číslo 1-2/1998

skipmenu

tomenu
Na vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

Úvod

Bucha, T.: 10 rokov programu monitoringu zdravotného stavu lesov na Slovensku

 
Pôvodné práce

Šmelko, Š.: Príspevok k metodike spracovania a hodnotenia výsledkov monitorovania produkčného stavu lesa

Vladovič, J.: Aktuálny stav súborov porastových typov v lesných oblastiach ako súčasť hodnotenia ich ekologickej stability

Maňkovská, B.: Atmosferická depozícia ťažkých kovov na Slovensku – hodnotenie na základe analýz machov

Konôpka, J., Brutovský, D.: Analýza vývoja poškodzovania a ochrany lesov SR za roky 1990–1998

Tužinský, L.: Výskum vody v pôde pod lesným porastom vo vzťahu k atmosferickým zrážkam

Saniga, M.: Kvantitatívno-kvalitatívne poškodenie lesných drevín cicavcami a vtákmi vo výsadbách a náletoch

 
Referáty

Štefančík, I.: Hodnotenie zdravotného stavu lesných porastov

Pajtík, J., Bucha, T.: Výsledky monitoringu zdravotného stavu lesov SR v roku 1997 a tendencie jeho vývoja

Kašiarová, K.: Zdravotný stav bučín na ŠLP – TU Zvolen polesie Kováčová

 
Správy
 
Molnárová, H.: Tretie stretnutie panelu expertov na depozíciu
 
Bucha, T.: 14. pracovné stretnutie programu UN/ECE ICP Forests
 
Maňkovská, B.: Listové analýzy a zahraničná spolupráca
 
 
Recenzie

Bodó, T.: Rédei Károly – Az akáctermesztése kézikönyve. (Príručka o pestovaní agáta.)

Štefančík, I.: Luděk Chroust – Ekologie výchovy lesních porostů

 
Kronika

Štefančík, L.: Za profesorom Ing. Dr.h.c. Štefanom Korpeľom, DrSc.

NSRV ARVI NSRV
tomenu