreby vyvíjaného hydrologického modelu. Konkrétne sa kolektív riešiteľov venuje výskumu kvantifikácie transpiračného procesu u rôznych drevín, monitoringu vertikálnych a podkorunových úhrnov zrážok, odvodzovaniu a modelovaniu intercepcie, potenciálnej evapotranspirácie a indexu listovej plochy. Z parametrov pôdneho prostredia spresňujeme pre účely modelu údaje o hĺbke koreňovej zóny a niektoré hydrofyzikálne charakteristiky pôd. Podpornou informáciou v hydrologickom modely je aktuálne hustota lesnej cestnej siete.

Riešiteľský tím:Ing. Zuzana Sitková, PhD.

NSRV ARVI NSRV
tomenu