číslo 1/2001

skipmenu

tomenu
Na vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

 

Pôvodné práce – Original papers

Štefančík, I.: Poškodenie smrekového porastu v imisnej oblasti Vlovských vrchov na výskumnej ploche Smolnícka Osada [Damage of spruce stand under air pollutants in the region of central Spiš on research plot Smolnícka Osada] [ celý text ]

Ištoňa, J.: Pôdna reakcia celkové obsahy vybraných prvkov v pôdach imisnej oblasti Horná Nitra [Soil reaction and total concentrations of selected elements in the soils of air polluted region Horna Nitra] [ celý text ]

Tutka, J.: Marginálnosť prírodno-výrobného procesu [Marginality of natural-production process] [ celý text ]

Šmelko, Š.: Problém reprezentatívnosti trvalých monitorovacích plôch v monitorovacom systéme SR 16 × 16 km a jeho praktické dôsledky [Problem of representativeness of permanent monitoring plots in monitoring system of Slovakia 16 × 16 km grid and its practical implications] [ celý text ]

 
Referáty – Discussion papers

Lacko, M.: Horské obce v kontexte rozvoja vidieka a lesníctva [Mountain municipalities in the context of rural areas and forestry development]  [ celý text ]

Konôpka, J., Kern, J.: Návrhy hlavných aktivít lesníctva na Slovensku [Proposals for major forestry activities in Slovakia]  [ celý text ]

 
Správy – Report
 
Hajdúchová, I.: Financovanie Lesy – Drevo 2001[ celý text ]
 
 
Recenzie – Reviews
 
Kern, J.: Stav lesov Kanady 1999 – 2000 [ celý text ]

Klubica, D.: Konôpka, J., Kern, J.: Problémy a úlohy rozvoja lesného hospodárstva Slovenskej republiky – návrhy na ich riešenie [ celý text ]

Stolina, M.: Zborník prednášok zo VI. zjazdu Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri SAV – B. Sekcia lesnícka [ celý text ]

Čapek, M.: Novotný, J., Zúbrik, M. (eds.) – Biotickí škodcovia lesov Slovenska [ celý text ]

Čapek, M.: Zúbrik, M., Novotný, J. (eds.): Kalendár ochrany lesa [ celý text ]

NSRV ARVI NSRV
tomenu