zv. 36-37

skipmenu

tomenu

Pôvodné práce

GARAJ, P., GARAJ, P., ml.: Trofická dispozícia dendromasy bučinových spoločenstiev v mimovegetačnom období pre prežúvavú zver vo vzťahu k hospodárskemu spôsobu pestovania lesa [ text ]

BUČKO, J., HELL, P., SLAMEČKA, J.: Zlepšovanie úživnosti biotopu raticovej zveri, obhospodarovaním zanedbaných trvalých trávnych plôch [ text ]

HROMAS, J.: Morfometrie silných trofejí daňků (Dama dama) – I [ text ]

HROMAS, J.: Kraniometrie českých a slovenských medailových srnců [ text ]

CIBEREJ, J., KOVÁČ, G., LINK, R.: Vyhodnotenie metabolických profi lov u muflónej zveri [ text ]

VODŇANSKÝ, M., RAJSKÝ, M., HELL, P., SLAMEČKA, J., RAJČÁKOVÁ, Ľ.: Vplyv rozdielnej kvality silážových krmív na intenzitu obhryzu jeleňou zverou z aspektu biologickej ochrany porastov [ text ]

JURČÍK, R., SLAMEČKA, J., MERTIN, D., HELL, P., GAŠPARÍK, J., MASSÁNYI, P.: Súčasný zdravotný stav zajaca poľného (Lepus europaeus) v revíroch juhozápadného Slovenska [ text ]

ŠTEFÁNIK, M.: Výskyt jazveca lesného (Meles meles L.) v okresoch Bánovce nad Bebravou a Trenčín [ text ]

MASSÁNYI, P., SLAMEČKA, J., LUKÁČ, N.: Morfometrická charakteristika semenníka bažanta obyčajného [ text ]

BEZDĚKOVÁ, J.: Kolorimetrická analýza barevných znaků skořábky bažantího vejce v závislosti na průběhu snášky [ text ]

KAČÁNIOVÁ, M., HAŠČÍK, P., GAŠPARÍK, J., ČUBOŇ, J., PAVLIČOVÁ, S., PETROVÁ, J.: Osídlnenie gastrointetestinálneho traktu mikroorganizmami u lysky čiernej a jeho vplyv na mikrobiologickú kvalitu mäsa [ text ]

HELL, P., SLAMEČKA, J., KAŠTIER, P., GAŠPARÍK, J.: Zhodnotenie produkcie diviny na Slovensku v rokoch 2001–2003 podľa poľovných oblastí [ text ]

FEUEREISEL, J.: Možné výnosy plynoucí z poplatkového lovu spárkaté přežvýkavé zvěře v ČR [ text ]

GRUBEŠIĆ, M., MARGALETIĆ, J., GLAVAŠ, M.: Dynamika a štruktúra lovu plcha sivého (Glis glis L.) v bučinách a jedlinách Chorvátska [ text ]


Referáty

KAMLER, J., DVOŘÁK, J., HOMOLKA, M., HEROLDOVÁ, M.: Význam škod zvěří na polích a možnosti ochrany proti nim [ text ]

RAKYTA, E.: 40 rokov CHPO Poľana [ text ]

REITERER, M.: Krajina a trhové hospodárstvo. Riziká a nebezpečenstvá z kultúrnoekologického pohľadu [ text ]


Krátke oznámenia

HERZ, J.: Zubné anomálie u srnca lesného európskeho (Capreolus capreolus L., 1758) [ text ]


Správy

HELL, P.: Jedenásty ročník Levických poľovníckych dní [ text ]

CIBEREJ, J.: Poľovníctvo – Lesníctvo [ text ]

CIBEREJ, J.: Zemplínske poľovnícke dni – 3. ročník [ text ]

SLAMEČKA, J., KROPIL, R.: 28. kongres Medzinárodného združenia poľovníckych biológov [ text ]

 

Spoločenská kronika

KONÔPKA, J.: Osemdesiat rokov prof. Ing. Dušana Zachara, DrSc. [ text ]

GARAJ, P.: Prof. Ing. J. Sládek, CSc. – 80-ročný jubilant [ text ]

CIBEREJ, J.: Životné jubileum MVDr. Jána Miška, CSc. [ text ]

KONÔPKA, J.: Ing. Jozef Paulenka, CSc. – 60-ročný [ text ]

CIBEREJ, J.: K životnému jubileu Františka Frandela [ text ]

KONÔPKA, J., Hell, P.: Za profesorom Ing. A. Sommerom, DrSc. [ text ]

 

Recenzie

PATAKY, T.: P. Hell, J. Slamečka, A. Sommer: Fyziológia a výži va zveri [ text ]

PATAKY, T.: P. Garaj, T. Lebocký, J. Valtýni: Poľovnícke strelectvo [ text ]

PATAKY, T.: P. Hell, J. Húska, K. Kočík – Základy rastlinnej výroby [ text ]

HELL, P.: M. Grubešić – Uzgojna područja za jelena, divokozu i divlju svinju na području Republike Hrvatske (Chovné oblasti pre jeleniu, kamzíčiu a diviačiu zver v Chorvátsku) [ text ]

CHRAMAZDA, V.: J. Sládek: Ryby, vtáky, cicavce, zver [ text ]

HELL, P.: J. Minďáš, J. Konôpka, J. Novotný, S. Jendek a kol. – Lesy Slovenska [ text ]

OSTRIHOŇ, M.: P. Hell, J. Gašparík, V. Kartusek, L. Paule, J. Slamečka – Špeciálny chov zveri [ text ]

PATAKY, T.: P. Hell, D. Klubica, J. Malko, F. Štulajter, J. Turza – Manažment poľovníctva [ text ]

CHRAMAZDA, V.: P. Garaj: Poľovníctvo [ text ]

HELL, P.: Michael Stubbe (ed.) et al.: Beiträge zu Jagd – und Wildforschung Band 31. (Príspevky k výskumu poľovníctva a zveri, zväzok 31) [ text ]

SLÁDEK, J.: Jon Micu: A hargitai barnamedve (Medveď hnedý v Hargite) [ text ]

CHRAMAZDA, V.: Peter Garaj, Pavel Hell, Jozef Sládek, Július Valtýni, Pavel Zdycha: Poľovnícka história a kultúra [ text ]

GARAJ, P.: Konôpka, J., Hell, P., Kaštier, P., Bučko, J., Slamečka, J.: Optimalizácia manažmentu a zlepšovanie biotopu raticovej zveri [ text ]

NSRV ARVI NSRV
tomenu