MOBIS - riešiteľský kolektív

skipmenu

tomenu
Na vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

O projekte    |    Riešiteľský kolektív   |    Výstupy projektu

Projekt MOBIS - riešiteľský kolektív

Zodpovedný riešiteľ:  Ing. Jozef Pajtík, PhD.  je pracovníkom zaoberajúcim sa produkčnou problematikou a monitoringom zdravotného stavu lesa, kde v rámci medzinárodných projektov monitoringu lesa pracoval ako národný expert v expertných paneloch Expert Panel on Crown Condition Assessment a Expert Panel on Forest Growth. V predloženom projekte sa bude podieľať na analýze získaných údajov a tvorbe matematických modelov na odvodenie zásob biomasy. Nadviaže na skúsenosti získané pri riešení projektu APVT „Kvantifikácia biomasy lesných porastov I. vekového stupňa“, ktorý sa zaoberal podobnou problematikou, ale pre iné druhy drevín. Práce publikované v súvislosti s týmto projektom vo vedeckých karentovaných časopisoch (uviedli sa vyššie), boli novátorské z hľadiska národného a z hľadiska medzinárodného doplnili zriedkavé a niektoré úplne chýbajúce poznatky o zásobách biomasy v mladých porastoch do 10 rokov.

Dr. Ing. Bohdan Konôpka – pracovník sa zaoberá rôznymi problematikami v oblasti ochrany lesa a produkčnej ekológie drevín. Zameriava sa hlavne na vplyv abiotických škodlivých činiteľov na lesné spoločenstvá a na produkčno-ekologické vzťahy v rámci rastových procesov lesných ekosystémov. Vyniká najmä v oblasti produkčno-ekologických vzťahov v koreňových systémoch drevín. Absolvoval niekoľko zahraničných výskumných stáží (Belgicko, Fínsko, Francúzsko, Japonsko, Švédsko a USA). Pracuje ako národný reprezentant riadiacej komisii COSTu. Bol zodpovedným riešiteľom niekoľkých vedecko-technických projektov vrátane dvoch projektov APVV. Publikoval takmer 250 vedeckých a odborných prác. Z toho bolo asi 70 pôvodných vedeckých prác vrátane 25 vedeckých článkov v medzinárodných karentovaných časopisoch. Jeho práce citovali vedci z rôznych krajín - konkrétne ide o cca 200 citácii v karentovaných časopisoch. V projekte sa bude zaoberať predovšetkým hodnotením rastovej účinnosti vybraných druhov drevín.  

Ing. Danica Krupová je odborníčka na otázky chemických vlastností rastlinného materiálu a pôdy. V súčasnosti zodpovedá napríklad za stanovenie koncentrácie uhlíka, živín a ťažkých prvkov v asimilačných orgánoch drevín, zrážok a lesnej pôdy v rámci Monitoringu zdravotného stavu lesov Slovenskej republiky. Ing. Krupová má dlhoročné skúsenosti v oblasti metodických postupov chemických analýzy rôzneho materiálu, ako aj ich štatistického vyhodnotenia a interpretácie v kontexte fyziologického stavu lesných drevín. V projekte bude zodpovedná za stanovenie koncentrácie uhlíka a dusíka v asimilačných orgánoch cieľových lesných drevín, za štatistické vyhodnotenie a interpretáciu výsledkov.               

Ing. Hana Pavlendová, PhD. sa zaoberá hodnotením indexu listovej plochy (LAI), s využitím terestrických metód merania (hemisférická fotografia, priame metódy) ako aj odvodením LAI pomocou metód DPZ (diaľkový prieskum Zeme), ktorý je popri modelovaní produkcie lesných drevín využiteľné aj pri modelovaní ostatných procesov v lesných ekosystémoch. V projekte sa bude zaoberať kvantitatívnym a kvalitatívnym sledovaním listov.

Ing. Tibor Priwitzer, PhD. - riešiteľ projektu má bohaté skúsenosti s riešením a riadením domácich aj zahraničných výskumných a vedecko-technických projektov a iných úloh so zameraním na ekofyziológiu drevín a ich porastov, sekvestráciu a zásoby uhlíka v ekosystémoch a ekológiu lesa. Podieľal sa na riešení viacerých APVV projektov (6) a rezortných úloh výskumu a vývoja (16). Vo svojej problematike pracuje 18 rokov, je autorom a spoluautorom 8 zahraničných a domácich karentovaných prác. Celkovo opublikoval 29 pôvodných vedeckých prác, je spoluautorom 3 monografií. Bude sa podieľať na riešení problematiky tvorby regresných modelov na výpočet zásob biomasy a ich implementáciou do modelov kvantifikácie uhlíkových zásob a ich zmien.

Ing. Miriam Maľová je vedeckou pracovníčkou do 35 rokov. Špecializuje sa na výskum nežiaducej vegetácie a jej kompetičnému tlaku, sledovaniu kompetičných vzťahov v rizosfére medzi drevinami a ostatnou vegetáciou. Problematikou vplyvu nežiaducej vegetácie na vývoj drevín a metód ich ochrany sa zaoberá v rámci projektu ASFEU „Progresívne technológie ochrany lesných drevín juvenilných rastových štádií“. V projekte bude zodpovedná za kvantifikáciu podzemných častí (koreňové systémy) vybraných druhov drevín. Bude riešiť otázku vplyvu veku porastu, resp. biosociologického postavenia stromov na pomer medzi podzemnou a nadzemnou biomasou.   

Ing. Matej Schwarz, výskumný pracovník s rozsiahlou praxou v praktických aplikáciách výsledkov výskumov, napr. v stanovištnom prieskume (fytocenózy, pôdy), prieskume ekológie lesa, v oblasti environmentálnych funkcií lesa alebo v ochrane prírody. Podstatnou mierou sa podieľal na metodickom riadení týchto prieskumov ako aj na príprave viacerých metodických alebo strategických dokumentov. V projekte sa bude zaoberať výberom reprezentatívnych plôch a analýzou údajov. Ďalej bude vykonávať opisy abiotického prostredia na výskumných plochách, najmä fytocenologických a pôdnych pomerov.

NSRV ARVI NSRV
tomenu