NIPI/INSPIRE

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

Vitajte na stránkach rezortného gestora pre NIPI a INSPIRE.
Na týchto stránkach budú zverejňované informácie rezortného gestora pre povinné osoby v zriaďovateľskej pôsobnosti MPRV SR.

NLC – rezortný gestor pre NIPI od r. 2011:
Rozhodnutím ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka č. 596/2011-250 zo dňa 10.01.2011 bola zriaďovacia listina Národného lesníckeho centra doplnená v časti VYMEDZENIE PREDMETU ČINNOSTI o bod 31.  „Zabezpečuje vecné plnenie – technickú realizáciu úloh vyplývajúcich z implementácie zákona č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie (NIPI) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES, ktorou sa zriaďuje infraštruktúra pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve (INSPIRE) pre rezort Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky na základe koordinačných aktivít a metodicko-organizačných rozhodnutí zriaďovateľa“.

Zriaďovacia listina NLC
 

Zabezpečovanie úloh pre rezort:
V rokoch 2011 a 2012 zabezpečovalo NLC tieto úlohy na základe dodatkov ku kontraktu – v roku 2011 na základe dodatku č. 4 ku kontraktu č. 367/2010-710-K, ktorý bol podpísaný 15.11.2011 a ktorým bola o túto úlohu rozšírená kontraktová úloha č. 25 „Webové aplikácie“ a v roku 2012 na základe dodatku č.1 ku kontraktu č. 1180/2011-710/MPRV SR, ktorý bol podpísaný 2.10.2012.

Odpočty uvedených úloh:

Odpočet 2011
Odpočet 2012

NSRV ARVI NSRV
tomenu