číslo 1/2000

skipmenu

tomenu
Na vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

 

Pôvodné práce – Original papers

Ištoňa, J.: Celkové obsahy ťažkých kovov v povrchových horizontoch pôd imisnej oblasti Nižná Slaná  [Total contents of heavy metals in surface layers of soils in NižnáSlanáarea affected by air pollutants]  [ celý text  ]

Čaboun, V.: Priestorová štruktúra lesa a jej vplyv na ekologickú stabilitu  [Spatial structure of forest and its effect on ecological stability]  [ celý text  ]

Tuček, J. Pacola, E. Babiaková, G. Bartko, A. Navrátil, R.: Model „Bystrianka“ v prostredí GIS ako nástroj na modelovanie kvantity a kvality snehovej pokrývky a odtoku z povodia  [The „Bystrianka“ model in GIS environment as a tool for quantity and quality of snow and overflow from watershed modelling]  [ celý text ]

Kunca, A.  Zúbrik, M. Leontovyč, R.: Contribution to the knowledge of Beech Bark Disease In the Magura working-plan area, West Carpathian Mountains [Príspevok k poznaniu nekrotického ochorenia kôry buka na území LHC Magura, Západné Karpaty] [ celý text ]

Réh, J.: Vývoj priestorovej výstavby systematicky a omeškane vychovávaných bukových žrďovín The development of the Spatial Structure of the Systematic and Delayed Cultivated Beech Saplings  [ celý text ]

Šálka, J.: Dotácie na pestovanie lesa v lesnom hospodárstve Slovenskej republiky v rokoch 1990 – 1998 [Subsidies for silvicultural operations in the forest sector of SR in the years 1990-1998]  [ celý text ]

 
Referáty

Hnilica, R.: Silové pomery na lanáči a drážkovanej kladke [Power ratio on capstan and grooved pulley] [ celý text ]

 
Správy

Varínsky, J.: Seminár „Aktuálne problémy v ochrane lesa ´2002“ [ celý text ]

 
Recenzie

Konôpka, J.: Analýza vývoja poľnohospodárstva a potravinárstva v období rokov 1990–1998 [ celý text ]

Klubica, D.: J. Konôpka a kol.: Analýza vývoja a súčasného stavu lesného hospodárstva Slovenskej republiky (1990–1998) [ celý text ]

NSRV ARVI NSRV
tomenu