číslo 3/2000

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť
Pôvodné práce – Original papers

Ištoňa, J.: Fytocenologická charakteristika a zhodnotenie fytodiverzity lesných spoločenstiev modelového územia Magura / Phytocenological characteristics and assessment of phytodiversity of forest communities on Magura model territory [pdf]

Kula, E., Zabecki, W.: Struktura kambioxylofágní fauny smrku při různé výčetní tloušťce a sociálním postavení stromu / The structure of cambioxylophagous fauna in Norway spruce of various breast height diameter and social status of a tree [pdf]

Krajmerová, D., Longauer, R.: Genetická diverzita smreka obyčajného na Slovensku / Genetic diversity of Norway spruce in Slovakia [pdf]

Minďáš, J., Pavlenda, P., Jankovič, J., Ištoňa, J.: Vplyv vybraných faktorov prostredia na biodiverzitu lesných spoločenstiev v modelovom území Nízkych Tatier / Influence of site factors on biodiversity of forest communities in the study area of Low Tatras Mts. [pdf]

Novotný, J., Turčáni, M.: Výsledky experimentálnej aplikácie biopreparátu na báze Bacillus thuringiensis var. tenebrionis Berl. proti lykožrútovi smrekovému Ips typographus L. (Col., Scolytidae) / The results of experimental treatment of biopreparation on the basis of Bacillus thuringiensis var. tenebrionis Berl. for control of Ips typographus L. (Col. Scolytidae) [pdf]

 
Referáty – Discusion papers
 
Nociarová, G.: Ekonomická efektívnosť a možnosti jej zvyšovania v LH / Economic effectiveness and possibilities of its increase in forestry [pdf]
 
 
Správy – Reports
 
Tučeková, A.: Seminár „Progresívne technológie škôlkarskej výroby“  [pdf]

Stanovský, M.: Pestovanie agátových porastov a využitie biomasy na energetické účely  [pdf]

 
Recenzie – Reviews

Kern, J.: Hyttinen, P. – Ottisch, A. – Pell, P. – Niskanen, A. - Forest related resources, industries and know-how in the border regions of the European Union. EFI, working paper 21, 1999 /Lesné zdroje, priemysel a metódy v hraničných regiónoch EÚ [pdf]

Konôpka, B.: Matti Palo a Jussi Uusivuori (vedeckí editori) - Lesy sveta, spoločnosť a životné prostredie /World Forests, Society and Environment [pdf]

 

Kronika – Chronicle

Novotný, J.: Životné jubileum hosť. doc. Ing. Jozefa Konôpku, CSc.  [pdf]

NSRV ARVI NSRV
tomenu